Voorzitter CvB I Gerrit Rietveld Academie

Reactietermijn gesloten

Voor de onafhankelijke Gerrit Rietveld Academie zoeken wij een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) een inspirerend, bestuurlijk sensitief boegbeeld met een mondiale blik, affiniteit met kunst, cultuur en kunstvakonderwijs en een visie op 'diversiteit en inclusie' en 'ecologie en duurzaamheid’.

De academie

De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving bestaande uit de Rietveld Academie (bacheloronderwijs) en het Sandberg Instituut (masteronderwijs). Wij, de Gerrit Rietveld Academie, zetten ons in voor het ontwikkelen, uitvoeren, positioneren en beschermen van onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs. Vanuit de praktijk en een kritische betrokkenheid bij de maatschappij stimuleren we de verkenning, bevraging en verbeelding van de wereld, en dragen we bij aan alternatieve discoursen, processen en vormen van maken. Onze docenten en studenten benaderen hun werk vanuit een autonome, onderzoekende en kritische houding; ze bevragen de premissen van hun vak en verhouden zich bewust tot de wereld. Binnen het onderwijs en onderzoek gaan we uit van de intellectuele gelijkheid van docent en student. Ze zijn deelnemers aan een gezamenlijk leerproces, dat tegelijkertijd een groepsproces is waarin iedereen invloed op elkaar heeft.

Karakteristiek voor de academie zijn de decentrale besluitvormingsprocessen waarin de verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar in dialoog zijn. Bij het voorbereiden van beleid, de besluitvorming en het uitvoeren van beleid hanteren we bij voorkeur een bottom-up benadering. De belangrijkste uitgangspunten binnen die processen zijn de autonomie van de onderwijsafdelingen en de meerstemmigheid van de academiegemeenschap.

Diversiteit en inclusiviteit en ecologie en duurzaamheid, zien we als de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Ze zijn kernwaarden voor de gehele academiegemeenschap. Deze prioriteiten zijn daarom verankerd in het Instellingsplan 2020-2025 ‘Undefined, Unsolicited, Unsettling’.

In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter CvB, is de Gerrit Rietveld Academie op zoek naar een nieuwe voorzitter CvB.

De nieuwe voorzitter College van Bestuur

Visieontwikkeling, interne organisatie, en bestuursstijl

De bestuurder is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de missie, visie en strategie en doet dat altijd in samenwerking met academiegemeenschap, passend bij de decentrale besturingsfilosofie. De voorzitter ontwikkelt al luisterend de visie met de academie, waarbij ten minste de MR, Unsettling en diverse studentvertegenwoordigers, zoals de Student Council en de Unions, worden betrokken. De voorzitter is in staat om een heldere lijn te halen uit de verschillende perspectieven die leven in de gemeenschap. Daarbij is het belangrijk dat de voorzitter de academiegemeenschap kan voeden met kennis en visie en tegelijkertijd zich laat inspireren door de gemeenschap.

De voorzitter is een inspirator met ruime bestuurlijke ervaring. Iemand die in staat is om alle onderdelen van de academie; onderwijsbachelor, onderwijsmaster, werkplaatsen, onderzoek en bedrijfsvoering, te overzien. De daadwerkelijke interne aansturing ligt voornamelijk bij de overige leden van het managementteam, die een helder mandaat hebben.

Docenten en studenten komen vanuit verschillende delen van de wereld, daarom wordt van een voorzitter gevraagd dat deze ervaring heeft met het werken in een internationale omgeving en context. Maar nog belangrijker is dat de nieuwe voorzitter ervaring heeft met het toepassen van inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid in de praktijk.

Dit alles vraagt om een bestuursstijl waarin luisteren, het geven van vertrouwen, het delen van informatie, het beleggen en delegeren van verantwoordelijkheden en samenwerking voorop staan. Vanuit deze stijl opereert de voorzitter als inspirator en moderator van het gesprek over de kernactiviteiten en instellingsprioriteiten, dat doorlopend binnen de academiegemeenschap plaatsvindt. De nieuwe bestuurder is in staat deze bestuursstijl te verenigen met besluitvaardigheid en daadkracht, waar en wanneer dat nodig is.

De voorzitter speelt herkenbaar en zichtbaar in op veranderingen en ontwikkelingen in het werkveld, de samenleving en de politiek.

Representatie en waarborgen continuïteit van de academie

Een van de voornaamste taken van de voorzitter voor de komende jaren is de externe representatie van de Gerrit Rietveld Academie. De nieuwe voorzitter moet als boegbeeld de academie op diverse niveaus kunnen vertegenwoordigen. Inspelend op externe, lokale en internationale ontwikkelingen waarborgt de voorzitter het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de academie als kleine onafhankelijke onderwijsinstelling.

Deze vertegenwoordigende taak vraagt ten eerste om een persoon die een sterke binding en/of affiniteit heeft met het vakgebied van (kunst)onderwijs. Ten tweede vraagt dit om iemand die een uitgebreid netwerk heeft van onder andere vertegenwoordigers en strategische samenwerkingspartners binnen de (kunst)onderwijssector, culturele sector, het werkveld, ministeries en (semi)publieke instellingen.

De voorzitter is in staat om de continuïteit van de academie te waarborgen en heeft daarin een scherp oog voor de kenmerken van de academie: kleinschalig, zelfstandig met een academiegemeenschap bestaande uit studenten en docenten met een variëteit aan visies. De voorzitter weet de juiste voorwaarden te creëren waarin de academiegemeenschap en het onderwijs kunnen floreren. Dat betreft niet alleen het creëren van een gunstig extern klimaat voor het kunstonderwijs. Dat brengt ook een interne opgave met zich mee, zoals goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en het werken aan een inclusieve organisatie. De voorzitter weet de rol van de academie als werk- en opdrachtgever door te ontwikkelen en verbeteren. Daarbij gaat de voorzitter de samenwerking aan met andere instellingen en het culturele veld.

De voorzitter is inspirerend, bestuurlijk sensitief, contactueel vaardig, kan omgaan met media en media-aandacht en creëert vertrouwen.

Kortom, de voorzitter is in staat om op te treden als sterke gesprekspartner voor zowel interne als externe partijen en weet hiermee de positie van de academie te versterken en verder uit te bouwen.

Wat zijn de bestuurlijke taken en prioriteiten?

De voorzitter is primair verantwoordelijk voor de bestuurlijke kerntaken en het verwezenlijken van de acht prioriteiten uit het Instellingsplan 2020-2025. De bestuurlijke kerntaken beslaan in brede zin de besturing van de academie, zoals verder uitgewerkt in de functiebeschrijving. In het Instellingsplan zijn prioriteiten vastgelegd waar binnen de academie aan wordt gewerkt. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de acht prioriteiten, deze zijn: diversiteit en inclusiviteit, visie en positionering, ecologie en duurzaamheid, besluitvormingsprocessen, ontwikkeling onderzoek, versterking onderwijs, ondersteuning studenten en personeelsbeleid.

Terugblik afgelopen bestuursperiode

In de voorafgaande bestuursperiode heeft de focus sterk gelegen op het ontwikkelen en consolideren van een diversiteits- en inclusiviteitstraject. Vanuit de academiegemeenschap wordt heel veel belang gehecht aan deze prioriteit. Het is dus de taak van het CvB om hier doorlopend aan te werken samen met de academiegemeenschap.

Ten aanzien van de prioriteiten ‘ondersteuning studenten’ en ‘personeelsbeleid’ zijn er veel ontwikkelingen in gang gezet die de nieuwe voorzitter in de komende periode verder dient te brengen.

Vooruitblik bestuursperiode 2022-2026

Het nieuwe College van Bestuur gaat zich richten op het uitvoeren van diens bestuurlijke kerntaken. Daarnaast geeft de nieuwe bestuurder sturing aan de academiegemeenschap om de prioriteiten uit het Instellingsplan verder te brengen. Ook zijn er nog de prioriteiten voor de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut afzonderlijk, die decentraal belegd en uitgevoerd dienen te worden.

In het bijzonder wordt er in het Instellingsplan vastgesteld dat onderzoek een belangrijk deel is van de activiteiten van de academie. Dit is terug te zien in de nieuwe onderzoeksgebieden van de tijdelijke masters, de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek in de kunsten en het Lectoraat Art and Public Space. Het is dan ook de opgave voor de komende periode om het onderzoeksbeleid verder te ontplooien en te verankeren in de academie.

Verder zijn de thema’s: de betekenis van internationalisering, de verankering van de toegankelijkheid van het kunstonderwijs in Nederland en de positie van alumni relevante aandachtspunten voor de voorzitter.

Tot slot zorgt de voorzitter ervoor dat nieuwe ontwikkelingen en thema’s worden opgenomen in een herijkt of nieuw Instellingsplan.

Positie binnen de organisatie

De voorzitter van het College van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT) en is lid en voorzitter van het managementteam (MT). Het MT bestaat uit de Directeur Rietveld Academie, Directeur Sandberg Instituut en Directeur Bedrijfsvoering. Het MT vormt een belangrijke schakel tussen de interne organisatie en de externe omgeving.

De voorzitter is extern vertegenwoordiger van de academie en heeft relaties met vertegenwoordigers van het maatschappelijk krachtenveld en andere belanghebbenden op (inter)nationaal niveau.

De voorzitter werkt vanuit het perspectief van de missie, strategie en besturingsfilosofie van de Gerrit Rietveld Academie.

De inhoudelijke rol van de voorzitter van het College van Bestuur is nader vastgelegd in een functiebeschrijving.

Kennis/vaardigheden bestuursvoorzitter

 • vaardigheid in het op academisch werk- en denkniveau ontwikkelen en uitdragen van de missie, visie en strategie van de academie op een wijze die aansluit bij de decentrale besturingsfilosofie van de academie;
 • sterke binding en/of affiniteit met kunst, cultuur en het kunstvakonderwijs;
 • ervaring met het besturen van een(semi) publieke instelling bij voorkeur op het gebied van kunst, cultuur en/of (kunst)onderwijs, met een uitstekende staat van dienst;
 • balans tussen management en visieontwikkeling;
 • visie op en ervaring in de praktijk van ‘diversiteit en inclusie’ en ‘ecologie en duurzaamheid‘;
 • ervaring met het werken binnen een internationale context bij voorkeur in het buitenland;
 • vaardigheid in het creëren van een sociaal veilige werk- en leeromgeving voor een divers en internationaal gezelschap van studenten, docenten en medewerkers zodat iedereen zich thuis voelt in de academie;
 • kennis van en ervaring met de Nederlandse maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • sociaal vaardig; sensitief in verbale en schriftelijke communicatie met bijzondere aandacht voor inclusieve communicatie;
 • sterke gesprekspartner in het overleg met vertegenwoordigers van het ministerie en andere overheden en strategische samenwerkingspartners in binnen en buitenland;
 • vaardigheid in het omgaan met media en media-aandacht.

Competenties

 • boegbeeld; is het boegbeeld van de academie, benaderbaar, deelt informatie, legt de verantwoordelijkheid daar waar het hoort, empathisch en complimenteus, staat open voor nieuwe ideeën binnen alle lagen van de academie;
 • verbinder; is een netwerker, oog voor de positie van de ander, respectvol, inlevend en empathisch, verbindend communiceren;
 • communicator; luistert goed, vraagt door en overtuigt;
 • inspirator; inspireert op basis van een open dialoog met de academiegemeenschap en de wereld daarbuiten, creatief;
 • visionair; is in staat zaken in een breder toekomstperspectief te plaatsen, is nieuwsgierig en vernieuwend;
 • besluitvaardig en daadkrachtig; weegt alternatieven af en maakt transparant een keuze, neemt besluiten op tijd.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling vereist een inzet van 32 tot 40 uur, aantal uren in overleg te bepalen;
 • de functie wordt gewaardeerd tegen WNT norm onderwijs klasse C en wordt bepaald naar aanleiding van kennis en ervaring;
 • binnen deze normering geldt een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en vakantiegeld;
 • aanstelling voor een periode van vier jaar met de optie om voor een periode van maximaal vier jaar te verlengen.

Geïnteresseerd?

De Gerrit Rietveld Academie laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de Gerrit Rietveld Academie, de functie of de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, senior partner bij Colourful People, bereikbaar op n.azough@colourfulpeople.nl en via 06-43449717.

Bij interesse: reacties op deze vacature ontvangen wij graag liefst in het Engels uiterlijk zondag 15 mei 2022 via de blauwe solliciteerbutton onder aan deze vacaturepagina.

____________________________________________________________________________

We are looking for a new chair of the Executive Board for the independent Gerrit Rietveld Academie: an inspiring, experienced and empathetic figurehead with a global outlook, affinity with art, culture and art education and a vision on 'diversity and inclusion' and 'ecology and sustainability'.

The Chair of the Executive Board at Gerrit Rietveld Academie

The Academie

The Gerrit Rietveld Academie is a small-scale, internationally-oriented university of applied sciences for Fine Arts and Design that comprises the Rietveld Academie (Bachelor’s programmes) and the Sandberg Instituut (Master’s programmes). We, the Gerrit Rietveld Academie, are committed to developing, providing, positioning and protecting investigative and experimental art education. Rooted in practice and critically engaged in society, we facilitate the exploration, interrogation and imaginative representation of the world, contributing to alternative discourses, processes and forms of creation. Our lecturers and students adopt an independent, investigative and critical approach to their work; they question the premises of their profession and relate to the world in a conscious way. In our education and research, we see teachers and students as intellectual equals. They are participants in a shared learning process that is also a group process in which everyone has an influence.

The Academie is characterised by decentralised decision-making processes in which the different parts of the organisation work together in dialogue. In our decision-making and in preparing and implementing policy, we prioritise a bottom-up approach. The key principles within these processes are the autonomy of the teaching departments and ensuring that the multiple voices of the Academie community are heard.

We consider diversity and inclusivity and ecology and sustainability to be the most important themes for the years ahead. They are core values for the whole Academie community. Therefore, these priorities are embedded in the 2020-2025 Institutional Plan, entitled ‘Undefined, Unsolicited, Unsettling’.

Due to the expiration of the board term of the current chair of the Executive Board, the Gerrit Rietveld Academy is looking for a new chair of the Executive Board.

The new Chair of the Executive Board

Vision development, internal organisation and style of governance

The Chair of the Executive Board is responsible for the further development of the mission, vision and strategy, always in collaboration with the Academie community and reflecting the decentralised management philosophy. A good listener, the Chair will develop the vision with the Academie, at least involving the Participatory Council, Unsettling and a range of student representatives, such as the Student Council and the Unions. The Chair will have the ability to distil a clear way forward from the different perspectives held across the Academie. In this, it is important for the Chair to be able to bring knowledge and vision to the Academie community while also taking inspiration from it.

The Chair will be an inspirational figure with ample experience in governance. Someone capable of gaining an overview of all parts of the Academie: Bachelor’s and Master’s programmes, workshops, research and operations. The actual internal management is mainly carried out by the other members of the management team, who have a clear mandate.

Since the lecturers and students come from across the world, a Chair is sought who has experience of working in an international environment and context. Even more importantly, the new Chair must have experience in the practical application of inclusivity, diversity and sustainability.

All of this calls for a style of governance in which listening, entrusting people, sharing information, delegating responsibilities and collaboration are paramount. By applying this style, the Chair will inspire and moderate the conversation about the core activities and institutional priorities, which prevails within the Academie community. The new Chair will be capable of reconciling this style of governance with decisiveness and vigour, wherever and whenever necessary.

The Chair will also respond in a recognisable and visible manner to changes and developments in the professional field, society and politics.

Representation and safeguarding the continuity of the Academie

The external representation of the Gerrit Rietveld Academie will be one of the Chair's primary tasks in the years ahead. As a figurehead, the new Chair must be able to represent the Academie at various levels. Responding to external, local and international developments, the Chair will safeguard the continued existence and further development of the Academie as a small independent educational institution.

First of all, this representative role calls for a person with a strong connection and/or affinity with the discipline of education/art education. Secondly, it requires someone with an extensive network that includes representatives and strategic alliance partners within the art and education sector, cultural sector, the professional field, ministries and public and semi-public institutions.

The Chair will be capable of safeguarding the Academie’s continuity and, in doing so, will maintain a sharp focus on its key characteristics: small-scale, independent and with an Academie community made of students and lecturers with a wide variety of visions. The Chair will be capable of creating the right conditions in which the Academie community and its education can thrive. This is about more than just creating a favourable external climate for art education. It also involves a focus on internal issues, including good conditions of employment for staff and working towards an inclusive organisation. The Chair will be capable of developing and improving the role of the Academie as an employer and commissioning party. In this, the Chair will collaborate with other institutions and the wider cultural field.

The Chair will be inspiring, have administrative sensitivity and be skilled in public relations, capable of dealing with the media and media coverage, and will create trust.

In brief, the Chair will be capable of serving as a strong partner in dialogue for internal and external parties with an ability to strengthen and further develop the position of the Academie.

What are the executive tasks and priorities?

The Chair is primarily responsible for the core executive tasks and for achieving the eight priorities in the 2020-2025 Institutional Plan. In a broad sense, the core executive tasks cover the management of the Academie, as detailed in the job description. The Institutional Plan sets priorities to be worked on in the Academie. The Chair has final responsibility for achieving these eight priorities, which are: diversity and inclusivity, vision and positioning, ecology and sustainability, decision-making processes, developing research, strengthening education, supporting students and personnel policy.

Review of past term of office

In the previous term of office, the focus was primarily on developing and consolidating a diversity and inclusivity path. The Academie community attaches great importance to this priority. So the Executive Board has a responsibility to continually work on this together with the Academie community.

Numerous developments have been initiated with regard to the priorities ‘supporting students’ and ‘personnel policy’ and the new Chair will be expected to pursue these further in the period ahead.

Looking ahead to 2022-2026 term of office

The new Executive Board will focus on carrying out its core executive tasks. In addition, the new Chair will guide the Academie community in the further development of the priorities of the Institutional Plan. In addition, there are also individual priorities for the Rietveld Academie and the Sandberg Instituut, which will need to be delegated and implemented decentrally.

More particularly, the Institutional Plan states that research is an important part of the activities of the Academie. This is reflected in the new fields of research in the temporary Master’s programmes, the further development of practice-oriented research in the arts and the Art and Public Space Lectorate. The task for the period ahead will involve the further development of research policy and its anchoring within the Academie.

Furthermore, the themes of relevance to the Chair include the significance of internationalisation, ensuring access to art education in the Netherlands and the position of alumni.

Finally, the Chair will ensure that new developments and themes are included in a revised or new Institutional Plan.

Position within the organisation

The Chair of the Executive Board reports to the Supervisory Board and is a member and Chair of the management team (MT). The MT comprises the Director of the Rietveld Academie, the Director of the Sandberg Instituut and the Director of Operations. The MT is a vital link between the internal organisation and the external environment.

Externally, the Chair is the representative of the Academie and has relationships with representatives from the social arena and other stakeholders at national and international level.

The Chair works from the perspective of the mission, strategy and management philosophy of the Gerrit Rietveld Academie.

Further details of the Chair of the Executive Board’s role are laid down in the job description.

Chair of the Executive Board – knowledge and skills

 • Skilled, at a high professional and intellectual level, in developing and communicating the Academie’s mission, vision and strategy in a way that reflects the Academie’s decentralised management philosophy;
 • Strong connection and/or affinity with art, culture and professional art education;
 • Experienced in managing a public/semi-public institution preferably devoted to art, culture and/or art education or education in general, with an excellent track record;
 • Maintains a balance between management and vision development;
 • With a vision and practical experience of ‘diversity and inclusion’ and ‘ecology and sustainability’;
 • Experienced in working within an international context, preferably abroad;
 • Skilled in creating a socially safe working and learning environment for a diverse and international community of students, lecturers and staff in order to ensure that everyone can feel at home in the Academie;
 • Knowledge and experience of Dutch social and political relationships;
 • Good social skills: the ability to be sensitive in oral and written communication, paying particular attention to inclusive communication;
 • A strong discussion partner in consultations with representatives from the Dutch Ministry of Education and other public bodies and strategic partners in the Netherlands and internationally;
 • Skilled in dealing with the media and media coverage.

Competences

 • Figurehead: a figurehead for the Academie, approachable, shares information, places responsibility where it belongs, empathic and complimentary, open to new ideas across all layers of the Academie;
 • Connector: a networker, with an eye for other people’s positions, respectful, demonstrating empathy and sympathy, communicating in a way that connects;
 • Communicator: a good listener who asks probing questions and is persuasive;
 • Source of inspiration; can inspire based on open dialogue with the Academie community and the world beyond it, creative;
 • Visionary; capable of placing issues in a broader future perspective, inquisitive and innovative;
 • Decisive and vigorous; weighs up alternatives and makes transparent choices, makes prompt decisions.

Terms of employment

 • The appointment will be for 32 to 40 hours, exact number of hours negotiable;
 • The position will be rewarded according to the WNT (Executives' Pay (Standards) Act) standard for education, class C, with a salary based on knowledge and experience;
 • This includes a generous number of holidays, pension scheme and holiday allowance;
 • Four-year appointment, with the option of extending for a maximum period of four years.

Interested?

The Gerrit Rietveld Academie is guided in this procedure by the executive search agency Colourful People. For more information about the Gerrit Rietveld Academie, the position or the procedure, you can contact Naima Azough, senior partner at Colourful People, by email: n.azough@colourfulpeople.nl or telephone: +31 (0)6 4344 9717.

You can apply for this position by uploading your letter and CV no later than 15th of May, 2022 via the 'Solliciteer/Apply' button below.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

17 Dec 2021

Opdrachtgever:

Gerrit Rietveld Academie

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People