Voorzitter Raad van Toezicht | Erfgoedhuis Zuid-Holland

Nieuw

Profiel; Erfgoed en Bestuurlijk/Governance

Samen erfgoed behouden, benutten en beleven

Erfgoedhuis Zuid-Holland is de provinciale ondersteuningsorganisatie voor erfgoed in Zuid-Holland, en geeft ook onderdak aan de Monumentenwacht Zuid-Holland. Van molens en musea tot kastelen en landgoederen; van immaterieel erfgoed en de verhalen van Zuid-Holland tot kennisoverdracht en (digitale) archieven: Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van erfgoed in de provincie. Met 19.000 monumenten, 228 molens, zo’n 200 landgoederen en buitenplaatsen, 200 musea, 25 archieven, 120 historische en archeologische verenigingen, maar ook cultuurlandschappen, kerken, forten, trekvaarten, tradities en verhalen kun je letterlijk niet om het Zuid-Hollandse erfgoed heen: ze vormen het DNA van de provincie en zijn een bron van inspiratie.

Erfgoedhuis is overtuigd van de kracht van erfgoed als een (ver)bindende factor in onze maatschappij en de kansen die erfgoed biedt voor innovatie, creatie en participatie. Overal in de provincie zetten mensen (veelal vrijwilligers) zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als een ankerpunt verbindt, inspireert, organiseert en ondersteunt Erfgoedhuis Zuid-Holland gemeenten, verenigingen, musea, scholen, beheerders, ondernemers en vrijwilligers. Dit doet zij door het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies, het organiseren van trainingen, informatiebijeenkomsten en studiedagen, het beheren van publiekswebsites, het ontwikkelen van educatiemateriaal, het verzorgen van publicaties en het coördineren van koepelprojecten. Daarmee geeft het invulling aan haar missie: Samen erfgoed behouden, benutten en beleven. Lees hier in het jaarplan voor 2020 Delen met velen hoe daar invulling aan wordt gegeven.

Wie zoeken wij?

De Raad van Toezicht staat samen met de directeur-bestuurder voor de opgave om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor de periode 2024-2027. Ook wil de RvT haar visie op governance vernieuwen, waarbij een meer proactieve werkwijze een belangrijk uitgangspunt is. De RvT wil dat tevens relateren aan de versterking van de samenwerking en teamvorming binnen de RvT, waarbij ook gekeken wordt naar het proces binnen de RvT om te komen tot een gedeelde visie, op basis van de individuele onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de leden en de inbreng van en waardering voor de eigen expertise. Dat betekent dat de RvT de komende tijd meer aandacht zal besteden aan professionalisering van het toezichthouderschap.

Wij zoeken een voorzitter die aan dit proces sturing weet te geven. Die de verschillende governance rollen van een RvT begrijpt en die samen met de leden weet te versterken. Daarnaast is een goede samenwerking met de directeur-bestuurder van belang. Trefwoorden die daarbij horen zijn: rolvast, reflectief, kritisch-uitdagend, exploratief, professioneel, samenwerken, dienend en verbindend. Vanzelfsprekend beschik je over voldoende tijd om jouw bijdrage te kunnen leveren. Uitgegaan kan worden van ca. 4 à 5 vergaderingen op jaarbasis en incidenteel ruggenspraak met de directeur-bestuurder. Voor de voorzitterspositie zoeken wij iemand met een achtergrond in een van de erfgoeddomeinen. Iemand die de sector kent. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met ruime, relevante bestuurlijke ervaring en/of kennis van politieke processen en met een netwerk in de provincie.

Governance

Erfgoedhuis Zuid-Holland is een zelfstandige stichting met een directeur-bestuurder en heeft een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken, het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan.

Aanvullende informatie samenstelling Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit leden met een passie voor- en/of expertise op het vlak van erfgoed. De RvT komt ongeveer 4 tot 5 keer per jaar bijeen. Zij werkt niet met specifieke commissies maar wel met portefeuillehouders op thema’s. Er zijn drie concrete thema’s benoemd: werkgeverschap, financiën en personeel.

De samenstelling van de RvT wordt zodanig vormgegeven dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvT als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Erfgoedhuis Zuid- Holland te kunnen beoordelen. Voor alle leden geldt dat je vanzelfsprekend affiniteit met de doelstelling van het Erfgoedhuis Zuid-Holland hebt en voldoende beschikbaar bent.

Conform de stichtingsstatuten zitten leden voor 4 jaar in de RvT en kunnen zij één keer worden herbenoemd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte onkosten van € 500.

Herken jij je in dit profiel?

Het Erfgoed Zuid-Holland laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over onze organisatie en over de functie kun je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV via de website van Colourful People te uploaden.

Planning:

  • De sluitingstermijn voor reacties is 14 december 2020
  • De gesprekken met de selectiecommissie van de RvT zullen in januari 2021 plaats vinden
  • De aanstelling zal formeel op 1 juni 2021 ingaan, waarbij gekeken zal worden naar de mogelijkheid van een warme overdracht (mogelijk al iets eerder).

Publicatie datum:

06 Nov 2020

Opdrachtgever:

Erfgoed Zuid-Holland

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People