Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen en een junior commissaris | Woningcorporatie De Woonplaats

Nieuw

Woningcorporatie De Woonplaats is op zoek naar een voorzitter Raad van Commissarissen en een lid Raad van Commissarissen met een zorg/maatschappelijk profiel, op voordracht van het Huurderplatform. Daarnaast bieden wij een junior commissaris (in opleiding) de gelegenheid om voor een periode van twee jaar ervaring op te doen in onze Raad.

Over De Woonplaats

De Woonplaats is een woningcorporatie die betaalbare woningen aanbiedt in met name Enschede en de (Oost) Achterhoek. De visie van De Woonplaats is dat goed wonen niet alleen om een goede woning gaat, maar ook om een goede woon- en leefomgeving. Daarom zet De Woonplaats zich ook in als het gaat om maatschappelijk vastgoed en de leefbaarheid in de wijken en buurten waar haar woningen staan. De doelstelling van De Woonplaats is om het vermogen, dat in de circa 20.000 verhuureenheden zit, maatschappelijk optimaal te laten renderen.

De Woonplaats staat midden in de maatschappij en streeft een gezond evenwicht na tussen sociale, ecologische en economische belangen. Maar bovenal wil De Woonplaats weten én begrijpen wat er onder bewoners, in wijken en buurten en bij stakeholders leeft en daar zo goed mogelijk op inspelen. In de wereld om ons heen vinden grote veranderingen plaats. De Woonplaats wil in die transitie vooroplopen. Op vastgoedgebied betekent dit dat De Woonplaats de bouwwereld uitdaagt met betere en energiezuinigere woningen te komen, die beantwoorden aan de wensen van de bewoner van de toekomst. Ook in de samenwerking met bewoners en stakeholders voorziet De Woonplaats nieuwe mogelijkheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Zo verkent De Woonplaats de mogelijkheden voor verdere samenwerking met onze collega woningcorporatie Domijn.

De Raad van Commissarissen

De Woonplaats is een stichting met een bestuurder en een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement. Daarnaast controleert en adviseert de RvC het bestuur. De huidige RvC bestaat uit zes leden. De Woonplaats hecht veel waarde aan goed bestuur en goed toezicht en vindt het belangrijk om professioneel op te treden en transparant te zijn. De Woonplaats onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties waarin de bepalingen zijn opgenomen voor een goed bestuur en toezicht, transparantie, financiële continuïteit en het afleggen van verantwoording.

Vereniging Huurdersplatform ‘De Woonplaats’

Vereniging Huurdersplatform ‘De Woonplaats’ is een landelijke huurdersbelangenorganisatie, gelieerd aan woningstichting De Woonplaats, die staat voor goede en betaalbare huurwoningen, alsmede veilige, leefbare wijken en buurten met een sterke positie van alle huurders van De Woonplaats. Het Huurdersplatform is een samenwerkingsverband van lokale, met De Woonplaats gelieerde Huurdersorganisaties. Bij de vereniging hebben zich acht aan De Woonplaats gelieerde Huurdersbelangenorganisaties aangesloten. Het Huurdersplatform vertegenwoordigt de huurders van ongeveer 17.000 huurwoningen van De Woonplaats. De aangesloten Huurdersorganisaties hebben hun bevoegdheden inzake beïnvloeding van zaken van algemeen beleid en beheer bij De Woonplaats overdragen aan het Huurdersplatform.

Vanwege het toekomstige vertrek van de voorzitter RvC en een lid RvC per 1 januari 2022 zijn wij op zoek naar twee commissarissen, waarvan een voorzitter RvC en een commissaris op voordracht van het Huurdersplatform, met een zorg/maatschappelijk profiel. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk.

Daarnaast willen wij jonge potentiële toezichthouders een kans bieden om ervaring op te doen voor een functie in een RvC en zoeken wij voor een periode van twee jaar een junior-commissaris (commissaris in opleiding).

De RvC geeft ruimte aan individuele onafhankelijke oordeelsvorming en streeft naar gezamenlijke besluitvorming. Door kritisch op onszelf en onze inbreng te reflecteren werken wij aan de ontwikkeling van onze verschillende governancerollen. Nuchterheid, een positief kritische houding en het vermogen tot zelfreflectie maken deel uit van onze governance cultuur. Diversiteit en inclusie behoren tot de kernwaarden bij De Woonplaats en geven ruimte voor andere ideeën en inzichten. De RvC streeft naar een spreiding in leeftijd, sekse en culturele achtergrond en naar een diverse samenstelling van leden met ervaring in het bedrijfsleven en non-profitorganisaties.

Profielen

Voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en de diverse commissies. In samenspraak met het bestuur stelt hij of zij de agenda’s vast en zit de vergaderingen voor. De voorzitter heeft een vanzelfsprekend gezag en zorgt dat de vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig worden geleid in een open sfeer, waarin ieder lid gelijkwaardig kan participeren. De voorzitter is het boegbeeld van de RvC, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, en treedt signalerend en coördinerend op. De voorzitter is de verbindende schakel tussen het bestuur en de RvC en draagt zorg voor een soepele en transparante informatieoverdracht. Ook heeft de voorzitter oog voor de taakvervulling van de verschillende rollen als toezichthouder, klankbord en werkgever. Van de voorzitter wordt gevraagd om in voorkomende gevallen overdag bereikbaar te zijn. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke interne en externe contacten. De voorzitter heeft een aantoonbare binding met de regio.

Verder beschikt de voorzitter over:

 • Voorzittersvaardigheid door ervaring en persoonlijkheid;
 • Ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan als voorzitter van een Bestuur dan wel Raad van Commissarissen in het publieke en/of private domein;
 • Ervaring met organisatie overstijgende strategische samenwerkingsprocessen;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Bekendheid met de regionale en lokale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en maatschappelijke/politieke contacten (netwerkvaardigheid);
 • Inhoudelijke verwantschap met de volkshuisvesting en met de opgaven die De Woonplaats zich voor de nieuwe ondernemingsplanperiode gesteld heeft;
 • Het vermogen om te verbinden en actief de sfeer en de teamgeest binnen de RvC te bevorderen;
 • Kennis van- en gevoel voor hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties. De voorzitter kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • Het vermogen om besluitvormingsprocessen zorgvuldig en effectief te leiden en waar nodig besluitvaardig op te treden;
 • Het vermogen om de klankbordrol naar de bestuurder op een breed terrein in te kunnen vullen;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Gevoel voor publiciteitszaken en is in staat daarin waar nodig en met gevoel voor de governance verhoudingen, zelfstandig op te treden.

In de bijlage zijn de taken behorend bij het voorzitterschap meer in detail beschreven.

Lid Raad van Commissarissen met een zorg en maatschappelijk profiel, op voordracht van het Huurdersplatform (huurderscommissaris)

De rol van huurderscommissaris

Voor de zetel op voordracht van het Huurdersplatform is de RvC op zoek naar een betrokken kandidaat die de belangen van de huurders vertegenwoordigt in de RvC en richting het bestuur van De Woonplaats. De kandidaat heeft een duidelijke affiniteit met de huurders en vindt het belangrijk om naast de formele, ook informele contacten met de huurders en het Huurdersplatform te onderhouden. De kandidaat heeft een duidelijke visie op huurders(participatie), nu en in de toekomst. De commissaris op voordracht van de huurders vervult de rol van commissaris zonder last of ruggespraak.

Het zorg- en maatschappelijk profiel

Gezien de gewenste inhoudelijke portefeuille heeft de kandidaat goede kennis van het zorglandschap in relatie tot de volkshuisvesting en heeft op strategisch niveau ervaring bij een maatschappelijke organisatie (sociaal domein) of een zorginstelling. Samenwerkingen binnen zorg en welzijn worden steeds intensiever, ook in relatie met het zorgvastgoed en de ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. U heeft kennis van het thema wonen en zorg en een visie op de relevante ontwikkelingen daarin. Daarnaast heeft u zicht op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en bent u bekend met de bijzondere doelgroepen van de corporatie. U beschikt over een breed maatschappelijk netwerk, kent de complexiteit van het maatschappelijke en politieke speelveld en heeft ervaring met het ontwikkelen van innovatieve (woon-zorg)concepten. Ten slotte beschikt u over governance ervaring.

Startende commissaris in opleiding met het aandachtsgebied ‘Digitalisering en financiën’

Daarnaast zoekt de RvC een junior commissaris (commissaris in opleiding) die het vak als startende toezichthouder wil leren.

De Woonplaats biedt de commissaris in opleiding een interessante en veelzijdige leer- en werkervaringsplek. Door volwaardig mee te draaien binnen de RvC krijgt u een goed beeld van de rol van RvC-lid en ervaart u de dynamiek van een commissariaat. De commissaris in opleiding krijgt inzicht in (vertrouwelijke) stukken, woont vergaderingen bij en neemt volwaardig deel aan discussies en gesprekken, ook al is hij of zij (formeel) geen lid van de RvC. De zittingsduur voor de commissaris in opleiding is maximaal 2 jaar. Gedurende deze periode krijgt u een buddy/ mentor/ coach toegewezen. De Woonplaats biedt voor deze rol een gepaste beloning. Wilt u zich ontwikkelen tot een professionele en veelzijdige commissaris? Dan biedt De Woonplaats u een mooie kans om als commissaris in opleiding een stap te zetten in deze ontwikkeling.

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Leergierig en nieuwsgierig;
 • Gevoel voor strategische besluitvormingsprocessen;
 • Bestuurlijke interesse en inzicht, gevoed door realiteitszin en gezond verstand;
 • Oog voor ontwikkelingen en trends op het gebied van digitalisering/ robotisering en affiniteit met financieel-economische zaken;
 • Affiniteit met het werkveld van woningcorporaties;
 • In staat om kritische vragen te stellen en zich onafhankelijk te positioneren;
 • Een realistische, toekomstgerichte visie met een risicobewuste kijk;
 • Teamspeler, zelfreflectie, authentiek, consistent en ethisch.

Tijdbesteding

De benodigde tijd voor de werkzaamheden van de RvC wordt minimaal gebaseerd op formele RvC-vergaderingen (inclusief de commissies), de jaarlijkse evaluatie van de RvC, informele vergaderingen, contactmomenten met OR en de huurderorganisaties. De RvC is altijd vertegenwoordigd bij bijzondere gebeurtenissen. De leden van de RvC zijn actief met betrekking tot hun eigen scholing en professionalisering. Zij informeren zich over de ontwikkelingen in de sector, en volgen het door de VTW bepaalde kader van Professionele Educatie (PE).

Bezoldiging

De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de honoreringscode Interne Toezichthouders van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.

Procedure

Woonplaats laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Rick Verhoeven, partner bij Colourful People. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-267 067 57 of via r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 22 augustus 2021 via de website van Colourful People. De eerste gespreksronde met kandidaten zal plaats vinden in week 35 en week 36. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties

Conform de vigerende regelgeving worden de door de RvC geselecteerde kandidaten voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Aw.

Bijlage:

Kwaliteitsprofiel voorzitter RvC

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

 • (Actief) agenda vormen en bewaken.
 • Oog voor het groepsproces, een open proces en efficiënt en effectief vergaderen.
 • Stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig.
 • Bewaken van een consistente lijn (ook in het beleid).
 • Organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC.
 • Schakelen tussen de Raad en het Bestuur.
 • Waar nodig onderhouden van externe contacten.

De voorzitter ziet erop toe dat:

 • De leden van de Raad tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van de taak;
 • Er voldoende tijd is voor beraadslaging/besluitvorming door de RvC;
 • De commissies van de Raad naar behoren functioneren.
 • De leden van de RvC een introductie/opleidingsprogramma volgen;
 • Het Bestuur respectievelijk de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op functioneren, monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad en behoudt het overzicht over gevolgde educatie;
 • De contacten met Bestuur, OR, HP en andere stakeholders naar behoren verlopen.

Locatie

Enschede

Publicatie datum:

02 Jul 2021

Opdrachtgever:

De Woonplaats

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People