Woonstad Rotterdam zoekt een lid Raad van Commissarissen met profiel Volkshuisvesting

Reageer nu!

Door het aflopen van de tweede benoemingstermijn van een van de leden van de RvC ontstaat per 1 januari 2023 een vacature van lid van de Raad van Commissarissen met het profiel Volkshuisvesting. Dit lid van de RvC wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en is tevens beoogd voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Woonstad Rotterdam
Woonstad Rotterdam biedt al meer dan 100 jaar goede en betaalbare woonruimte aan Rotterdammers. Woonstad heeft meer dan 60.000 ruimten in beheer, variërend van sociale huurwoningen tot koopwoningen tot bedrijfsruimtes.

Woonstad Rotterdam zet zich in voor de Rotterdammers van nu, maar ook voor het toekomstbestendige Rotterdam van morgen. Woonstad beschouwt haar huurders als klanten en beoogt hen optimale klantenservice te bieden. Ze ziet het hebben van een goede woning en het bouwen van sterke buurten als maatwerk en als een van de basisvoorwaarden voor haar huurders om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij ligt de focus op het bouwen en beheren van goede en duurzame woningen, voor iedereen die aangewezen is op de sociale woningmarkt.

Woonstad Rotterdam ziet buurten en wijken als haar werkgebied. In haar visie is de aanpak van grootstedelijke problematiek en maatschappelijke uitdagingen alleen op wijk- of gebiedsniveau mogelijk. Een goede samenwerking tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties is daarbij erg belangrijk. De prestatieafspraken, en zeker ook de manier waarop die met elkaar worden gemaakt, geeft vorm aan de lokale samenwerking in de stad.

Woonstad is Rotterdams, speelt een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en gelooft dat duurzame steden alleen samen kunnen worden gebouwd.

De ondernemingsstrategie
Woonstad heeft, zoals elke vier jaar, in 2021 haar ondernemingsstrategie geformuleerd. De nieuwe missie is: ‘Samen bouwen aan een fijn leven in Rotterdam. Voor nu en later.’ De komende jaren staan drie (gewaagde) doelen centraal:

 1. Onze bewoners vinden ons een zeer betrouwbare en betrokken huisbaas.
 2. In 2030 hebben wij het leven in onze buurten sterk verbeterd, samen met bewoners en partners.
 3. Binnen 10 jaar bouwen wij ten minste 5.000 extra betaalbare woningen in Rotterdam, met verlaging van onze totale CO2-uitstoot.

Om deze missie en gewaagde doelen waar te maken zet men veel van de zaken die men al goed doet door. Én men moet ook veranderen. De nieuwe strategie vraagt heel wat van de 559 medewerkers en van de organisatie.

Profielschets nieuw lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2023
Het profiel voor deze vacature bestaat uit de volgende bouwstenen:

 1. Governance Woonstad Rotterdam
 2. Over de Raad van Commissarissen
 3. Deskundigheid leden RvC in het algemeen
 4. Specifieke deskundigheid deze vacature
 5. Benoemingstermijn
 6. Samenstelling RvC
 7. Procedure werving

1. Governance Woonstad Rotterdam
Woonstad Rotterdam heeft een tweehoofdig Raad van Bestuur. De voorzitter en lid vormen samen een collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is. Gezamenlijk is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de koers van de organisatie en de externe vertegenwoordiging van Woonstad Rotterdam. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert zij het RvB op diverse gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de RvC op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving.

2. De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit zes personen en houdt toezicht op de vervulling van de maatschappelijke opdracht van Woonstad Rotterdam. Daarnaast houdt de RvC toezicht op de continuïteit van de organisatie. De raad reflecteert vanuit verschillende perspectieven, die de inbreng van de belanghebbenden weergeven of die afkomstig zijn uit andere sectoren. Verder ondersteunt de RvC de bestuurders, door deze met raad bij te staan en is de RvC erop gericht de bestuurders te stimuleren en hun kwaliteit te versterken.

De raad heeft twee commissies. De Auditcommissie bewaakt de kwaliteit van de financiële informatievoorziening en de wijze waarop de interne beheersing is vormgegeven. De Remuneratiecommissie is namens de RvC het dagelijks aanspreekpunt voor de bestuurders en voert de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en spreekt bestuurders aan op het functioneren. De commissie stelt het remuneratiebeleid op voor de bestuurders en adviseert de RvC over de werkgeversrol van de bestuurders.

3. Deskundigheid leden RvC in het algemeen
De RvC is een volwaardig gesprekspartner van het bestuur op strategisch niveau, waarbij de afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC.

Leden van de RvC hebben affiniteit en een duidelijke binding met het werkgebied: de stad Rotterdam. Wonen in de gemeente Rotterdam of in de regio is een pré. Voorts beschikken leden van de RvC over de competenties zoals bepaald in de wet- en regelgeving:

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Zelfreflectie.

De besluitvorming in de RvC met betrekking tot de doelstellingen van Woonstad heeft baat bij het verenigen van verschillende invalshoeken binnen de RvC. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstellingen van Woonstad Rotterdam en met spreiding van deskundigheden en achtergronden.

4. Specifieke deskundigheid voor deze RvC-positie

 • Met inachtneming van deze algemene uitgangspunten wordt voor deze functie specifieke deskundigheid gevraagd op het gebied van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Dit is het primaire aandachtsgebied van deze functie.
 • Daarbij is het, gezien de grootstedelijke dynamiek van de regio Rijnmond, van belang dat het RvC lid in staat is vanuit een brede blik, met een bijzondere focus op volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling, te reflecteren, adviseren en sparringpartner te zijn van de RvB.
 • Gezien het belang en de omvang van de opdracht van Woonstad, wordt van het RvC lid verwacht dat hij/zij een visie heeft op de rol van Woonstad in de context van Rotterdam en haar verschillende wijken, inclusief de samenwerking met andere relevante partijen, ten behoeve van de Rotterdamse huurders.
 • Het RvC lid is in staat, op basis van kennis, ervaring en inzicht in de grootstedelijke dynamiek en de rol van woningcorporaties daarin, de RvC met een frisse blik te verrijken.
 • Het RvC lid is samenwerkingsgericht, is in staat tot het voeren van discussies op het scherpst van de snede, met behoud van de relatie en krijgt en geeft vertrouwen.
 • Omdat dit RvC-lid wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad is oog voor het belang van werknemers een vereiste. Het RvC-lid ziet de meerwaarde van medezeggenschap binnen de organisatie en heeft een laagdrempelige, benaderbare opstelling ten aanzien van de OR en is in staat de aandachtspunten binnen de RvC vanuit de OR te laten meewegen.
 • Omdat het RvC-lid beoogd voorzitter is van de Remuneratiecommissie, is ervaring op het vlak van Organisatieontwikkeling en HRM een pré.

Voor deze positie is ervaring als toezichthouder niet vereist. Wel zoeken wij kandidaten met ervaring op strategisch niveau en met begrip van governance. De noodzakelijke kennis en ervaring dienen te blijken uit relevante opleiding en (voormalige) leidinggevende functie in een groot of middelgroot bedrijf, maatschappelijke organisatie, wetenschappelijke organisatie of overheidsinstantie. Een breed netwerk bij de overheid is een pré.

5. Benoemingstermijn en verwachte beschikbaarheid
Het lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van vier jaar (van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027) en kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van (ten hoogste) vier jaar (tot 1 januari 2031). De RvC komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. De remuneratiecommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

6. Complementariteit en diversiteit in de Raad van Commissarissen
Een evenwichtige en divers samengestelde RvC betekent verscheidenheid en complementariteit in geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, culturele achtergrond en persoonlijkheidskenmerken. Hier zal bij de werving en selectie van kandidaten op worden gelet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouwelijke kandidaat. Woonstad Rotterdam heeft een grote diversiteit aan huurders. Deze diversiteit willen wij ook in onze RvC borgen. Wij nodigen daarom in het bijzonder ook kandidaten met een migratieachtergrond uit om te reageren.

7. Wervingsproces
De RvC van Woonstad Rotterdam laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Sandra Lutchman, partner bij Colourful People. (06 407 440 74). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 30 juni 2022 te uploaden via de 'solliciteer' knop op deze pagina.

8. Planning
De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 31 augustus, tussen 13.00 – 17.00 uur.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

07 Jun 2022

Opdrachtgever:

Woonstad Rotterdam

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People