Voorzitter Raad van Toezicht | Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Reageer nu!

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als iemand zelf betrokken is of iemand uit je omgeving dat is. VTRR geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, kinderen als professionals. VTRR doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging op weg naar veiligheid. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties en hebben daarin de taak een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) vervult sinds 1 januari 2018 als zelfstandige organisatie een belangrijke rol in deze maatschappelijke opdracht om te staan voor een veilig thuis voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond (in de leeftijd van 0-100 jaar). VTRR heeft de rol om in die gevallen waar andere ketenpartners (o.a. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ- partners, scholen) dat niet kunnen, duidelijk te krijgen wat er aan de hand is in de afhankelijkheidsrelatie en welke interventie passend is om acute en duurzame veiligheid te realiseren. Daarbij sluit VTRR maximaal aan bij de kracht en inrichting van het (gezins)systeem en het lokale veld zelf.

VTRR biedt expertise op het gebied van veiligheid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. VTRR geeft ondersteuning en advies aan burgers en professionals, doet interventies die nodig zijn en monitort of veiligheid gerealiseerd en geborgd is. Om als VTRR van maximale toegevoegde waarde te zijn in de keten is duidelijkheid over rol, maar met name ook het inzetten van interventies die passen bij de mate en ernst van onveiligheid in een gezinssysteem van groot belang. Snel kunnen schakelen met partners en ook het organiseren van casusregie bij de juiste partner is daarin essentieel.

VTRR werkt voor en samen met vijftien regiogemeenten, te weten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam inclusief Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Het werkgebied is opgedeeld in vier regio’s, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de partners in het veld en de lokale infrastructuur. VTRR heeft een team van deskundige procesregisseurs, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen.

Missie, visie, kernwaarden en ambities
De missie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor 2022 is: ‘Iedereen een veilig thuis’. Veilig Thuis beseft dat de missie een grote ambitie in zich heeft, maar dit is wel de drijfveer van de organisatie. Hier staat Veilig Thuis voor.

De visie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is: ‘Samen met direct betrokkenen, inwoners, vrijwilligers en professionals leveren wij een aantoonbare bijdrage aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.’
De belangrijkste kernwaarden van Veilig Thuis zijn: slagvaardig, samen werken, systeemgericht, deskundig en transparant.

Samen met én voor kinderen en volwassen werkt VTRR aan het optimaliseren van haar dienstverlening, zodat de hulp die geboden wordt aansluit bij hun behoeften en leefwereld. VTRR wil dat kinderen en volwassenen zich gehoord, gezien en gekend voelen, zodat zij weten dat de medewerker van Veilig Thuis naast hen staat en hen ondersteunt om tot een veilige situatie te komen. Daarbij zoekt VTRR binnen de kaders de ruimte om te doen wat nodig is. Samen werken naar beter voor én met kinderen en volwassenen. Ervaringsdeskundigen spelen hierin een belangrijke rol.

VTRR werkt hieraan aan de hand van de volgende pijlers:

 • Kwaliteit van ons werk
 • Samenwerken
 • Positie in de keten
 • Goed werkgeverschap

Meer informatie is te vinden op de website www.veiligthuisrr.nl en in de bijlage is meer te vinden over trends & ontwikkelingen en de organisatiestructuur.

Raad van toezicht
VTRR hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Centraal staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat VTRR haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

De raad van toezicht van VTRR bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. Een afvaardiging van de raad van toezicht is periodiek aanwezig bij overlegvergaderingen van bestuurder met de OR.

De raad van toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg gerelateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance en kennis van juridische zaken. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van diversiteit in al haar facetten.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van VTRR;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als VTRR stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van VTRR en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • maatschappelijk actief;
 • beperkt aantal (neven)functies/voldoende beschikbaarheid.

Door een nieuwe functie elders is binnen de RvT de vacature ontstaan van voorzitter raad van toezicht. Deze en het algemene profiel vormen het uitgangspunten bij het werving- en selectieproces.

Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht

 • Brede (politiek) bestuurlijke ervaring in profit of non-profit en ruime, aantoonbare ervaring als toezichthouder.
 • Heeft een goed inzicht in en gevoel voor de positie, taken en verantwoordelijkheden van zowel de raad van toezicht als het bestuur, stelt zich op als uitdagend sparringpartner voor de bestuurder.
 • Begrijpt en doorziet de bestuurlijk-politieke (waaronder gemeentelijke) context van VTRR en kan de bestuurder daarin strategisch adviseren.
 • Is een constructief denker, straalt senioriteit uit, inspirerend en enthousiast.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
 • Beschikt over de juiste uitstraling om VTRR te vertegenwoordigen.
 • Beschikt over een goede vergadertechniek en kan vertrouwen op en benut de meerwaarde van de diverse deskundigheden van de overige leden van de raad optimaal.
 • Heeft bijzondere aandacht voor de algemene communicatie met medewerkers, ketenpartners, overheden en publieke media.
 • Draagt als verbindend leider actief bij in de verdere doorontwikkeling van de RvT als het gaat om teamvorming, professionaliteit en scherpte van gespreksvoering en positionering.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing:

 • Sterk invoelend vermogen, maar behoudt te allen tijde voldoende kritische distantie tot de voorkomende bijzondere casuïstiek en voelt goed aan wanneer meer toenadering dan wel meer afstand nemen van hem/haar wordt verwacht.
 • Affiniteit c.q. bekendheid met de regio Rotterdam Rijnmond of met grootstedelijke dynamiek.
 • Oog voor detail, maar kan ook schakelen naar een hoger abstractieniveau.
 • Teamplayer, komt in teamverband in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming.
 • Kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
 • Laagdrempelig, sterk relatiegericht.

Bezoldiging
De bezoldiging oriënteert zich op de richtlijnen van de NVTZ binnen de WNT-2.

Procedure
VTRR laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. mr. Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People, geeft je graag meer informatie over de organisatie, de functie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met haar opnemen via WhatsApp op nummer 06 407 44 074.

Belangrijke data:

 • De reactietermijn sluit op 9 december 2022 om 12 uur.
 • De voorselectiegesprekken met Sandra Lutchman vinden plaats op 12 en 13 december.
 • De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in de week van 9-13 januari 2023.
 • Bij grote belangstelling kan de sluiting van de reactietermijn worden vervroegd.

Uitgebreide informatie

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

07 Nov 2022

Opdrachtgever:

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People