Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten

Stichting Muziekschool Amsterdam (MA) en Stichting Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) zijn per 1 februari 2020 op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht.

Missie en visie

Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord vormen samen een toonaangevende muziekeducatie-instelling in Nederland. Het is onze missie om alle Amsterdamse kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven de betekenis van (samen) muziek maken te ervaren, zodat zij “kunnen worden wie zij willen zijn”. Wij werken vanuit een groot aantal locaties die voor de leerlingen goed bereikbaar zijn. Wij willen daarbij vernieuwend zijn in ons muziekaanbod en in het bereiken en raken van onze doelgroepen. Met onze lessen en vele samenspeelmogelijkheden bereiken we ruim 54.000 kinderen en jongeren per jaar, op 42 (deels eigen) locaties in de stad en geven we muziekeducatie op ruim 165 scholen in het regulier onderwijs.

Organisatie

Muziekschool Amsterdam is in 1988 ontstaan door een fusie van drie reeds lang bestaande instellingen voor muziekonderwijs in Amsterdam. In de jaren negentig kwam een proces op gang waarin Muziekschool Amsterdam (MA) en Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) naar elkaar toegroeiden. In december 2001 vond de bestuurlijke fusie plaats. MA en MAN werken inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk intensief samen. De twee stichtingen hebben dezelfde directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op beide organisaties. Er zijn ruim 160 medewerkers met een vast dienstverband aan de scholen verbonden en bijna 190 medewerkers als ZZP. MA en MAN hebben elk een eigen ondernemingsraad. https://www.muziekschoolamsterdam.nl/ https://www.muziekschoolnoord.nl/

Raad van Toezicht

Binnen de Stichting Muziekschool Amsterdam/ Muziekschool Amsterdam Noord vormt de Raad van Toezicht (RvT) het interne onafhankelijk toezicht op de directie. De taak van de RvT behelst onder meer het houden van integraal toezicht, het zijn van een sparringpartner voor de directie, alsmede het werkgeverschap voor de directeur. Dit betekent dat de RvT geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt. De RvT staat de bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De leden van de RvT signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van Muziekschool Amsterdam/Muziekschool Amsterdam Noord van belang zijn.

De RvT bestaat uit vijf tot zeven leden. De zittingstermijn is maximaal vier jaar. Herbenoeming voor één termijn van vier jaar is mogelijk. Leden treden af volgens een rooster van aftreden. Het geschatte tijdsbeslag van de functie bedraagt bij een vergaderfrequentie van zes vergaderingen per jaar gemiddeld 1 dag per maand. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de raad van toezicht. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur en hanteert de daarbij behorende principes. De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging voor hun werkzaamheden die gelijk is aan de maximale vrijwilligersvergoeding. Voor de bezoldiging van de voorzitter wordt de adviesregeling ‘Honorering raden van toezicht van onderwijsinstellingen’ gevolgd.

Profiel

De RvT is op zoek naar een voorzitter die beschikt over een uitstekend netwerk in de culturele sector binnen Amsterdam en goed zicht heeft op (en zo nodig toegang heeft tot) relevante politieke en ambtelijke kringen in Amsterdam. Daarnaast bezit de voorzitter verbindend vermogen en is hij/zij in staat om boven de partijen te staan. De voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en bereidt samen met hem de vergaderingen voor. Hij/zij heeft regulier (en indien nodig incidenteel) overleg met de directeur-bestuurder. Hij/zij is in staat om de onderlinge verhoudingen en kwaliteit van de Raad van Toezicht en het contact met de directeur-bestuurder te waarborgen. De voorzitter initieert de (zelf)evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht moet qua samenstelling zijn afgestemd op het karakter van de stichtingen en de beoogde ontwikkeling daarvan. De RvT staat daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en anderzijds voor het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de stichtingen. De leden van de raad dienen vanuit hun toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid in staat te zijn tot een onafhankelijk oordeel en dienen toegevoegde waarde te kunnen leveren.

De leden van de raad van toezicht worden geacht gezamenlijk in voldoende mate te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

 • Liefde voor muziek en muziekonderwijs
 • Zicht op het Amsterdamse politieke klimaat
 • Kennis van de landelijke onderwijssector en onze doelgroepen
 • Kennis van relevante regelgeving op het gebied van onderwijs- en cultuurbeleid
 • Ervaring met financiële besturing, beheersing en bedrijfsvoering
 • Ervaring met Governance, de rol van de toezichthouder en het functioneren van bestuur
 • Kennis op het vlak van arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling
 • In het persoonlijk functioneren worden leden van de RvT geacht te beschikken over:
 • Een goed gevoel voor verhoudingen met betrekking tot bestuur en toezicht
 • Kritisch vermogen in goede balans met empathie
 • Capaciteit om in teamverband te werken
 • Inzicht in het functioneren van een organisatie met professionals
 • Relativeringsvermogen en humor

De RVT stelt zichzelf ten doel de diversiteit van Amsterdam in de raad recht te doen en wil een afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Samenstelling Directie en Raad van Toezicht

Directie

Willem Smit, directeur-bestuurder MA en MAN
Johan Akerboom, directeur MAN en manager onderwijs

Raad van toezicht

Willemijn Mooij, voorzitter tot januari 2020
Jan van Muilekom, vicevoorzitter
Michiel van Asbeck, voorzitter financiële commissie
Vincent van Dijk, lid financiële commissie
Richard Zijlma
Samira Farouk
Charlotte van der Laag

Procedure

Uw reactie (uitsluitend per mail) zien wij graag tegemoet voor 15 december 2019. De gesprekken met kandidaten vinden plaats in week 2 en 3 van 2020. De directeur-bestuurder van MA-MAN maakt deel uit van de sollicitatiecommissie. Reacties kunnen worden gestuurd naar: jenny.messink@muziekschoolamsterdam.nl

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

28 Nov 2019

Opdrachtgever:

Muziekschool Amsterdam

Contactpersoon

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People