Voorzitter en Lid Raad van Toezicht | NHL Stenden Hogeschool

Nieuw

NHL Stenden Hogeschool biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en hoogwaardige voorzieningen. De hogeschool is enerzijds sterk verankerd in de noordelijke regio en gaat anderzijds uit van een ‘global netwerk approach’. Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een Voorzitter en een Lid met een financieel- en IT-profiel.

Over NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan door een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. NHL Stenden Hogeschool biedt naast onderwijs op de twaalf campussen in Nederland ook onderwijs aan in het buitenland. De NHL Stenden Hogeschool heeft ruim 24.000 studenten en zo’n 2.000 medewerkers. NHL Stenden Hogeschool is enerzijds sterk verankerd in de regio en gaat anderzijds uit van een ‘global netwerk approach’. NHL Stenden is samen met haar wereldwijde partnernetwerk altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om het werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. NHL Stenden ziet het als haar opdracht om door middel van inclusief, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten én aan de maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin zij actief is.

Visie en profilering

NHL Stenden Hogeschool biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en hoogwaardige voorzieningen. De hogeschool werkt vanuit het concept Design Based Education. Dit onderwijsconcept is gebaseerd op design thinking. Het onderwijs gaat uit van co-creatie met het werkveld en de maatschappelijke omgeving. Studenten, docenten en onderzoekers werken in multidisciplinaire teams aan het oplossen van opdrachten uit het werkveld.

NHL Stenden Hogeschool kiest daarnaast voor een stevig inhoudelijk profiel rond drie maatschappelijke vraagstukken (zwaartepunten):

 • leefbaarheid en toekomst van regio’s vanuit economisch, sociaal en educatief perspectief (Vital Regions);
 • ontwikkeling van slimme en duurzame technologieën, materialen en productie (Smart Sustainable Industries) en
 • snelle ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatschappelijke vraagstukken in het domein van vrijetijdsbesteding, toerisme en gastvrijheid (Service Economy).

NHL Stenden Hogeschool is een ambitieuze hogeschool. Zij wil in de kwaliteit van haar onderwijs tot de top drie van Nederland blijven behoren.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit acht leden. Eind 2021 expireert de zittingstermijn van drie leden, waaronder die van de voorzitter.

De Raad van Toezicht wil de omvang van de Raad van Toezicht terugbrengen naar zeven leden. Dat betekent dat op dit moment - naast de positie van voorzitter - tevens een positie vacant is voor tweede lid, met een Financieel- en IT-profiel.

Agenda

NHL Stenden Hogeschool heeft de fusieperiode goed afgerond. Zowel het CvB als de Raad van Toezicht bestaat na de intreding van de twee nieuwe RvT-leden begin 2022 geheel uit mensen die niet uit de oude organisaties komen. Daarmee ligt de focus nu op de toekomst. Een aantal strategische thema’s die daarbij aandacht vragen zijn:

 • aanscherping van de propositie NHL Stenden ten opzichte van de andere hogescholen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor internationalisering;
 • de vertaalslag van het principe van Design Based Education en van de drie zwaartepunten (Vital Regions, Smart Sustainable Industries, Service Economy) naar het onderwijs- en het onderzoekcurriculum;
 • de portefeuillestrategie en het verder stroomlijnen van de hoofdstructuur en het opleidingsaanbod;
 • de demografische krimp binnen de regio en de vertaalslag daarvan naar de strategie, bedrijfsvoering en huisvesting;
 • bij NHL Stenden staat innovatie hoog op de agenda. Dat betekent onder andere dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, data, AI en blended learning gevolgd worden en worden vertaald naar onderwijs en onderzoek en naar de communicatiemiddelen;
 • de arbeidsmarktprofilering als werkgever om ook in de toekomst de gewenste kwaliteit en kwantiteit aan docenten en onderzoekers te werven die passen bij de ambities en kernwaarden van NHL Stenden.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool

De Raad van Toezicht van NHL Stenden voert zijn functie uit vanuit een sterke betrokkenheid bij de hogeschool. De governance cultuur binnen de raad kenmerkt zich door een positief-kritische houding, waarbij de leden zich goed (laten) informeren en de professionele inbreng van de individuele leden wordt bevorderd en gerespecteerd. Daarbij wordt gestreefd naar samenwerking en unanieme besluitvorming. Transparantie, zelfreflectie en oog voor besluitvormingsprocessen zijn daarbij belangrijke pijlers. Er is veel aandacht voor de relatie met het CvB en andere interne stakeholders. De raad kent vijf commissies: een Renumeratiecommissie, een Commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering, een Auditcommissie, een Werving- & selectiecommissie en een tijdelijke Transitiecommissie.

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij kritisch-analytisch en onafhankelijk kunnen denken en standvastig, betrouwbaar, integer en omgevingsbewust zijn. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij aantoonbare affiniteit hebben met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en beschikken over:

 • oog voor onderwijsleerprocessen en een nieuwsgierige houding naar de student van de toekomst;
 • een breed sociaal-maatschappelijk overzicht en relevante netwerken in de regio’s waarin de hogeschool actief is;
 • kennis van en inzicht in de (regionale) economie en arbeidsmarkt;
 • een internationale oriëntatie;
 • kennis van en een visie op een moderne toezichtcultuur en het vermogen om goed te balanceren tussen actieve betrokkenheid en het houden van toezichthoudende afstand;
 • het vermogen tot samenwerken en om de advies- en toezichtfunctie in teamverband uit te oefenen.

Meer informatie over de organisatie en de governance kunt u vinden op de website van NHL Stenden Hogeschool.

Profiel Voorzitter

De voorzitter van de RvT heeft op grond van kennis en ervaring een duidelijk herkenbaar bestuurlijk, juridisch en governance profiel. Hij/zij heeft een heldere visie op toezichthouden, compliance en goed bestuur. De kandidaat die wij zoeken vervult een actieve, bestuurlijke rol in de noordelijke regio. Dat kan een eindverantwoordelijke leidinggevende positie zijn binnen het openbaar bestuur of bij een van de grote bedrijven of instellingen in onze regio. De voorzitter is lid van de Remuneratiecommissie en de Werving- & Selectiecommissie van de RvT. Deze commissies vormen een personele unie.

De voorzitter beschikt daarnaast over de volgende specifieke eigenschappen die van belang zijn voor de gewenste invulling van de voorzittersrol binnen de RvT:

 • heeft de persoonlijkheid en achtergrond, maar ook het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen en een leidende rol te spelen in de menings- en besluitvorming waarbij hij/zij oog heeft voor en ruimte geeft aan de individuele inbreng van de leden;
 • is verbindend en toegankelijk, zowel binnen de RvT, tussen de RvT en het CvB als ten aanzien van interne en externe stakeholders;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij gezaghebbend extern een rol in het belang van de hogeschool kan vervullen;
 • heeft ervaring met de klankbordrol naar voorzitter CvB;
 • heeft ervaring met organisatieontwikkeling in een grotere organisatie.

Van de voorzitter wordt voldoende beschikbaarheid verwacht om naast de reguliere vergaderingen de klankbordrol naar de voorzitter CvB in te kunnen vullen.

Profiel lid met Financieel- en IT-profiel

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een stevig financieel/bedrijfsvoeringsprofiel. Hij/zij gaat fungeren als voorzitter van de Auditcommissie van de RvT. Wij zoeken een kandidaat met ervaring als CFO of directeur bedrijfsvoering, die de verbinding weet te maken tussen inhoud en middelen. Naast algemene kennis van financiën en bedrijfsvoering beschikt de kandidaat, gelet op de uitdagingen waar de hogeschool voor staat (optimaliseren ICT-infrastructuur, online onderwijs in het post-Corona tijdperk, evaluatie hoofdstructuur en portfoliobeleid), over aanvullende, aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van digitalisering van bedrijfsprocessen en bij voorkeur ook van onderwijsprocessen. Het is een pre als de kandidaat daarnaast ervaring heeft met vastgoed en huisvesting.

Bij het selecteren van kandidaten voor beide posities streeft de RvT nadrukkelijk naar een vergroting van de diversiteit binnen de raad.

Bezoldiging

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoeding van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. Voor de voorzitter RvT geldt een bezoldiging van € 20.900 excl. BTW per jaar en voor leden RvT een bezoldiging van € 15.675 excl. BTW per jaar. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Reis- en onkosten worden op declaratiebasis vergoed. Autokilometers worden vergoed op basis van het fiscaal onbelaste tarief van € 0,19 per kilometer.

Procedure

De Raad van toezicht van NHL Stenden Hogeschool laat zich bij de werving en selectie van de voorzitter en het lid ondersteunen door executives searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over NHL Stenden Hogeschool, de Raad van Toezicht en de twee RvT-posities kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de 'Solliciteer' button op deze pagina.

Publicatie datum:

22 Apr 2021

Opdrachtgever:

NHL Stenden

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People