Voorzitter Raad van Bestuur | Exodus

Vervuld

Exodus is een landelijke organisatie en biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en hun familieleden met intra- en extramurale zorg. We werken samen met 300 professionals en 1500 vrijwilligers in verschillende plaatsen in Nederland. De Stichting werkt vanuit de overtuiging dat mensen mens zijn in verbinding met anderen. 

De missie van Stichting Exodus Nederland is bijdragen aan een veilige en zorgzame samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren. Emeritus gevangenispredikant Jan Eerbeek is de grondlegger van stichting Exodus en voor de ontstaansgeschiedenis van de organisatie verwijzen wij u naar hoe het allemaal begon.

De drijfveer van Stichting Exodus Nederland is het bieden van perspectief aan mensen, waarbij moed, gezamenlijkheid, volharding en wederzijdsheid een belangrijke rol spelen. Dit zijn universele waarden die een belangrijke basis vormen voor de werkwijze en daarmee bijdragen aan de doelstellingen van Exodus Nederland.

Exodus Nederland bereikt haar doelen door:

 • De opvang en begeleiding (re-integratie) van personen die in aanraking met Justitie zijn geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig te ondersteunen dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een zinvol bestaan;
 • Het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk;
 • Het waar mogelijk samenwerken met relevante maatschappelijke instellingen;
 • Het verschaffen van informatie en het delen van kennis over het werk van de stichting.

De Bestuurlijke organisatie
Stichting Exodus Nederland heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, ondersteund door en samenwerkend met een managementteam bestaande uit twee Managers Zorg en een Manager Bedrijfsvoering. Het bestuur is verantwoordelijk voor de Stichting Exodus Nederland en daarmee voor de visie, strategie, beleid en de (financiële) kaders waarbinnen de Stichting functioneert. Zij draagt de Exodus-cultuur, normen en waarden uit en is zich nadrukkelijk bewust van haar voorbeeldfunctie. De Raad van Bestuur is bovendien verantwoordelijk voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Governance;
 • Audit & Control;
 • HRM;
 • ICT en digitale optimalisering van processen;
 • Marketing & Communicatie;
 • Visie op de zorg en methodiek;
 • Professionalisering en uniformering van de zorg;
 • Kwaliteitszorg;
 • Netwerk & relatiebeheer;
 • Vrijwilligersbeleid;
 • Contact/overleg met de ondernemingsraad.

De Raad van Bestuur wordt om die reden geacht voldoende tot ruime kennis, kunde en ervaring te hebben ten aanzien van alle genoemde aandachtsgebieden en organisatieonderdelen.

De rol van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt het boegbeeld van Exodus en hét gezicht van de organisatie, intern en extern. Je deelt de waarden (perspectief, moedig, samen en volhardend) van Exodus Nederland en leeft die voor - zowel intern als extern.
Je bent de belangrijkste ambassadeur van de organisatie en draagt daarmee bij aan de positie en het imago van de organisatie en de deelnemers van Exodus Nederland.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het borgen en verder uitbouwen van zowel een sterke reputatie als van een stevige marktpositie van de Stichting. Je draagt de identiteitsbepalende missie, visie en kernwaarden van Stichting Exodus Nederland helder, oprecht betrokken en bevlogen uit. De nieuwe voorzitter krijgt de belangrijke taak om de regio’s met elkaar te gaan verbinden tot één Exodus Nederland.

Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur
De bestuurder is daarnaast een maatschappelijke ondernemer die:

 • Het dagelijks bestuur voert over de organisatie en de toekomstgerichte doorontwikkeling van het strategisch beleidsplan tot stand brengt, rekening houdend met de ontwikkelingen in de samenleving en binnen het werkveld.
 • Over strategische vraagstukken met de RvT overlegt, als eerste aanspreekpunt voor de RvT optreedt bij overschrijdende zaken en mandaat heeft om beslissingen te nemen bij het oplossen van acute knelpunten binnen de organisatie.
 • Eindverantwoordelijk is voor het aangaan van verplichtingen namens de stichting en die contracten ondertekent (of mandateert daartoe) voor projecten, personeel, accommodatie en inventaris.
 • Een heldere visie heeft op de positie van Exodus Nederland in het werkveld en in staat is deze te vertalen in een sterke strategie gericht op de realisatie van deze visie.
 • Kansrijke ontwikkelingen binnen en buiten de sector en samenleving signaleert en mede op basis daarvan een strategische afweging maakt in de vertaling hiervan in nieuwe diensten en concepten.
 • Stichting Exodus Nederland vertegenwoordigt in relevante externe netwerken, de belangen behartigt op strategisch niveau, verbinding legt met maatschappelijke partners en stakeholders, samenwerking initieert met nieuwe partijen en de ontwikkeling van strategisch marketing- en communicatiebeheer mede bepaalt.
 • Verantwoordelijk is voor continuering en uitbouw van de (financiële) contracten met Justitie, zorgverzekeraars, provincies en gemeenten en mede sturing geeft aan omvangrijke aanbestedingstrajecten.
 • Eindverantwoordelijk is voor een gezonde financiële bedrijfsvoering en een goede financiële positie creëert. Ook stelt de bestuurder de meerjarige en jaarlijkse begroting op en de jaarrekening, monitort de planning en control cyclus en ziet toe op de juiste besteding van de toegewezen budgetten.
 • Verantwoordelijkheid draagt voor de financieringsafspraken en de tijdige aanlevering van externe rapportages.
 • Toeziet op een kwalitatieve goede zorgverlening, sturing geeft aan de professionalisering en uniformering van de zorgverlening en de doorontwikkeling van de forensische zorg.
 • Toeziet op een planmatige opzet en uitvoering van werkzaamheden en effectiviteit van (geautomatiseerde) processen. De bestuurder realiseert een professionele werkcultuur met eenheid in de werkwijze binnen de verschillende geledingen op basis van heldere randvoorwaarden en procedures.
 • Op inspirerende en aansprekende wijze de managers aanstuurt en de onderlinge samenwerking stimuleert; de bestuurder toont daarbij voorbeeldgedrag. In samenspraak met de managers legt de bestuurder een heldere en effectieve verdeling van taken en verantwoordelijkheden vast.
 • De samenhang en samenwerking tussen alle teams en een professionele aanspreekcultuur initieert en stimuleert.
 • Een divers en inclusief HRM-beleid laat ontwikkelen dat openstaat voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, leeftijd, politieke overtuiging, beperking, gender, geslacht en seksuele gerichtheid.
 • Invulling geeft aan modern werkgeverschap, met aandacht voor retentie, ontwikkelingsmogelijkheden en werving.
 • Beslissingsbevoegd is op het gebied van inrichting van de organisatie en aanstelling, schorsing en ontslag van personeel.
 • Verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid en de uitvoering van het vrijwilligersbeleid belegt bij de managers Zorg.
 • Contact houdt en overleg voert met de ondernemingsraad.
 • Contact houdt en overleg voert met de cliëntenraad.

Gewenst profiel
Exodus zoekt een gedreven bestuurder met natuurlijke autoriteit die feeling heeft met specifieke zorg voor mensen in een kwetsbare positie. De nieuwe bestuurder is bovenal stevig, verbindend en weet met enthousiasme anderen te mee te krijgen in visie, implementatie en borging daarvan in de organisatie.

Overige aspecten van het gewenste profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke in een complexe organisatie bij voorkeur in de zorg, welzijn of justitiële sector;
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol profileren van organisaties;
 • Bewezen ervaring met verandermanagement en professionalisering;
 • Bewezen succesvol in afsluiten van financiële contracten met Justitie, zorgverzekeraars, provincies en gemeenten;
 • Inzicht in overheidssubsidiëring en aanbestedingstrajecten;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Netwerkvaardigheid en in staat om uitstekende relaties met stakeholders en maatschappelijke organisaties op te bouwen en te onderhouden;
 • Financiële kennis van zaken en bedrijfseconomisch inzicht (bedrijfsvoering);
 • Kennis van relevante ontwikkelingen en trends binnen het werkveld;

De volgende softskills:

 • Daadkrachtig en besluitvaardig: hard op de inhoud, zacht op de relatie.
 • Innovatief vermogen
 • Op een verbindende manier sturing geven aan organisatieverandering
 • Brengt rust, stabiliteit en overzicht
 • Gevoel voor humor.

Wij bieden
De bestuurder krijgt volop de ruimte om de functie zelf verder inhoud te geven. Exodus heeft een aantal mooie strategische en organisatorische opgaven voor de nieuwe bestuurder. Het arbeidsvoorwaardenpakket is conform de WNT 2.

Solliciteren
De Stichting Exodus Nederland laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. mr. Sandra Lutchman & mr. René Burgler, beide partner bij Colourful People, geven je graag meer informatie over de organisatie, de functie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met Sandra opnemen via WhatsApp op nummer 06 407 44 074. J
e kunt contact opnemen met René via WhatsApp op nummer 06 2857 5436. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie te uploaden op de website van Colourful People. De deadline voor reacties is 6 januari 2023.

De gesprekken met de selectiecommissie alsmede met de selectieadviescommissie vinden plaats op 3 februari tussen 9-17 uur.

De eventuele tweede ronde gesprekken staan gepland op 9 februari tussen 9-17 uur.

Publicatie datum:

06 Dec 2022

Opdrachtgever:

Stichting Exodus Nederland

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People