Twee nieuwe leden Raad van Toezicht LEVVEL I profiel HR & digitalisering/AI

Reactietermijn gesloten

Nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van LEVVEL gezocht!

Levvel is een unieke, innovatieve organisatie aan de frontlinie van de jeugdzorg en -hulp die met lef en bevlogenheid kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg helpt. Wij zoeken twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, een nieuw lid met een HR/arbeidsmarkt en een nieuw lid met een digitalisering/innovatie profiel. Herken jij je hierin? Dan zien we graag je reactie!

LEVVEL

In Nederland zijn jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie nog te vaak twee gescheiden werelden. Bij Levvel komen die werelden samen. Met alle hulp en begeleiding onder één dak: van opvoedondersteuning tot hoog complexe psychiatrische zorg en met onderwijs op maat als opgroeien en leren niet vanzelf gaat. Daarbij kijken we altijd wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig hebben. Daar passen we onze ondersteuning en behandeling op aan. Ook als dat betekent dat we van de regels moeten afwijken. We werken intensief samen en leren van elkaar. Zo blijven we onszelf steeds vernieuwen. Bij Levvel is iedereen welkom. Iedereen is verschillend. Wij hebben oog voor die verschillen. Of je nou op jongens of op meisjes valt. Opgroeit in een gelovig gezin, of nergens in gelooft. We vinden het belangrijk dat je kan zijn wie je bent. Ongeacht kleur, religie, gender, of op wie je valt. We geloven dat we naast die verschillen, juist vaak heel erg op elkaar lijken. Om dat zichtbaar en voelbaar te maken, hebben we op een dag allerlei mensen bij elkaar gebracht. (zie video).

Organisatie

Deze grote en veelzijdige organisatie, voornamelijk actief in de regio Amsterdam/Noord-Holland, is in juli 2020 ontstaan vanuit een fusie tussen Spirit en de Bascule waar het voormalige Lijn5 ruim een jaar geleden aan is toegevoegd. Met de Levvel Infographic laat Levvel op hoofdlijnen zien wie we zijn en waar we voor staan. Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en evidence based zorg is een belangrijk onderdeel van het werk van Levvel. Naast jeugdzorg en jeugdhulp, biedt Levvel via zes PI-scholen aan vele kinderen speciaal onderwijs in de regio Amsterdam. Levvel is verder eigenaar van onderzoeksbureau PI Research. Bij de gehele holding werken ca. 2.150 medewerkers die jaarlijks meer dan 6.700 kinderen, jongeren en gezinnen helpen, waarmee Levvel de voornaamste aanbieder van jeugdzorg en jeugdhulp in de hoofdstad is.

Gezocht: twee leden van de Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de termijn van meerdere van onze leden zijn wij voor de Raad van Toezicht van Levvel per 1 december 2023 en 1 februari 2024 op zoek naar twee nieuwe leden. Beide nieuwe leden worden lid van de Auditcommissie. Voor deze leden zoeken we graag (een combinatie van) specifieke ervaringen en deskundigheden, zodat ze samen beschikken over:

  • Expertise en ervaring in digitalisering/innovatie/AI
  • Expertise en ervaring in HR/arbeidsmarkt

Profiel Lid met portefeuille digitalisering/innovatie/AI

Je bent bij voorkeur een stevige adviseur, manager of bestuurder met een bredere ervaring met digitalisering, AI en innovatie binnen publieke organisaties of het bedrijfsleven. Jongeren, ook de jongeren bij Levvel, leven steeds meer in een online wereld naast de offline wereld. Als toezichthouder kun je op strategisch en moreel niveau meedenken over de verdere ontwikkeling van digitalisering en AI binnen Levvel. Je adviseert en reflecteert met het bestuur over een toekomstbestendige inrichting van de organisatie en diensten en helpt Levvel te innoveren op het gebied van de toepassing van elektronische dossiervorming, e-health en andere vormen van digitalisering in online diensten en hulpverlening.

Profiel Lid met portefeuille HR/arbeidsmarkt

Mensen werken gelukkig graag bij Levvel - er is een sterke sfeer van collegialiteit en onderlinge verbinding en de waardering van onze jongeren en ouders is hoog, maar ook Levvel heeft te maken met o.a. werkdruk, administratieve druk en twee verschillende CAO’s met de bijbehorende onderhandelingen. Je hebt daarom als lid van de raad van toezicht met HR/arbeidsmarkt als aandachtgebied bij voorkeur ruime ervaring met strategisch personeelsbeleid, vitaliteit, werkdruk, diversiteit en inclusie, leiderschap en andere personeelsvraagstukken. Je hebt een duidelijke visie op de waarde van medewerkers- en personeelsbeleid en kunt op strategisch niveau reflecteren en de raad en het bestuur adviseren op HR- en arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen.

Raad van Toezicht

Levvel wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de twee leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor de maatschappelijke doelstellingen van Levvel. Tevens toetst de Raad van Toezicht het functioneren van de organisatie in het algemeen en draagt zij zorg voor goed werkgeverschap en een goed functionerend bestuur. Daartoe staat de Raad van Toezicht beide bestuurders met raad terzijde en fungeert hij als klankbord. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zeven leden en we zorgen er graag voor dat ook met de komst van nieuwe leden de Raad van Toezicht een afspiegeling vormt van onze samenleving qua gender, afkomst, leeftijd en maatschappelijke perspectieven.

De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar bijeen en voorts zo vaak als nodig. Daarnaast zijn er regelmatig werkbezoeken aan diverse onderdelen van Levvel waarbij je aanwezigheid als toezichthouder op prijs wordt gesteld. De sfeer en wijze van omgang zijn professioneel met een open en constructief-kritische aanspreekcultuur, de Raad fungeert als team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Onafhankelijkheid, betrokkenheid, vertrouwen en integriteit zijn daarbij belangrijke pijlers. De Raad heeft diverse commissies ingesteld, zoals een auditcommissie, een commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie, en een werkgeverscommissie die onder verantwoordelijkheid van de volledige raad besluitvorming voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.

Benoeming van leden vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar en de leden ontvangen een bij de complexiteit van de organisatie passende jaarlijkse vergoeding van 12.500 euro. Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij, naast specifieke competenties, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst.

Wie zoeken wij?

Elk lid van onze RvT beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstellingen van de stichting;
  • Brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk;
  • Onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar en de bestuurders;
  • Diverse maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  • Het vermogen om de Raad van Bestuur als klankbord en sparringpartner bij te staan;
  • Het vermogen om te communiceren met de medezeggenschapsorganen en hen actief te benaderen in het kader van de Governancecode Zorg.

De reactietermijn is helaas verstreken.

De gespreksrondes vinden plaats op:

  • maandag 16 oktober 2023 van 17.00 tot 21.00 uur EN
  • woensdag 18 oktober 2023 van 17.00 tot 21.00 uur

We verzoeken alle kandidaten beide data voorlopig vrij te houden.

Publicatie datum:

28 Aug 2023

Opdrachtgever:

Levvel

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People