Voorzitter Raad van Toezicht

Vervuld

Over Haarlem Effect

Haarlem Effect is een welzijnsorganisatie, actief in wijk en buurt, met een breed scala aan diensten, activiteiten en doelgroepen. Met zo’n 100 medewerkers en 230 vrijwilligers vormt Haarlem Effect een wezenlijk onderdeel van het sociaal domein binnen de gemeente Haarlem. Haarlem Effect heeft veel om trots op te zijn als betrouwbare partner van de gemeente waarbij zij bijdraagt aan betrokkenheid en participatie van bewoners, ongeacht achtergrond en sociale positie. Dit doet Haarlem Effect vanzelfsprekend in samenwerking met anderen.

Haarlem Effect realiseert sociaal werk waar burgers baat bij hebben. De organisatie is werkzaam in wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen, jongerencentra, neemt deel aan sociale wijkteams en ondersteunt burgers bij het nemen van initiatief. Via Ecosol Effect biedt zij de opstap naar arbeidsmatig werken. Haarlem Effect is daarmee een breed georiënteerde welzijnsorganisatie, die met name vanuit de collectieve basisvoorzieningen van toegevoegde waarde wil zijn voor burgers. Dit doet zij in samenwerking met organisaties in het sociaal domein, met burgerinitiatieven en met sociaal-ondernemers. En naar tevredenheid van opdrachtgevers en klanten.

Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2018 zijn Stichting Haarlem Effect en Stichting EcoSol gefuseerd. Sindsdien werkt Haarlem Effect volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid en fungeert daarnaast als werkgever van en klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder, stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast en voert het jaarlijkse functioneringsgesprek. De RvT bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter, die – op voordracht van de RvT zelf – voor een periode van vier jaar wordt benoemd. Eenmalig is een herbenoeming van vier jaar mogelijk.

Haarlem Effect is op zoek naar een ervaren Voorzitter RvT

De opgaven

De kracht van Haarlem Effect ligt in het aanvoelen van de hartenklop van de mensen in de wijken en in het aanbieden van passende activiteiten al dan niet met andere partners. De organisatie staat voor een aantal belangrijke, strategische opgaven die de komende tijd op de agenda van de directeur-bestuurder en de RvT staan. Deze opgaven betreffen:

Doorontwikkeling Governance

Haarlem Effect kent sinds 2018 een Raad van Toezichtmodel. De governance-rollen binnen dit model zijn daarmee nog in ontwikkeling. Haarlem Effect zoekt een ervaren voorzitter die richting kan geven aan de doorontwikkeling van dit model en die samen met de overige leden van de RvT werkt aan de verdere professionalisering van het functioneren van de RvT en haar leden, ook in relatie tot de directeur-bestuurder.

Strategische samenwerking

Binnen het werkveld van Haarlem Effect dienen zich nieuwe beleidsthema’s aan en ontstaan er nieuwe behoeften bij de doelgroepen. Veel van het werk ligt in het verlengde van andere organisaties, zoals (jeugd)zorg, gemeente en woningcorporaties. Ook zijn er andere organisaties binnen Haarlem die zich met vergelijkbare diensten richten op de eigen doelgroepen. Het verkennen van de mogelijkheden naar verdergaande samenwerking met ketenpartners en informele netwerken binnen het werkveld vormt een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode.

Maatschappelijk ondernemerschap en het onderscheidend vermogen

Haarlem Effect wil zich sterker profileren op haar onderscheidend vermogen en naar haar omgeving. Zij wil daarin ondernemend, actief en innovatief, in het belang van burgers, acteren. Haarlem Effect zoekt een voorzitter die samen met de overige leden van de RvT de strategische klankbordrol naar de directeur-bestuurder kan vervullen.

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Haarlem Effect zoekt een ervaren voorzitter voor de Raad van Toezicht. De RvT werkt met een algemeen profiel waaraan elk lid van de RvT voldoet (zie bijlage) en kent voorts specifieke profielen. Van belang is dat de leden van de RvT zowel beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie als over de gewenste deskundigheid op specifieke gebieden die vereist zijn om zich een oordeel te kunnen vormen over het functioneren van de organisatie. Van belang is tevens dat er voldoende diversiteit binnen de RvT aanwezig is qua kennis, ervaring, perspectieven en achtergrond om effectief en gezamenlijk complementair te kunnen functioneren.

Voor het lid van de RvT die tevens beoogd voorzitter is, gelden, met oog op de gewenste diversiteit in samenstelling van de Raad in aanvulling op de kwaliteiten die ieder lid dient te hebben, de volgende specifieke profielkenmerken.

Haarlem Effect zoekt een voorzitter RvT die:

Affiniteit met het werkveld

 • Zicht heeft op ontwikkelingen (maatschappelijk, technisch en bestuurlijk) binnen het welzijnsdomein;
 • Zicht heeft op de welzijnsketen (formeel en informeel);
 • Ervaring heeft met lokaal bestuur;
 • Zicht heeft op ontwikkelingen ten aanzien van maatschappelijk ondernemerschap binnen het welzijnsdomein.

Voorzitterschap

 • Het vermogen heeft om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen en over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om vorm te geven aan de dialoog en efficiënte besluitvorming binnen de RvT;
 • In staat is de vergaderingen van de RvT in prettige sfeer te doen verlopen, met gevoel voor humor en relativeringsvermogen;
 • Het vermogen om de doorontwikkeling van de RvT naar een effectief toezichthoudend team vorm te geven;
 • In staat is rolvast toezicht te houden;
 • Gericht is op samenwerking, transparant is op de inhoud en zorgvuldig op de relatie;
 • De voorzitter zal tevens lid zijn van de remuneratiecommissie. Ervaring op dit vlak is gewenst.

Strategisch niveau en senioriteit

 • Strategisch en analytisch sterk;
 • Ervaring heeft met strategisch vorming van allianties;
 • Over ervaring beschikt op strategisch niveau, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig (en binnen de governance verhoudingen) extern een rol in het belang van Haarlem Effect kan vervullen.

Gemiddelde tijdsbesteding

De RvT vergadert regulier circa 4 maal per jaar. Voorts kan het bijwonen van bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten met belanghebbenden om een structurele tijdsbesteding vragen. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de RvT tijdsbeslag met zich mee, evenals deelname aan werkbezoeken en programma's in het kader van permanente educatie. Het tijdsbeslag per lid van de RvT bedraagt gemiddeld zo’n 75 uur per jaar. Vervulling van de rol van voorzitter vraagt circa 50 uur extra. De vergoeding voor de voorzitter van de RvT bedraagt 5.000 euro bruto op jaarbasis.

Procedure

De Raad van Toezicht van Haarlem Effect laat zich bij de werving van haar nieuwe voorzitter ondersteunen door Colourful People. Voor inhoudelijk informatie omtrent de vacature kunt u bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People, op nummer 06 267 067 57. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV naar ons te sturen via de 'Solliciteer' knop onderaan deze pagina.

De gesprekken met de selectiecommissie van de RvT van Haarlem Effect vinden plaats op dinsdag 10 september (vanaf 18.30 uur) en donderdag 12 september (vanaf 18.30 uur). Wij streven ernaar om de procedure voor eind september 2019 af te ronden.

Bijlage: algemene kenmerken lid Raad van Toezicht Haarlem Effect
Profielschets van de van raad van toezicht

Expertise

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, uitgaande van een pluriforme samenstelling naar deskundigheden en persoonlijke vaardigheden, zoals:

 • Vakinhoudelijke expertise van het sociaal domein;
 • Financieel economische/bedrijfsmatige expertise;
 • Juridische expertise;
 • Netwerk/public relations expertise, zo mogelijk gecombineerd met een regionale binding;
 • Expertise op het vlak van vrijwilligersbeleid;
 • Expertise ten aanzien van doelgroepen met een ingewikkelde problematiek, zoals een meervoudige diagnose en/of kwetsbaarheid.

Algemene kenmerken

Voor alle leden van de Raad van Toezicht zijn de volgende kenmerken gewenst:

 • Affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep, doelstellingen van de organisatie en bereidheid om aanwezig te zijn bij gebeurtenissen van de organisatie;
 • Het vermogen om – vanuit een helikopterview – ontwikkelingen te analyseren;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Kritisch en onafhankelijk, alsmede een betrokken adviseur van de directeur-bestuurder;
 • Het vermogen om het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, kunnen functioneren in een collegiaal team;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • Integer, transparant en vertrouwenwekkend;
 • Reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren.

Publicatie datum:

19 Jul 2019

Opdrachtgever:

Haarlem Effect

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement