Lid Raad van Toezicht I Mediacollege Amsterdam

Reactietermijn gesloten

Nieuw lid voor de Raad van Toezicht van Mediacollege Amsterdam gezocht!

Mediacollege Amsterdam is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Wil jij een toezichthoudende rol met maatschappelijke impact? Meld je dan voor onderstaande positie.

Over Mediacollege Amsterdam

We teach guts. Dat is de kernboodschap van Mediacollege Amsterdam (MA). Al 100 jaar zijn het Mediacollege Amsterdam en haar rechtsvoorgangers een plek waar studenten worden voorbereid op een loopbaan in de mediabranche of op de keuze om door te leren. Mediacollege Amsterdam weet zich continu aan te passen aan de veranderende vraag vanuit de branche. Van een klassieke grafische school is het Mediacollege Amsterdam doorontwikkeld naar een brede mediavakschool die zowel technische als creatieve opleidingen biedt. Stichting Media Amsterdam (Mediacollege Amsterdam) is een van de meest complete vmbo-scholen en mbo-vakscholen voor de mediabranche. Het Mediacollege Amsterdam biedt vrijwel alle mbo-opleidingen gericht op de sector. Hierbij gaat het om een kleine 3.000 studenten. Het vmbo (circa 300 leerlingen) biedt de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg aan binnen het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI). Het vmbo biedt daarmee een goede aansluiting op het mbo. Daarnaast verzorgt de aan Mediacollege Amsterdam gelieerde Grafisch Media Instituut Holding B.V., onder de naam GMI Designschool, beroepsgerichte cursussen en opleidingen op commerciële basis, zowel voor individuele cursisten als bedrijven. Mediacollege Amsterdam werkt met GMI aan een leven lang ontwikkelen voor de mediabranche. Mediacollege Amsterdam is een vakschool die bovenregionaal opereert. Het bedieningsgebied is Noordwest Nederland.

Vanwege het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij voor Mediacollege Amsterdam op zoek naar een nieuw

 • Lid RvT met ervaring met huisvestingsvraagstukken en een visie op de rol van huisvesting bij een leerrijke omgeving

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op Mediacollege Amsterdam en geeft daarmee invulling aan diens taak als toezichthouder en als werkgever van het College van Bestuur. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het CvB met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord en sparringpartner voor het CvB en als ambassadeur voor MA. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. Bij de uitvoering van deze taken heeft de RvT zowel aandacht voor de soft controls (waarden, normen en maatschappelijk belang) als de hard controls (onder meer strategisch beleid en wet- en regelgeving/Branchecode goed bestuur mbo). De toezichthoudende taak richt zich onder meer op (de uitvoering van) het strategisch beleidsplan, de bestuurskwaliteit, de integriteit van de financiën en bedrijfsvoering, de kwaliteit van het onderwijs, positionering en het interne risicomanagement. De Raad van Toezicht kent naast de formele raadsvergaderingen, vier commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een onderwijscommissie en een nog op te richten huisvestingscommissie. Het nieuwe lid is de beoogd voorzitter van de huisvestingscommissie.

Mediacollege Amsterdam wil zich onderscheiden door huisvesting die een leerrijke omgeving mogelijk maakt. Een leeromgeving waar je de dynamiek van de mediawereld voelt. Een leeromgeving die studenten inspireert en uitdaagt. Een leerrijke omgeving creëren is een van de speerpunten in de strategische agenda. Renovatie van een van de locaties moet die leerrijke omgeving mogelijk maken. Daarnaast vraagt nieuwbouw en gebiedsontwikkeling van Haven-stad een stevige huisvestingsvisie.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment – inclusief de voorzitter – uit vier leden. De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar bijeen en vergt een tijdsbesteding van gemiddeld twee dagdelen per maand voor vergaderingen, commissiewerk, themabijeenkomsten en representatie. De sfeer en wijze van omgang zijn open en professioneel, de Raad streeft ernaar een team te vormen waarin ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Transparantie, zelfreflectie en collegialiteit zijn daarbij belangrijke doelstellingen. De benoeming is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. De RvT-leden ontvangen een vergoeding conform WNT die voor de leden 14.184 euro per jaar bedraagt. Bij de benoeming van dit specifieke lid is de OR actief betrokken.

Van het nieuwe lid verwachten wij dat deze naast specifieke competenties, voldoet aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst.

Wie zoeken wij?

Algemeen profiel

 • Nieuwsgierig naar en op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs, in het bijzonder het mbo en vmbo – zonder belangen bij (partner)organisaties die tot belangenverstrengeling zouden kunnen leiden.
 • Gericht op samenwerking en open (persoonlijke) verhoudingen.
 • Humor en in staat te relativeren.
 • Rolvast, zakelijk maar niet te formeel, antenne voor communicatie.
 • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Extern gericht, met hart voor onderwijs, jeugd, media en/of creatieve industrie.

Voor dit specifieke nieuwe lid zoeken we kandidaten met:

 • Ervaring met huisvestingsprojecten en een visie op de rol van huisvesting bij het creëren van een leerrijke omgeving.
 • Kennis van bestuurlijk Amsterdam en omgeving en de grootstedelijke context waarbinnen Mediacollege actief is
 • Een actief bestuurlijk netwerk (politiek en onderwijs) in Amsterdam en omgeving.
 • Liefst ook financiële en bedrijfskundige kennis van vergelijkbare organisaties.
 • Toezichthoudende ervaring en bij voorkeur bestuurlijke ervaring in het onderwijs.

Mediacollege Amsterdam ziet de diversiteit van onze samenleving als een verrijking en streeft naar een samenstelling die even divers is als de Nederlandse samenleving. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit naar leeftijd, gender, maatschappelijke en culturele achtergrond in de Raad van Toezicht versterkt.

Geïnteresseerd?

Mediacollege Amsterdam laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de rol of de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV (in PDF) uiterlijk woensdag 28 februari 2024 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina.

Planning

We vragen belangstellenden rekening te houden met de volgende datum

 • Eerste ronde gesprekken op 13 maart 2024

Op woensdag 13 maart tussen 11.00 en 15.00 uur zal de eerste gespreksronde (online) met de benoemingsadviescommissie plaats vinden.

Publicatie datum:

14 Feb 2024

Opdrachtgever:

Mediacollege Amsterdam

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Adres
Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People