Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Stichting Cultuurcluster

Reactietermijn gesloten

Voor Stichting Cultuurcluster Zaltbommel zijn we op zoek naar een Voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht die hun bijdrage willen leveren aan het waarborgen van de culturele rijkdom van Zaltbommel.

Stichting Cultuurcluster Zaltbommel, voorheen bekend als Stichting Sociaal Cultureel Centrum 'De Poorterij', heeft onlangs haar naam en statuten gewijzigd om beter aan te sluiten bij haar missie. De kernmissie van de stichting is helder: het beheren en exploiteren van culturele accommodaties en voorzieningen in Zaltbommel, waaronder het Sociaal Cultureel Centrum De Poorterij en mogelijk in de toekomst het historische erfgoed van de Sint Maartenskerk. Daarnaast streven we ernaar het culturele en sociaal-culturele leven in de gemeenschap te bevorderen door een gevarieerd scala aan activiteiten en evenementen te organiseren, zoals toneel- en cabaretvoorstellingen, concerten, lezingen, tentoonstellingen en filmvertoningen. Het streven van de stichting gaat echter verder dan alleen evenementen. Er wordt ingezet op educatie, creatieve expressie en recreatieve ontplooiing van alle inwoners van Zaltbommel. Er worden ruimtes geboden voor vergaderingen, cursussen en diverse bijeenkomsten, die worden verhuurd aan sociale, culturele, maatschappelijke en religieuze organisaties, verenigingen en individuele gebruikers.

Als Stichting Cultuurcluster Zaltbommel staat de organisatie open voor diversiteit en staat ze midden in de samenleving. Er wordt waarde gehecht aan onafhankelijkheid, transparantie en een kritische houding. En er wordt geloofd in de kracht van cultuur om gemeenschappen te verbinden, te verrijken en te inspireren en een positieve impact te maken op het culturele erfgoed van Zaltbommel.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur zijn nauw betrokken bij het verwezenlijken van onze missie, namelijk het waarborgen van de culturele rijkdom van Zaltbommel. Met het aankomende vertrek van de huidige RvT zijn we op zoek naar een gedreven voorzitter en twee leden die een actieve rol willen spelen in het verwezenlijken van deze missie.

Onze verantwoordelijkheid als RvT omvat zorgvuldig toezicht houden op diverse aspecten van onze organisatie. Dit omvat onder meer het beoordelen van prestaties en resultaten, niet alleen op financieel gebied, maar ook op cultureel en maatschappelijk vlak. We zijn actief betrokken bij het bewaken en evalueren van zowel de culturele als operationele activiteiten, waarbij we besluiten nemen met speciale aandacht voor consistentie en belangenafweging. Daarnaast dragen we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening en het productaanbod naadloos aansluiten bij de behoeften van onze doelgroepen, waaronder onze gewaardeerde gebruikers en bezoekers. Een andere cruciale verantwoordelijkheid van de RvT omvat het jaarplan en de begroting. Hierbij spelen we een leidende rol bij het opstellen en goedkeuren van belangrijke besluiten, zoals de meerjarenstrategie, meerjarenramingen en jaarverslag & jaarrekening.

Bovendien fungeren we als adviseurs voor de directeur-bestuurder, zowel op verzoek als proactief. We stellen kritische vragen en verstrekken open advies, altijd met respect voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Ons doel is om de directeur-bestuurder te inspireren en uit te dagen op het gebied van cultureel ondernemerschap, waardoor we gezamenlijk kunnen bijdragen aan het culturele erfgoed van Zaltbommel.

Het Profiel van de Raad van Toezicht

Om deze kerntaken goed uit te kunnen voeren, worden zowel algemene als specifieke eisen gesteld aan de RvT als collectief en individuele leden. Het collectief van de RvT dient gemeentelijke uitgangspunten te onderschrijven en een onafhankelijke positief-kritische grondhouding te hebben. Daarnaast dient de RvT op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken te kijken die van belang zijn voor de organisatie en diens opdracht. Er wordt verwacht dat de leden affiniteit hebben met het beheer en de exploitatie van het cultuurcluster en religieus erfgoed, zicht hebben op ontwikkelingen in de gemeente, betrokken zijn bij het welzijn van gemeente Zaltbommel, de inzet van vrijwilligers ondersteunen, en jaarlijks hun eigen functioneren evalueren. De RvT komt zes keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen, met aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

Als collectief wordt van de RvT verwacht dat ze deskundigheid bezit op gebieden zoals cultureel en religieus erfgoed, financiën, communicatie, marketing, bouwkunde, juridische of fiscale zaken, en dat er een goede balans en complementariteit binnen de raad heerst.

Individuele leden van de RvT dienen betrouwbaar, integer en onafhankelijk te zijn, actief in de samenleving te participeren, voldoende tijd beschikbaar te hebben, bereid te zijn tot professionalisering, zelfstandig en onafhankelijk te kunnen oordelen, en geen conflicterende belangen te hebben.

De voorzitter vervult een sleutelrol in het waarborgen van de culturele rijkdom van onze gemeenschap. We zoeken een ervaren bestuurder, een visionaire leider die de koers kan uitzetten en een sterke hand heeft in het leiden van vergaderingen en besluitvormingsprocessen. De ideale Voorzitter brengt een schat aan bestuurlijke ervaring met zich mee en beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de stichting.

Wat betreft de honorering, de functies zijn in de basis onbezoldigd, met een onkostenvergoeding voor raadsleden. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld om continuïteit te waarborgen. leden van de RvT worden benoemd met instemming van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel. De gemeente neemt als agenda lid deel aan vergaderingen van de RvT en heeft een adviserende rol.

Procedure

De Stichting Cultuurcluster Zaltbommel laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je korte cv en korte motivatie (beide in pdf) zo spoedig mogelijk te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor direct contact of vragen over deze posities kun je spreken met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36.

We zijn voornemens de procedure uiterlijk in de maand november af te ronden met de verwachting dat toezichthouders per 1 december 2023 kunnen worden benoemd.

Locatie

Zaltbommel

Publicatie datum:

19 Sep 2023

Opdrachtgever:

Stichting Cultuurcluster Zaltbommel (SCCZ)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People