Vier leden Raad van Toezicht voor Kunstmin te Dordrecht

Reactietermijn gesloten

‘Het mooiste theater van Nederland’, dat zeggen veel artiesten over Kunstmin. Wij zoeken voor Kunstmin vier nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Voor de Raad van Toezicht van Kunstmin zoeken wij vier nieuwe leden waaronder een voorzitter, vanwege het einde van de tweede termijn. Graag komen we in contact met evenzeer bevlogen en maatschappelijk geëngageerde personen die in deze extra uitdagende tijd willen bijdragen aan de verdere invulling van het belang van Kunstmin voor inwoners van de Drechtsteden.

Over de Raad van Toezicht

Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) is bij Kunstmin ingericht volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Kunstmin en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie.

De RvT (minimaal vijf en maximaal zeven leden) houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Er is een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurder.

De RvT stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de RvT als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

Het voeren van betrokken en integer zakelijk toezicht

De rol van de toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. Het voeren van betrokken en integer zakelijk toezicht, dat is kenmerkend voor de RvT van Kunstmin.

Maak kennis met Kunstmin

‘Het mooiste theater van Nederland’, dat zeggen veel artiesten over Kunstmin. Met de Schouwburg en het Energiehuis, twee gebouwen, vier zalen, een theaterstudio en een groot aantal vergaderzalen is Kunstmin het belangrijkste podium van de Drechtsteden, een gebied dat 280.000 inwoners telt. De twee gebouwen van Kunstmin liggen op steenworp afstand van elkaar, midden in een vitaal cultureel kwartier. Jaarlijks presenteren we 250+ voorstellingen.

We ontvangen niet uitsluitend theaterpubliek, verenigingen en zakelijke partijen, maar we (co)-produceren ook met tal van maatschappelijke organisaties, professionele culturele partners en theatermakers uit de Drechtsteden programma’s voor inwoners in de regio. In 2019 werkte Kunstmin samen met 100 samenwerkingspartners.

We zijn geworteld in het hart van de stad Dordrecht en al generaties lang beleven inwoners uit de stad Dordrecht en de omliggende regio hier hun eerste kennismaking met theater.

Kunstmin is een flexibele en ondernemende organisatie waar 100 mensen werkzaam zijn. We zijn in staat met een compact team in te spelen op omstandigheden zodra spelregels wijzigen, zoals ten tijde van de COVID-19 crisis. We maken coronabestendige programma’s en blijven daarmee zichtbaar met programma’s op het snijvlak van theater en beeldende kunst. Kunstmin is een gezonde en veerkrachtige organisatie.

Kunstmin in het kort

Kunstmin is sinds 2014 een zelfstandige stichting. De directie van Stichting Kunstmin is belast met het bestuur en bestaat uit de directeur-bestuurder. Deze rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het is onze missie om inwoners van de Drechtsteden een gevarieerd en kwalitatief goed podiumkunsten aanbod te bieden en een onmisbare bijdrage te leveren aan een levendig cultureel en maatschappelijk leven in de stad en de regio.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Uitgangspunt voor de profielen van de leden van de RvT is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de RvT wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvT als één team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Kunstmin te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Kunstmin.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van Kunstmin en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen, anderzijds van dichtbij te adviseren.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Beschikken over een relevant netwerk.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Uitstekend inlevingsvermogen.
 • Sterk in dialoog.
 • Maatschappelijk en persoonlijk betrokken.
 • Fris en vernieuwend.
 • Open, constructief kritische houding.

Hieronder worden expliciet een aantal terreinen benoemd waarop specifieke deskundigheid vereist is. Op elk van deze terreinen moet op basis van het profiel steeds minimaal één lid specifieke deskundigheid bezitten, in de praktijk wordt gestreefd naar overlap.

De domeinen/expertisevelden binnen de Raad van Toezicht zijn:

 • Bedrijfsvoering en financiën
 • Ondernemerschap/bedrijfsleven
 • Marketing & Communicatie
 • Maatschappij (waaronder onderwijs)
 • Juridisch en governance
 • Kunst en cultuur, met nadruk op podiumkunsten

Specifieke Profielen

Voor de Raad van Toezicht van Kunstmin zoeken wij een nieuwe voorzitter met een regionaal en landelijk netwerk, een boegbeeld met verbindend karakter die affiniteit heeft met kunst & cultuur en maatschappelijk geëngageerd is. Ook zoeken wij nieuwe leden die waarde toevoegen op met name de drie domeinen van Ondernemerschap/bedrijfsleven, Marketing & Communicatie en Podiumkunsten. We zijn op zoek naar leden waarmee we samen de brede maatschappelijke positionering en profilering van Kunstmin verder kunnen ondersteunen.

De RvT streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. We zoeken een team waarin de volgende inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is:

 • affiniteit bij de culturele sector in het algemeen en verbondenheid met Kunstmin in het bijzonder
 • zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij/hij zo nodig intern en extern een rol in het belang van Kunstmin kan vervullen;
 • kennis van de gemeentepolitiek en van gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid;
 • binding met de Drechtsteden in het algemeen;
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring maar er is ruimte voor beginnende toezichthouders.

Voor de voorzitter vragen wij:

 • ruime affiniteit met de kunst & cultuur sector en/of het maatschappelijk middenveld;
 • een voor Kunstmin relevant netwerk;
 • een representatief boegbeeld die verbinding heeft met de regio Drechtsteden;
 • een stevige gesprekspartner die met humor sterk is in de dialoog zowel intern als extern;
 • een antenne voor relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, kansen en risico’s.

Voor de drie toekomstige Leden vragen wij aantoonbare kennis van:

 • of het domein kunst en cultuur, met nadruk op podiumkunsten
 • of het domein marketing & communicatie
 • of het domein ondernemerschap
 • en in zijn algemeenheid van diversiteit & inclusie;

Meer informatie

De RvT van Kunstmin laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Mr. René Burgler, partner bij Colourful People, geeft je graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of op 06 2857 5436. Meer informatie over Kunstmin

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en cv (in pdf) uiterlijk 28 maart 2021 op te sturen via de 'Solliciteer' knop op de website www.colourfulpeople.nl. De gesprekken met de renumeratiecommissie zullen begin april plaatsvinden.

Locatie

Dordrecht

Publicatie datum:

11 Feb 2021

Opdrachtgever:

Kunstmin

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People