Directeur-bestuurder | Stichting Lezen

Reageer nu!

Onderschrijf je het grote maatschappelijke belang en de urgentie van leesbevordering en leesplezier voor kinderen en jongeren? Heb je een wervende visie over de wijze waarop Stichting Lezen, die als organisatie staat als een huis, de effectiviteit van haar doelstellingen nog verder kan ontwikkelen? En ben je degene die, samen met de organisatie, de relatie tussen onderwijs(netwerken) en missie en visie van Stichting Lezen verder versterkt? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op de mooiste baan op het terrein van leesbevordering en leesplezier in Nederland!

Stichting Lezen

Stichting Lezen te Amsterdam is een landelijke organisatie voor leesbevordering van ca. 30 medewerkers met als doelstelling het bevorderen van lezen in de ruimste zin van het woord in de Nederlandse en de Friese taal (zie ook www.lezen.nl). Met andere woorden: Stichting Lezen voorziet in een integrale, onderbouwde en effectieve aanpak van leesbevordering voor kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar. De uitkomsten van internationaal vergelijkende onderzoeken naar leesvaardigheid en leesplezier onder Nederlandse scholieren verlenen deze doelstelling extra urgentie.

Stichting Lezen streeft haar doelen na langs drie lijnen: als kenniscentrum, als landelijk coördinator van leesbevordering en literatuureducatie en als verbindende factor tussen onder andere onderzoek en praktijk en de wereld van onderwijs en opvoeding. Als instelling binnen de Basis Infrastructuur (BIS) ontvangt Stichting Lezen een meerjarige subsidie van het ministerie van OCW. Daarnaast zijn er uit de onderwijsbegroting substantiële extra middelen aan de Stichting Lezen toegekend in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden, bestemd voor leesbevordering op scholen en in de kinderopvang. In september 2023 heeft Stichting Lezen een aanvraag bij het ministerie van OCW ingediend voor de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2023-2024 en de daaropvolgende twee schooljaren. Deze aanvraag, ter waarde van in totaal € 74 miljoen, is toegekend aan Stichting Lezen. In de komende jaren zal Stichting Lezen dit geld verdelen onder de participerende bibliotheken, die het zullen inzetten op scholen en kinderopvanglocaties binnen hun werkgebied. Deze financiële impuls vraagt om extra inzet vanuit de organisatie binnen onder andere de coördinerende en kennisoverdrachtsrol van de Stichting Lezen.

De directeur-bestuurder

Het bestuur van Stichting Lezen is belegd bij één persoon, de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder opereert vanuit de missie van de stichting en is verantwoordelijk voor de strategische koers. De bestuurder is tevens belast met de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en werkt daarin samen met een driehoofdig management team.

Stichting Lezen werkt samen met nationale en internationale partners. De directeur-bestuurder is ook voorzitter van de Leescoalitie, een tiental organisaties die gezamenlijk streven naar specifieke doelen met betrekking tot leesbevordering (Leescoalitie - Stichting Lezen). De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Lezen en in een directiereglement.

Profiel

Gewenst profiel van de directeur van Stichting Lezen:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft een heldere visie op de toekomst van leesbevordering, weet deze te verbinden met en in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappelijke context en kan daar inspirerend over schrijven en spreken;
 • Heeft een brede kennis over en een goed bruikbaar netwerk in het werkveld van Stichting Lezen (politiek, onderwijs, bibliotheek, media, uitgeverij en boekhandel, onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering); lobbyen voor de middelen en doelen van de Stichting Lezen maakt een geïntegreerd onderdeel uit van het functioneren;
 • Ervaring in/kennis van/netwerk in het onderwijsveld is hierbij een pre;
 • Is in staat en heeft de ambitie om op wervende wijze als boegbeeld van de stichting op te treden, ook via (sociale) media;
 • Heeft ervaring in een eindverantwoordelijke positie in het werkveld cultuur en/of onderwijs;
 • is in staat externe stakeholders uit diverse sectoren te betrekken en inspireren;
 • Denkt in mogelijkheden en scenario’s;
 • Heeft het vermogen om te schakelen tussen strategisch denken en tactisch /operationeel handelen;
 • Kan inspirerend leiding geven aan een team van professionals en heeft het inzicht om de beschikbare personele en materiële middelen optimaal in te zetten.

Aanvullende competenties

Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen, zijn de volgende competenties vereist:

 • Koersvaste leider: functioneert vanuit een heldere strategische richting, houdt deze vast en vertaalt deze naar concrete doelen en beleid.
 • Ondernemerschap: ziet kansen en vernieuwingen op het gebied van leesbevordering en vertaalt deze naar concrete activiteiten.
 • Netwerk: ontwikkelt en onderhoudt op actieve wijze het netwerk met stakeholders en andere relevante relaties; spreekt de taal en kent de dynamiek van de verschillende sectoren;.
 • Verbindend: heeft een leiderschaps- en bestuursstijl die gericht is op samenwerken waarbij er veel aandacht is voor het menselijke aspect.
 • sensitiviteit: weet wat leeft binnen de organisatie, heeft zorg en aandacht voor medewerkers.
 • Integriteit: is integer en transparant en handelt daarnaar met inachtneming van de Governance Code Cultuur.
 • Resultaatgerichtheid: heeft een zakelijke instelling, formuleert heldere doelstellingen voor zichzelf en anderen, is daarop aanspreekbaar en spreekt anderen daar op aan.
 • Professionalisering: stimuleert de verdere ontwikkeling van een professionele en diverse organisatie.
 • Toezicht: rapporteert tijdig, volledig en juist aan de Raad van Toezicht en informeert hen proactief.

Persoonlijke eigenschappen

 • Doortastend en zelfverzekerd
 • Beweegt zich gemakkelijk in diverse omgevingen
 • Vasthoudend, natuurlijk gezag, kan delegeren
 • Collegiaal, geeft vertrouwen
 • Gelooft in de kracht van marketing en positionering.

De arbeidsvoorwaarden

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om deze tweemaal voor een periode vier jaar te verlengen. De bezoldiging van de directeur-bestuurder bij Stichting Lezen valt onder de salarisregeling van de CAO Rijk en is ingeschaald in schaal 15. Afhankelijk van de kennis en ervaring van de kandidaat is er een mogelijkheid om in te schalen en verder te groeien naar schaal 16. De bezoldiging wordt getoetst aan de normen van Weg normering topinkomens (WNT). Er is een IKB budget van 16,37 procent.

De procedure

Stichting Lezen laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. mr. Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People, geeft je graag meer informatie over de organisatie, de functie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met haar opnemen via WhatsApp op nummer 06 407 44 074.

Belangrijke data:

 • De reactietermijn sluit op 15 mei 2024.
 • De eerste ronde gesprekken van de selectiecommissie met de kandidaten vinden plaats op 3 juni tussen 9-13 uur in Amsterdam.
 • De tweede ronde gesprekken van de selectiecommissie met de kandidaten vinden plaats op 14 juni tussen 17-21 uur in Amsterdam.
 • De gesprekken met de adviescommissie vinden plaats in week 24.

Heb je interesse?

Je kunt je CV en motivatiebrief uploaden via de 'Solliciteer' knop op deze pagina.

Stichting Lezen zal ook bij deze procedure de Governance Code Cultuur omtrent de gewenste diversiteit van organisaties in acht nemen. Daarbij wordt gedacht aan diversiteit op het terrein van deskundigheid, ervaring en vaardigheden, maar ook aan geslacht, leeftijd en cultureel diverse achtergronden.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

22 Apr 2024

Opdrachtgever:

Stichting Lezen

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People