Lid Raad van Toezicht | ArtEZ University of the Arts

Reageer nu!

Lid gezocht voor de Raad van Toezicht van ArtEZ, University of the Arts

Voor onze Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een nieuw lid. Ken jij de (bestuurlijke) omgeving van het hoger onderwijs als de binnenkant van je broekzak, heb je veel kennis van onderwijs en onderzoek en heb je grote affiniteit met kunst en cultuur? Lees dan vooral verder!

Over ArtEZ

ArtEZ University of the Arts is een van de grootste kunsthogescholen in Nederland. ArtEZ verzorgt associate degree-, bachelor- en masteropleidingen, vooropleidingen en cursus- en contractonderwijs in de disciplines van beeldende kunst, architectuur, fashion, vormgeving, muziek, dans, theater, schrijven en diverse docentopleidingen voor circa 3000 studenten. ArtEZ doet onderzoek en is gestart met het aanbieden van professional doctorates. Dat doet ArtEZ met 900 docenten en andere medewerkers in drie steden: Arnhem, Enschede en Zwolle. Het doel van ArtEZ is state-of-the-art onderwijs en onderzoek aan te bieden, ArtEZ staat bekend om haar hoge kwaliteit onderwijs en het succes van haar alumni in het brede werkveld. Het onderwijs bij ArtEZ is gericht op de artistieke, intellectuele en persoonlijke groei van studenten. Daarbij worden ze begeleid door docenten die hun sporen in de beroepspraktijk ruimschoots hebben verdiend. Lees ook de onderwijsvisie.

Ambities en opgaven

ArtEZ, University of the Arts is de thuisbasis voor een diverse, (inter-)nationale gemeenschap van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers die bij ArtEZ de ruimte vinden voor artistieke, intellectuele en persoonlijke groei. Kunst bindt ons. Kunst zet aan tot vernieuwende ideeën en alternatieve denkwijzen. Ons motto is: kunst verandert. Onze snel veranderende, globaliserende wereld vraagt om alternatieve antwoorden op hedendaagse en toekomstige vragen. Met inspirerend kunstonderwijs en toonaangevend artistiek onderzoek creëert ArtEZ een plek waar je verschil kunt maken, in de kunst, het kunstonderwijs én in de samenleving.

Deze ambities gaan gepaard met de opgaven waar ArtEZ voor staat, bijvoorbeeld een nieuw instellingsplan, masterplan huisvesting, profilering lokaal, regionaal en landelijk, omgang met onderwijskundige- en maatschappelijke ontwikkelingen. Waarden als inclusie en diversiteit, het belang van maken, impact, (zelf)vertrouwen en je blijvend ontwikkelen zijn daarbij leidend. Deze waarden geven aan waar ArtEZ gezamenlijk voor staat en voor gaat. Tegelijkertijd bieden deze waarden de ruimte aan opleidingen en individuen om hier zelf – ieder vanuit zijn eigenheid, onderdeel, discipline, werkstijl, methodiek en (sub)cultuur – invulling aan te geven. ArtEZ leidt immers professionele makers en kunstdocenten op die midden in de maatschappij staan. Impact is voor ArtEZ een belangrijke waarde in het kunstenaarschap, het onderwijs en het onderzoek. Dat speelt landelijk, maar zeker ook regionaal. ArtEZ voelt zich immers medeverantwoordelijk voor een aantrekkelijk en stimulerend cultureel klimaat en -infrastructuur in Oost-Nederland en in het bijzonder in Arnhem, Enschede en Zwolle.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt als toezichthouder integraal toezicht op de besturing van de hogeschool, op het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met een juiste balans tussen betrokkenheid en distantie met raad ter zijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De Raad van Toezicht volgt de Branchecode Goed Bestuur en Toezicht in het HBO en opereert in een geest van open, collegiale samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Uitgangspunt voor de invulling van de RvT is dat de leden samen een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Er is een evenwichtige verdeling van leden afkomstig uit de publieke sector, het bedrijfsleven en de kunst- en cultuursector, waarbij wordt gestreefd naar een spreiding in leeftijdsopbouw, gender en regionale en culturele diversiteit. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen, afhankelijk van ontwikkelingen kunnen daar zo nodig 2 tot 3 vergaderingen bij komen. De Raad vindt binding met de organisatie in brede context belangrijk en laat zich daarom voeden door tweemaal per jaar met de medezeggenschapsraad en eenmaal per jaar met de directeuren te overleggen. Daarnaast zijn er open dagen, de ArtEZ finals waarbij eindexamenstudenten hun eindwerk in de vorm van theater-, dansvoorstellingen, presentaties, concerten, performances, modeshows en exposities presenteren en andere gelegenheden waarbij je als toezichthouder ArtEZ nog beter kunt leren kennen.

Wie zoeken wij?

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn op 1 januari 2025 van een van de leden met een profiel rond onderwijs, onderzoek en onderwijsinstellingen is de RvT van ArtEZ op zoek naar opvolging van dit lid. Dit nieuwe lid zal in ieder geval de voorzitter van de onderwijs- en onderzoekscommissie van de RvT vormen.

Voor dit lid met het profiel onderwijs en onderzoek zoeken we kandidaten die:

  • Grote kennis hebben van onderwijs en onderzoek met een sterke affiniteit met opleiden, leren en gevoel voor het werken in een kunstvakonderwijsomgeving;
  • Kennis hebben van ontwikkelingen in het hoger onderwijs en een visie en zicht op mogelijke consequenties voor het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van onderwijs en onderzoek in het (kunstvak)onderwijs;
  • Ervaring hebben met een toezichthoudende functie, bij voorkeur in de semipublieke sector.

Belangrijke competenties en persoonlijkheidskenmerken voor de Raad in het algemeen:

  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerkingszin en onafhankelijk en kritisch denken;
  • Een grote maatschappelijke betrokkenheid, inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen alsook affiniteit met kunst en onderwijs;
  • Beschikken over een breed landelijk en regionaal netwerk van relevante maatschappelijke contacten om als professioneel toezichthouder goed te kunnen functioneren;
  • Een duidelijke binding met Oost-Nederland - Arnhem, Enschede, Zwolle vormt een pré.

ArtEZ ziet de diversiteit van onze samenleving als een feit en een verrijking. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit in leeftijd, gender, maatschappelijke en culturele achtergrond of neurodiversiteit in de Raad van Toezicht versterkt.

Bezoldiging

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoeding van leden van de Raad van Toezicht worden wet- en regelgeving omtrent beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector in acht genomen. Voor leden van de Raad van Toezicht geldt een bezoldiging voor 2024 van 9.518,38 euro. Daarnaast geldt een jaarlijkse onkostenvergoeding voor 2024 van 207,68 euro.

Geïnteresseerd?

ArtEZ laat zich in deze procedure bijstaan door ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de RvT, deze posities of de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People, op (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV (in PDF) aan Naima Azough te sturen op n.azough@colourfulpeople.nl.

NB: Je krijgt een automatische bevestiging van je sollicitatie wanneer je je gegevens uploadt via onze website. Mocht je geen bevestiging ontvangen, neem dan ajb per mail contact op met Naima Azough op n.azough@colourfulpeople.nl.

Publicatie datum:

28 Feb 2024

Opdrachtgever:

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People