Vijf leden voor de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Reageer nu!

De Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die ondersteuning verleent bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan centraal. De missie van Onderwijsgeschillen is:

 • het huis voor onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling te zijn voor het gehele onderwijs, en
 • te fungeren als expertisecentrum voor geschilbeslechting in het onderwijs.

Onderwijsorganisaties uit alle sectoren en van alle identiteiten kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen. Voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten houdt Onderwijsgeschillen verschillende onafhankelijke commissies in stand. Deze commissies zijn ingesteld op basis van wetgeving, cao en individuele afspraken met onderwijsinstellingen. De commissies zijn samengesteld uit externe onafhankelijke leden vanuit bepaalde beroepsgroepen: vanuit de rechterlijke macht en andere juridische beroepen en vanuit bestuurlijke kant, de pedagogiek, onderwijskunde en gezondheidszorg.

Bij Onderwijsgeschillen zijn ongeveer 25 mensen in dienst die zorgen voor de juridische en secretariële ondersteuning van de commissies en het beheer en de kwaliteit van de eigen organisatie. De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder en kent een Raad van Toezicht.

Voor de Geschillencommissie passend onderwijs is Onderwijsgeschillen op zoek naar 5 nieuwe leden.


Over Geschillencommissie passend onderwijs

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is in 2014 ingesteld tegelijkertijd met de komst van de wetgeving rondom passend onderwijs. De GPO heeft tot taak om binnen een beperkte tijd geschillen te beslechten tussen ouders, leerlingen en betreffende schoolbestuur. Het uitgangspunt voor de GPO is de positie van de leerling en het oplossen van het geschil door het geven van een advies. De GPO wil een laagdrempelige en toegankelijke organisatie zijn voor ouders die een geschil hebben met het schoolbestuur. De geschillen die ouders aan de GPO kunnen voorleggen hebben betrekking op:

 • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
 • de verwijdering van alle leerlingen;
 • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De GPO voorziet in een behoefte, zo ontving de commissie in 2019 ruim 100 verzoekschriften. De adviezen die commissie geeft zijn begrijpelijk voor de belanghebbenden en juridisch waar nodig. Dat deze aanpak werkt blijkt uit het feit dat bijna alle adviezen worden overgenomen door de schoolbesturen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het belang van de GPO onderkend en aangegeven dat de GPO een structurele basis in wetgeving behoeft. GPO en OCW werken samen om de structurele positie van de GPO goed te regelen. Daarbij worden de huidige bevoegdheden en werkwijze van de GPO beschouwd om te bezien of een wijziging daarvan kan bijdragen aan de effectiviteit van de GPO. Naar verwachting volgt de weerslag hiervan bij de evaluatie van de Wet passend onderwijs, voorzien in de tweede kamer in het najaar van 2020.

Werkwijze GPO

Ouders die een geschil hebben met het schoolbestuur kunnen een verzoekschrift voorleggen aan de GPO. Alle stukken worden digitaal aangeleverd. Het secretariaat van Onderwijsgeschillen vraagt het schoolbestuur om binnen twee weken een verweerschrift in te dienen. Op basis van de stukken stelt de ambtelijk secretaris een zittingsnotitie samen voor de commissie die het geschil gaat behandelen. Vanuit alle (vice)voorzitters en leden van de GPO wordt de samenstelling van de behandelend commissie bepaald op basis van de expertise die nodig is om een specifiek geschil te kunnen behandelen. De behandelend commissie bestaat minimaal uit een voorzitter, twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De zittingscommissie behandelt één tot max. drie geschillen per dag, de zittingen vinden plaats in Utrecht. Gedurende de duur van de Covid-19 maatregelen zijn de zittingen online. Alle stukken dienen door de leden van de commissie van tevoren te worden doorgenomen. Bij de zitting zijn aanwezig de ouders, afhankelijk van de leeftijd soms ook de leerling, een advocaat of adviseur rechtsbijstand die de ouders bijstaat (niet verplicht), het schoolbestuur en het samenwerkingsverband waartoe de school behoort. De zitting heeft tot doel te onderzoeken wat de kern van het geschil is om zodoende tot een passend advies te komen. Een belangrijke rol van de voorzitter is om een gelijkwaardig speelveld te creëren voor alle partijen, zodat iedereen zich gehoord voelt. Na de zitting vindt een nabespreking plaats door de commissie en vervolgens bereidt de ambtelijk secretaris het conceptadvies voor. De commissieleden moeten binnen 2 werkdagen reageren op dit conceptadvies. De ouders ontvangen binnen 10 weken na indiening van het verzoek een advies van de GPO. Meer praktische informatie over de werkwijze van de GPO vind je hier.

Vacatures Geschillencommissie passen onderwijs (5)

Gezien het toenemende belang en het beroep dat gedaan wordt op de Geschillencommissie is er behoefte aan versterking, zodat de binnenkomende verzoeken tijdig en goed behandeld kunnen worden. Ook omdat er binnen enkele jaren naar verwachting vacatures ontstaan, is het aantal te werven leden bepaald op 5. Deze specifieke deskundigheid die door de leden dient te worden meegebracht is op de volgende terreinen:

 • medische achtergrond in de jeugdzorg
 • toezicht op het (passend) onderwijs
 • bestuur in het funderend onderwijs (primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs)
 • onderwijskunde
 • (ortho)pedagogiek

Voor meer informatie over de GPO en de huidige samenstelling zie Onderwijsgeschillen.nl

Taken en competenties

Voor de vervulling van de vacatures is het volgende profiel opgesteld.

Algemene functievereisten:

 • leden zijn van onbesproken gedrag;
 • leden functioneren zonder last of ruggenspraak.
 • Het lid onderschrijft het grote belang van passend onderwijs voor ieder kind en is bekend met de ontwikkeling richting inclusief onderwijs.

Specifieke kenniscriteria:

 • actuele kennis van het funderend onderwijs (primair, speciaal en/of voortgezet onderwijs)
 • kennis van de onderwijspraktijk in regulier en speciaal onderwijs
 • affiniteit met geschilbeslechting in het onderwijs
 • één of meer van de hiervoor genoemde specifieke deskundigheden
 • Vaardigheden/kwaliteiten:
 • analytisch vermogen
 • luistervaardigheid
 • oplossingsgerichtheid
 • goed kunnen verplaatsen in de situatie van een ander
 • collegiaal samenwerkend in multidisciplinair verband
 • representatief

De GPO hecht belang aan een diverse samenstelling qua leeftijd, achtergrond, disciplines en ervaring met het onderwijs.

Tijdsinvestering

Je hebt ongeveer zeven dagen per jaar zitting, per zittingsdag worden er één tot max. drie zaken behandeld. Daarnaast vinden er per jaar twee tot drie plenaire vergaderingen plaats met alle commissieleden gericht op het eigen functioneren en de kwaliteit.

Bezoldiging

De bezoldiging voor deze nevenfunctie bedraagt € 299,- per dag, plus reiskostenvergoeding. Eventueel af te dragen btw wordt geacht te zijn inbegrepen in deze vergoeding.

Procedure

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in Utrecht met een benoemingsadviescommissie; bestaande uit de voorzitter van de GPO, coördinerend secretaris passend onderwijs en de directeur-bestuurder van Onderwijsgeschillen als technisch voorzitter van de procedure. Na deze ronde voeren de geselecteerde kandidaten een tweede gesprek met een selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de voordragende organisaties voor deze Commissie (Balans Digitaal, IederIn, Ouders & Onderwijs, PO-Raad en de VO-raad).
De selectiecommissie beslist unaniem over kandidaten en doet een bindende voordracht.
Stichting Onderwijsgeschillen legt deze bindende voordracht van de organisaties voor aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het verzoek tot benoeming over te gaan.

Planning gesprekken

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 4 december 2020. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in week 51/52; de gesprekken met de selectiecommissie in week 2. De voordracht voor benoeming aan de minister staat gepland voor week 3 of 4.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over Geschillencommissie passend onderwijs verwijzen wij u naar:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mr. Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen, via c.de.vos@onderwijsgeschillen.nl of 06 - 83947439. Uw belangstelling, vergezeld van uw motivatie en cv, kunt u tot en met uiterlijk 4 december richten aan: Lilian Schouten, l.schouten@onderwijsgeschillen.nl

N.B. tegelijkertijd met de werving van de leden voor de GPO vindt werving van twee vicevoorzitters plaats. Deze werving verloopt via Colourful People

Publicatie datum:

04 Nov 2020

Opdrachtgever:

Onderwijsgeschillen

Contactpersoon

Shake Sarkisian
Vragen over deze vacature?
Contact Shake Sarkisian
mobiel (06) 2079 0592
Meer details
Adres
Postbus 85191 , 3508 AD Utrecht
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People