Vilans zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

Vervuld

Functie omschrijving

Vilans, kennisorganisatie voor langdurende zorg, zoekt vanwege het aflopen van de zittingstermijn twee leden voor haar Raad van Toezicht.

Vilans zoekt twee enthousiaste en inspirerende toezichthouders met betrokkenheid bij het doel, de werkzaamheden en affiniteit met de vraagstukken waar Vilans voor staat. Wij zoeken een lid met een finance profiel en een lid met een governance profiel.

Over Vilans

Vilans is dé kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen zorgen dat zorg beter werkt! dat is waar Vilans voor staat. Als kennisorganisatie is Vilans specialist in het ontwikkelen en helpen toepassen van kennis die de langdurende zorg blijvend verbetert. Dat doen we met betekenis voor de cliënt, met oog voor meer dan zorg en samen met partners. Dagelijks werken 1,2 miljoen zorgprofessionals en 2,5 miljoen vrijwilligers met veel betrokkenheid aan goede zorg. Vilans ondersteunt hen daarbij door het ontwikkelen van kennis die op een laagdrempelige en toegankelijke manier beschikbaar wordt gemaakt via onze (on- en offline) kennisinfrastructuur, zoals www.zorgvoorbeter.nl, www.kennispleingehandicaptensector.nl en www.beteroud.nl.

Vilans is steeds gericht op het samenwerken met en verbinden van relevante partijen in het veld van de langdurende zorg en het sociaal domein. In verschillende vormen (netwerken, co-creaties, kennisallianties etc.) werken wij samen met hen aan de prangende vragen uit het veld. Naast samenwerking met partners is technologie een belangrijk thema voor Vilans. Als kennisorganisatie is het van belang om aan te sluiten op technologische ontwikkelingen. Technologie heeft een impact op de primaire processen van Vilans, op de invulling/vernieuwing van de kennisfunctie. Daarnaast hebben de technologische ontwikkelingen impact op het domein van (wetenschappelijk) onderzoek en op de wijze van invulling van de adviesfunctie van Vilans.

De bedrijfsvoering

Bij Vilans werken zo’n 200 medewerkers, de meesten met ervaring in de langdurende zorg. Vilans werkt vanuit de kernwaarden van betekenis zijn, verbindend werken, ontwikkeling stimuleren en leven in balans. De activiteiten van Vilans worden op een viertal manieren gefinancierd. Vilans kent een jaarlijkse instellingssubsidie. Daarnaast ontvangt Vilans projectsubsidies. Deze projectsubsidies betreffen niet-structurele en specifiek aan bepaalde projecten toegekende subsidiegelden. Naast deze met subsidie uitgevoerde projecten voert Vilans ook opdrachten voor derden uit. De overige opbrengsten komen uit abonnementsinkomsten. In 2017 bedroegen de opbrengsten van Vilans een kleine 40 miljoen.

De werkeenheden

De organisatie bestaat uit vier eenheden van waaruit integraal wordt samengewerkt.

 • Kennisnetwerken: ontwikkelt en verspreidt kennis voor de praktijk via de kennisinfrastructuur van Vilans en levert gevalideerde en gestandaardiseerde kennisproducten aan het veld, waaronder e-learnings en KICK-protocollen.
 • Innovatie & Onderzoek: richt zich op het onderzoeken van actuele ontwikkelingen of interventies in de sector, het ontwikkelen van bruikbaar instrumentarium voor het veld en het valideren van kennis en diensten van Vilans.
 • Advies & Implementatie: voert in opdracht van landelijke, regionale en lokale opdrachtgevers (zorgorganisaties, verzekeraars, gemeenten etc.) maatwerkopdrachten uit in projectmatige vorm.
 • Programmamanagement: voert het programma Waardigheid & Trots uit, een groot programma dat met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt uitgevoerd. Binnen dit programma zijn onderdelen belegd zoals ondersteuning van verpleeghuisorganisaties met kwaliteitsproblemen, ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ en werkzaamheden voor het kwaliteitskader verpleeghuizen.

De afdelingen HRM, Planning & Control, Marketingcommunicatie en Informatiemanagement ondersteunen het primair proces.

Bestuur en toezicht

Vilans wordt bestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit mw. drs. Annelies Versteegden MBA (voorzitter) en prof. dr. Henk Nies (lid). De Raad van Toezicht zal bij toetreding van de nieuwe leden uit vijf personen gaan bestaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken en adviseert de Raad van Bestuur op verschillende domeinen. Daarnaast is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed bestuur van Vilans en vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie, die een voorbereidende en adviserende taak hebben. De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen. Daarnaast is er een keer per jaar een discussiebijeenkomst over de strategische koers en nemen leden deel aan commissies en andere (informele) activiteiten van Vilans.

De leden van de Raad van Toezicht zijn maatschappelijk betrokken en complementair in achtergrond, ervaring en persoonlijkheid. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele Raad. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch zijn. Er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit in de teamsamenstelling.

Wie zoeken wij?

Voor het lid met het financieel profiel, die tevens beoogd voorzitter is van de auditcommissie vragen wij specifiek:

 • Kennis en ervaring over financiële onderwerpen zoals bekostigingssystematiek, verdienmodellen, balansbeheer, accountancy, riskmanagement en verslaglegging.
 • Affiniteit met ondernemen in een publiek/private setting.
 • Ervaring met bedrijfsvoering in middelgrote organisaties.
 • Ervaring met inrichting en risicobeheersing IT-organisatie.

Voor het lid met het governance profiel die tevens beoogd voorzitter is van de remuneratiecommissie vragen wij specifiek:

 • Visie op en ervaring met toezicht, compliance en governance binnen publieke organisaties.
 • Expertise op het gebied van juridische zaken.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en veranderprocessen.
 • Kennis en ervaring met werkgeverschap en arbeidsrecht.

Voor beide vacatures geldt dat wij ervaring met de rol van toezichthouder wenselijk achten. De cultuur binnen onze Raad van Toezicht kenmerkt zich door openheid, collegialiteit, onafhankelijkheid, reflectievermogen op het eigen functioneren, betrokkenheid en beschikbaarheid. Onze nieuwe toezichthouders dienen zich hierin te herkennen. In de bijlage vindt u de algemene competenties en gewenste kennisvelden zoals die gelden voor al onze leden van de Raad van Toezicht.

Wat we bieden

De benoemingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht is 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nogmaals 4 jaar. Voor deze rol geldt een financiële vergoeding, gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.

De procedure

Vilans laat zich in deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) naar Colourful People te sturen. U kunt dit doen via de ‘solliciteerknop’ op de vacaturepagina van Colourful People.

Informatie en planning

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Vilans is voornemens de procedure medio maart af te ronden. De eerste gespreksronden vinden plaats op 12 februari tussen 15.30 – 19.30 uur en 13 februari tussen 13.30 – 18.00 uur. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van Vilans in Utrecht. De aanstelling zal per 1 april 2019 ingaan.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

13 Dec 2018

Opdrachtgever:

Vilans

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement