Vacature Directeur Facilitaire Zaken & IT - CIO | De Haagse Hogeschool

Nieuw

De Haagse Hogeschool (HHS) daagt studenten uit om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren en zich ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen. Voor de Haagse Hogeschool zoeken wij een Directeur Facilitaire Zaken & IT - CIO die daar een belangrijke bijdrage aan wil leveren..

Over de Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool (HHS) daagt studenten uit om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. De Haagse Hogeschool tekent er daarom voor dat studenten, docenten en onderzoekers zich in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Zich daarbij realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerking nodig is om creatieve oplossingen te ontwikkelen en toe te passen.

De Haagse Hogeschool creëert het veilige en betrokken klimaat waarin studenten zich als wereldburgers kunnen ontplooien en vernieuwen door het delen van ontwikkeling, netwerk en praktijkervaringen. Dit vormt en verandert de kijk op de werkelijkheid en de kennis en vaardigheden om daadwerkelijk waarde toe te voegen. De Haagse Hogeschool levert daarbij tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de regionale economie door het opleiden van deskundige afgestudeerden ten dienste van en in samenwerking met (regionale) bedrijven en organisaties.

Met die zoektocht zijn de medewerkers en studenten elke dag volop bezig. Dat zie je bijvoorbeeld in de actuele curricula. Je ziet het in onze onderzoeksthema's en ook in de ruim 300 exchange partners en in de intensieve samenwerking in meer dan 50 landen: van Brazilië tot China, van Australië tot de Verenigde Staten, en in meerdere landen in Europa. De Haagse Hogeschool heeft een grootstedelijk en divers profiel.

Onze kernwaarden

Curious: We zijn nieuwsgierig, ambitieus en ondernemend. We denken graag kritisch mee.

Connecting: We investeren serieus in ons netwerk om samen nieuwe inzichten te ontwikkelen.

Caring: We zijn betrokken en zorgvuldig als het gaat om jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.

Organisatie

Het bestuur van de hogeschool wordt gevormd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan. De opleidingen zijn geclusterd in faculteiten onder leiding van directeuren. De hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten, onder leiding van directeuren. Aan de hogeschool zijn bijna dertig lectoraten verbonden, georganiseerd in zeven thematische kenniscentra. Ruim 26.000 studenten van zo’n 100 nationaliteiten volgen, in vier vestigingen, een bachelor, een master of een post-HBO opleiding. Er werken ruim 2.200 medewerkers.

De Haagse Hogeschool kent de volgende faculteiten:

 • Business, Finance & Marketing
 • Bestuur, Recht & Veiligheid
 • Gezondheid, Voeding & Sport
 • IT & Design
 • Management & Organisatie
 • Sociaal Werk & Educatie
 • Technologie, Innovatie & Samenleving
 • The Hague Graduate School

De Haagse Hogeschool kent daarbij de volgende onderwijsondersteunende diensten:

 • Bedrijfsvoering & Control
 • Bestuurszaken
 • Facilitaire Zaken & IT
 • Human Resources Management
 • Onderwijs, Kennis & Communicatie

De zeven thematische onderzoeksthema’s (kenniscentra) zijn:

 • Cyber Security
 • Digital Operations & Finance
 • Global & Inclusive Learning
 • Global Governance
 • Governance of Urban Transitions
 • Health Innovation
 • Mission Zero

Meer informatie over De Haagse Hogeschool kan je vinden op onze website.

De Dienst Facilitaire Zaken & IT

De Dienst Facilitaire Zaken & IT levert hogeschoolbreed geïntegreerde huisvesting, facilitaire en IT-ondersteuning en streeft daarbij naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. De ambitie is om het onderwijsproces binnen de Haagse Hogeschool te ondersteunen door de inzet van innovatieve technologie en door een differentiatie in aanbod en vorm te realiseren om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs en onderzoek van nu en van de toekomst. De focus ligt op de ontzorging van de gebruikers voor wat betreft de logistiek en op de borging van een veilige en toegankelijke fysieke en digitale omgeving. Daarnaast zijn aandacht voor efficiency, standaardisatie en voldoen aan externe eisen en compliance van belang in de ontwikkeling van de Dienst. De Dienst staat daarbij een klantgerichte en flexibele stijl van werken voor. De flexibiliteit komt tot uiting in de ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening aan het onderwijs. Bijkomend fungeert de Dienst als kennispartner ten behoeve van innovatie.

De directeur FZIT geeft leiding aan de volgende teams:

 • Staf & Dienstbureau FZIT
 • Unit Facility Services & Huisvesting
 • Unit Klantmanagement
 • Unit Innovatie & Projecten
 • Unit IT & Educational Services

De opgaven

De basis op orde, versterken van kwaliteit van dienstverlening, verduidelijking van de IT-governance structuur, samenwerken en verbinden met onderwijs en onderzoek en het ontwikkelen van de innovatieagenda.

De komende jaren staat de Dienst FZIT voor de opgave om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten, in lijn te brengen met de ambitie van de HHS en aan te laten sluiten op wensen uit het onderwijs en onderzoek. Wij willen de hogeschoolbrede ondersteunende processen verduidelijken en optimaliseren met een eenduidige rolverdeling (governance). Daarnaast willen wij vooruitstrevend en innovatief zijn op het vlak van informatie gestuurd werkende en de inzet van data en digitalisering. Zowel ter ondersteuning van het onderwijsproces en onderzoek en de bedrijfsvoering, maar ook binnen onze eigen dienstverlening (bijvoorbeeld IoT toepassingen binnen huisvesting). Wij willen dan ook gaan werken aan een innovatieagenda. Willen wij deze ambities kunnen waarmaken dan zal de basis op orde moeten zijn. Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt, maar dit zal zeker nog de volle aandacht vergen van de nieuwe directeur.

In het kader van de basis op orde werken wij aan de versterking van de standaard ITIL-processen zoals changemanagement, problem management en incident management. Ook zijn we gestart met het neerzetten van de contouren van kwaliteitsmanagement binnen de dienst FZIT. Daarnaast en aanvullend loopt een programma Future IT (FIT) dat gericht is op de verbetering van de IT-functie in de hogeschool. Een aantal belangrijke thema’s die hierin genoemd worden zijn onder meer de Realisatie van strategische visie Onderwijs-IT en het ontwikkelen van een innovatieagenda.

De functie Directeur FZIT - CIO

Onze nieuwe directeur is verantwoordelijk voor zowel de facilitaire dienst als voor de IT-organisatie. Het CvB heeft recent besloten om binnen de dienst een adjunct-directeur aan te stellen met de portefeuille Facilitaire Zaken, als rechterhand van de directeur FZIT. Hoewel onze nieuwe directeur op strategisch niveau voor zowel de facilitaire dienstverlening als voor de IT-ondersteuning verantwoordelijk is, zal het accent vooral op de IT liggen. De verbinding tussen de twee vakgebieden ligt op dit moment vooral op het vlak van digitalisering binnen de facilitaire dienstverlening, zoals smart-office & smart-building, maar ook op het vlak van datagericht werken bij onderhoud & beheer & beveiliging en in het gezamenlijke dienstverleningsconcept en de gezamenlijke frontoffice.

Voor de directeur FZIT betekent dit dat hij/zij in staat moet zijn om zowel de strategisch/innovatieve eisen die De Haagse Hogeschool aan huisvesting en IT stelt te realiseren als ook de tactische randvoorwaarden te scheppen zodat de operationele taken zodanig georganiseerd kunnen worden dat gebruikers maximaal ontzorgd worden. Wij zoeken daarom een nieuwe directeur met ruime ervaring binnen het brede IT-domein en met affiniteit met facilitaire dienstverlening.

Je begrijpt dat je vanuit jouw rol samen met je MT een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Je bent in staat om de ontwikkelingen binnen het onderwijsproces en van de bedrijfsvoering van De Haagse Hogeschool te ondersteunen met innovatieve en effectieve IT-diensten en met hoogwaardige facilitaire ondersteuning. Je vervult de CIO-functie binnen de Haagse Hogeschool en bent in staat om met jouw visie op de ontwikkelingen binnen het vakgebied een belangrijke bijdrage te leveren aan het onderwijs van de toekomst. Vanuit deze rol ben je ook verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van Informatie- en datamanagement en de informatiearchitectuur binnen de Haagse Hogeschool. Dat vraagt om visie, het vermogen tot inspiratie en het vermogen tot verbinden. Je hebt daarnaast ervaring met IT-governance en het inrichten van IT-processen en weet een duidelijke en eenduidige opdrachtgever-opdrachtnemer rolverdeling binnen de IT-organisatie neer te zetten met passende, transparante en realistische dienstverleningsafspraken. Je weet daarbij de verbinding te maken tussen de IT-organisatie, je collega dienstdirecteuren en de faculteitsdirecteuren. Je bent goed bekend met ITIL, Scrum & Lean. Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe directeur is zeker nog het op orde brengen van de basisprocessen.

Wie zoeken wij?

 • Je bent generalist binnen het IT-vakgebied, maar hebt bij voorkeur zelf verdergaande expertise op een van de IT-vakgebieden van het domein;
 • Je hebt ervaring met- of affiniteit met facilitaire dienstverlening;
 • Je beschikt over ervaring met de invulling van de CIO-functie binnen een complexe publieke organisatie en hebt ervaring met en visie op Informatiemanagement en informatiearchitectuur binnen de context van ons werkveld;
 • Je hebt ervaring met opdrachtgeverschap en regievorming met betrekking tot de uitbesteden diensten bij zowel FZ als IT
 • Je bent in staat om jouw collega-directeuren en het CvB mee te nemen in de noodzakelijke kennis die bij een innovatieve IT- / data-gedreven organisatie past;
 • Je bent in staat om - samen met een intrinsiek gemotiveerd MT - bij te dragen aan het HHS uitgangspunt om te werken met resultaat verantwoordelijk teams.
 • Je bent in staat je de onderwijsprocessen eigen te maken en weet de verbinding te maken met je collega-directeuren, zowel inhoudelijk als interpersoonlijk;
 • Je hebt oog voor innovatie en weet het vernieuwingsproces aan te sturen en te komen tot een innovatieagenda. Je weet je collega’s binnen de dienst en je collega’s daarbuiten te inspireren;
 • De komende tijd zal echter ook veel aandacht nodig zijn om de basis op orde te brengen. Je weet dat proces aan te sturen en de medewerkers van de dienst daarin mee te nemen;
 • Dat vraagt dat je goed in staat bent tot prioritering en planning en in staat bent om vanuit jouw CIO-rol, samen met je collega’s bij CvB en directie, ambitieuze maar haalbare en realistisch keuzes te maken;
 • Je hebt ruime ervaring met governance vraagstukken, bij voorkeur in complexere organisaties en weet op grond daarvan duidelijkheid te verschaffen omtrent de procesinrichting binnen de dienst en in relatie tot de overige diensten en faculteiten (opdrachtgever – opdrachtnemer);
 • Je hebt de drive om operational excellence na te streven en weet je collega’s daarin te mee te nemen;
 • Je hebt oog voor bedrijfskostenefficiency;
 • Je beschikt over ervaring met organisatieontwikkeling en hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals. Je hebt daarbij oog voor de ontwikkeling van mensen en weet een goede balans te kiezen tussen ruimte geven en sturen.
 • Je bent inspirerend, verbindend en communicatief vaardig.

Gezien het belang dat De Haagse Hogeschool hecht aan diversiteit en inclusie streven wij ernaar om ook in de samenstelling van onze directie meer diversiteit te bewerkstelligen.

Wat bieden wij?

Naast leuke en deskundige collega’s en de mogelijkheid om vanuit een sleutelpositie je bijdrage te leveren aan het onderwijs van de toekomst, bieden wij een salaris in loonschaal 15 conform de cao-hbo. De maandelijkse bezoldiging bedraagt maximaal € 7.485,19 exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De cao kent circa 53 verlofdagen bij een fulltime aanstelling, inclusief de verplichte vrije dagen en nationale feestdagen. De maximale jaarlijkse bezoldiging is daarmee circa € 104.000,- bruto per jaar.

Procedure

De Haagse Hogeschool laat zich in de search naar een nieuwe Directeur Facilitaire Zaken & IT – CIO, ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen omtrent de functie, de Haagse Hogeschool of de procedure kan je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57) of via r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

Voor deze procedure heeft De Haagse Hogeschool een sollicitatiecommissie ingesteld. De sollicitatiecommissie is breed samengesteld vanuit de diverse geledingen van De Haagse Hogeschool. De Sollicitatiecommissie voert – in verschillende samenstelling – twee gespreksrondes met kandidaten. Naar de voorkeurs kandidaat voert Colourful People executive search een referentieonderzoek uit. Tevens wordt advies gevraagd aan de Dienstenraad. Een VOG is voor de aanstelling vereist. De procedure is gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Planning

Het streven is om de nieuwe directeur uiterlijk 1 juni 2021 te laten starten en zo veel eerder als mogelijk. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 17 januari 2021 via de onderstaande 'Solliciteer' knop te uploaden.

De eerste ronde selectiegesprekken bij Haagse Hogeschool zullen plaatsvinden op 1 februari 2020.

De tweede ronde selectiegesprekken staan gepland op 12 februari 2020.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

17 Dec 2020

Opdrachtgever:

Haagse Hogeschool (hoofdvestiging)

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People