Lid Raad van Commissarissen profiel Wonen | Oosterpoort

Vervuld

Wegens verhuizing van één van de leden van de Raad van Commissarissen ontstaat per september 2023 een vacature van lid Raad van Commissarissen met het profiel Wonen. Dit lid van de RvC wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie HV Woonbelang en wordt tevens lid/voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Oosterpoort verhuurt en beheert ruim 5000 woningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. We zorgen voor een fijn thuis voor onze huurders. Dat is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Het gaat dan ook om een comfortabel klimaat, een huis dat past bij de woonbehoefte, betaalbare maandlasten en een fijne leefomgeving. Wij zijn er voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in een woning. Bijvoorbeeld door een laag inkomen, door een speciale zorgbehoefte of door een urgente behoefte aan een woning. We hebben grote ambities en gaan de komende jaren honderden nieuwe woningen bouwen en ons bezit verder verduurzamen.

Huurdersbelangenorganisatie
Oosterpoort heeft huurdersorganisatie HV Woonbelang als belangrijke stakeholder. HV Woonbelang behartigt de belangen van alle huurders van Oosterpoort en is een gedegen gesprekspartner. Zo speelt de huurdersorganisatie een belangrijke rol in het prettig, betaalbaar en veilig (blijven) wonen van huidige en toekomstige huurders.
Voor meer informatie over HV Woonbelang, zie www.hv-woonbelang.nl
Voor meer informatie over Oosterpoort, zie www.oosterpoortwoon.nl

Algemeen kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen Oosterpoort
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. We houden toezicht op het beleid, statutaire doelstellingen en de investeringen van Oosterpoort. Voor de integrale besluitvorming beschikken we over een helikopterview. Voor meer informatie over het algemene kwaliteitsprofiel verwijzen we graag naar de Profielschets Raad van Commissarissen.

Specifiek profiel huurderscommissaris
Binnen de RvC van Oosterpoort is een vacature ontstaan voor een huurderscommissaris met het profiel Wonen. Wij zoeken een betrokken huurderscommissaris die affiniteit heeft met vraagstukken voor de woningcorporatie in het kader van haar maatschappelijke opgave en haar belanghouders. Om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit en het innovatievermogen van Oosterpoort. Bij dit profiel horen de volgende competenties, persoonlijke kenmerken en kwaliteiten.

Kennis en ervaring

  • Je bent betrokken bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld vanuit de zorg- of welzijnssector of vanuit een sociaal maatschappelijke functie.
  • Je hebt affiniteit met vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, wonen en zorg en betaalbaarheid.
  • Je voelt je betrokken bij huurdersbelangen en wilt daar een actieve bijdrage aan leveren.
  • Je bent in staat om vanuit een helikopterview vraagstukken op het gebied van wonen en zorg, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als bedrijfsmatige opgave van de corporatie te beoordelen en daarop een visie te ontwikkelen.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

  • Je hebt regionale binding met het werkgebied van Oosterpoort (regio Arnhem-Nijmegen).
  • Je hebt een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties.
  • Je bent een teamspeler en gedreven om van samenwerkingen een succes te maken.
  • Je weet invulling te geven aan een verbindende rol, in dit geval tussen corporatie, Raad van Commissarissen en huurdersorganisatie.
  • Je hebt een open en nieuwsgierige houding.
  • Je toont lef en durft je onafhankelijk op te stellen.

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua gender, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Gezien de huidige samenstelling heeft de RvC uitdrukkelijke voorkeur voor een vrouw, die qua achtergrond en expertise aanvullend is op de andere leden van de RvC. Toezichthoudende ervaring is niet vereist, wel ervaring op bestuurlijk dan wel strategisch niveau.

De RvC kent een werkbelasting van ongeveer 200 uur per jaar, bestaande uit vijf à zes RvC-vergaderingen, thema- en projectbijeenkomsten, overleg met de huurdersorganisatie en commissievergaderingen. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming voor nog eens vier jaar kan volgen. De commissarissen ontvangen een vergoeding volgens de beroepsregels van de VTW.

Procedure
Oosterpoort streeft ernaar om de vacature in september 2023 in te vullen. De sollicitatiecommissie bestaat uit bestuursleden van HV Woonbelang en leden van de RvC en wordt geadviseerd door de directeur-bestuurder van Oosterpoort. De commissie voert het gesprek met de uitgenodigde kandidaten. De gesprekken vinden plaats in week 22.

Na eventuele selectie vindt de verplichte Fit&Proper-test plaats door de Autoriteit Woningcorporaties. Na een positief oordeel van de Autoriteit vindt de formele benoeming plaats.

Sollicitatie
Heb je vragen over de rol en functie van de RvC of over deze functie in het bijzonder? Dan kun je contact opnemen met mevrouw Farah Aarts, voorzitter van de RvC en huurderscommissaris via telefoonnummer (024) 322 22 55 of met het bestuur van HV Woonbelang, via telefoonnummer (024) 785 36 31.

Oosterpoort laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 1 mei 2023 via de website van Colourful People.

Publicatie datum:

06 Apr 2023

Opdrachtgever:

Oosterpoort

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People