Twee leden Raad van Commissarissen | Reggewoon

Reactietermijn gesloten

Voor Reggewoon, een ambitieuze, duurzame woningcorporatie met ruim 5100 woningen, die actief is in de gemeenten Hellendoorn en Wierden, zijn wij op zoek naar twee enthousiaste leden voor de Raad van Commissarissen met een Maatschappelijk en een Vastgoed profiel. (tot 9 maart nog mogelijk om te reageren!)

Deze leden zullen op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging worden benoemd.
Reggewoon is een maatschappelijk gedreven corporatie, die samenwerking in de regio als een belangrijk middel ziet om een goed woon- en leefklimaat voor huurders en bewoners te realiseren. We nodigen iedereen, die zich herkent in het profiel, uit om te reageren.

Profiel Maatschappelijke portefeuille

Voor het maatschappelijke profiel zoeken wij een toezichthouder met een duidelijk zicht op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot wonen en volkshuisvesting. De verschillende gemeenten in de regio hebben een eigen dynamiek en daardoor een eigen aanpak.

Als toezichthouder heb je een heldere visie op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt bestuurlijke ervaring opgedaan in de sociale- of zorgsector, ook mensen met gemeentelijke ervaring kunnen interessant zijn. Vanuit jouw invalshoek breng je een frisse blik naar binnen. Je kunt je inleven in de regio en hebt affiniteit met de verschillende doelgroepen van de woningcorporatie. Voor deze vacature nodigen we in het bijzonder kandidaten met een niet-westerse achtergrond, vrouwen en kandidaten zonder toezichthoudende ervaring, uit om te reageren.

Verder heb/ben je:

 • aantoonbaar maatschappelijk actief in maatschappelijke – of overheidsorganisaties en/of het bedrijfsleven;
 • een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Reggewoon.

Profiel Vastgoed portefeuille

Voor het Vastgoedprofiel zijn we op zoek naar kandidaten die expertise hebben op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. Reggewoon staat er financieel goed voor en wil impact kunnen maken in het gebied, waarbij wordt gedacht aan strategische samenwerking en ontwikkeling. Je bent wellicht zelf oud-bestuurder van een corporatie, bent docent op een hogeschool of hebt een vastgoed achtergrond in het bedrijfsleven. Je hebt kennis van de regio, de gemeentelijke verhoudingen en een duidelijke visie op gebiedsontwikkeling (ervaring met de omgevingswet). Je bent bekend met het vastgoed in de brede zin, de (markt)partijen die daarin opereren, vastgoedtransacties, risk en finance alsmede de ethische aspecten die daarbij een rol spelen. Als toezichthouder Vastgoed ben je lid van de auditcommissie.

Verder heb je:

 • ervaring in een verantwoordelijke/bestuurlijke functie;
 • kennis van de volkshuisvesting;
 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Reggewoon;
 • gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overzie je de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
 • ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.

Voor beide profielen

Beide toezichthouders worden op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging benoemd. Dat houdt in dat je intrinsieke belangstelling en motivatie hebt om met de huurdersverenigingen en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te wisselen. Kortom je hebt oog voor huurdersbelangen.

Competenties en persoonlijke kenmerken voor beide profielen:

 • kritisch en ondernemend;
 • open en transparante houding;
 • communicatief sterk en sociaal vaardig;
 • in staat om samen te werken en hiervan ook het belang inzien;
 • gevoel voor intermenselijke relaties;
 • no-nonsense aanpak;
 • authentiek en onafhankelijk;
 • integer.

Algemeen profiel toezichthouders

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat discussies collegiaal te voeren.

De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

De RvC en de afzonderlijke commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn. De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Huurdersvertegenwoordiging

De huurders zijn vertegenwoordigd via Huurdersplatform Hellendoorn en Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de huurdersorganisaties. Deze twee organen overleggen en onderhandelen met Reggewoon over beleidsmatige zaken en hebben, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvC. Momenteel zijn (wettelijk) twee leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd.

De huurdersorganisaties zijn vanwege de vacatures namens de huurders in de RvC actief betrokken bij deze selectieprocedure. De huurdersorganisaties ervaren Reggewoon als een open, toegankelijke corporatie met een sterk sociaal gezicht. Reggewoon neemt de huurdersorganisaties serieus, luistert goed en neemt ook regelmatig de adviezen van ze over. Een mooi voorbeeld daarvan is het proces en resultaat van het nieuwe ondernemingsplan. Voor de twee huurdersorganisaties is dan ook van belang dat de nieuwe commissarissen passen in dat beeld en die cultuur van de corporatie. Meer informatie over Reggewoon, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.reggewoon.nl.

Ben je enthousiast geworden?

Reggewoon laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf wel even aangeven voor welk profiel) uiterlijk 9 maart te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 12 32. De preselectiegesprekken vinden plaats op 11 en 12 maart (via een online meeting). De selectiegesprekken bij Reggewoon zijn gepland op 19 en 22 maart.

Locatie

Nijverdal

Publicatie datum:

12 Feb 2024

Opdrachtgever:

Reggewoon

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People