Twee leden RvT COG (Christelijke Onderwijs Groep)

Vervuld

Voor COG zoeken we twee leden voor de RvT met profiel bedrijfseconomisch/financieel en profiel ICT/digitalisering.

Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) is de overkoepelende stichting van het Arentheem College, Het Perron, Knooppunt Techniek, ROC A12, UPGRADE en het organisatieonderdeel Bestuur en Bedrijfsvoering. Het COG biedt MBO aan en alle niveaus van het voortgezet onderwijs en dat op locaties in Veenendaal, Ede, Arnhem en Velp.

Het COG heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Food Valley en Arnhem met zo’n 6000 studenten in het MBO en een kleine 4000 in het VO.

Voor ons onderwijs is één ding het allerbelangrijkste; dat jonge mensen en volwassenen in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen en met een nieuwsgierige en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen in de wereld te staan. Binnen onze scholen is ieder mens waardevol, met alle gaven en beperkingen. Daarom werken we, geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing, continu aan onze onderwijskwaliteit. Het onderwijs van COG kenmerkt zich door betrokkenheid en is kleinschalig georganiseerd.

Strategisch Perspectief 2019 - 2022

Wij hebben in het Strategisch Perspectief 2019 – 2022 onze koers voor de komende jaren beschreven en onze ambities samengevat in vier pijlers:

1. Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs

We streven naar bovengemiddelde leerprestaties. Waar nodig door maatwerk, binnen en buiten lestijden. Onze leerlingen, studenten en cursisten bezitten de vaardigheden om zich staande te houden in de 21ste eeuw, vakinhoudelijk maar ook in persoonlijk, sociaal en moreel perspectief.

2. Professionele (onderwijs) organisatie

De ontwikkeling van onderwijs en personeel gaan hand in hand. Zo blijven wij een aantrekkelijke werkgever voor starters en ervaren docenten. Onze bedrijfsstructuur ondersteunt ons hierbij.

3. Intrinsieke leer- en verbetercultuur

In onze open cultuur willen scholen, teams en medewerkers blijven leren en verbeteren. Iedereen toont zich eigenaar van zijn werk, spreekt elkaar aan en vraagt advies.

4. Sterke verbondenheid met de omgeving

Om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, werken wij nauw samen met andere scholen, werkgevers, overheden en ouders. Zo leiden we samen op voor een succesvolle toekomst.

Meer informatie over onze ambities is te lezen in het Strategisch Perspectief 2019-2022 dat u kunt vinden op onze website.

Raad van Toezicht

COG is ingericht volgens het two-tier model. Dit betekent dat het College van Bestuur zijn taken uitvoert onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het toezichthouden op de stichting COG geeft de Raad van Toezicht vorm in overeenstemming met de identiteit van de stichting. Dat betekent dat de leden van de Raad van Toezicht de identiteit van de stichting zoals vastgelegd in de Statuten en het Strategisch Perspectief onderschrijven en waar mogelijk uitdragen.

De Raad van Toezicht handelt volgens de lijn van vertrouwen, rolvast, betrokken, inspiratie, dialoog en ontwikkeling. De visie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het document visie op toezicht houden stichting COG. De Raad van Toezicht onderschrijft de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ en de ‘code goed onderwijsbestuur vo’.

Wij hebben twee posities beschikbaar in onze Raad van Toezicht.

Twee Leden Raad van Toezicht

Algemeen profiel

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • vermogen om op strategisch niveau te acteren en de uitvoering van het organisatiebeleid te toetsen;
 • kennis van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen die van betekenis zijn voor het voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en educatie;
 • inzicht in de functiegerelateerde verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, bekendheid met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • naast de toezichthoudende rol het zijn van een sparringpartner voor College van Bestuur;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten;
 • vermogen om op basis van ervaring met gezag de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol in teamverband te vervullen;
 • affiniteit met het onderwijs en de identiteit van de stichting;
 • visionair: bereid en in staat zijn om mee te denken over de toekomst van COG en haar scholen;
 • onafhankelijk en integer, in de afgelopen vijf jaar niet direct betrokken geweest bij de stichting. Bovendien verhoudt een bestuurslidmaatschap van een andere VO- of MBO-school zich niet met een lidmaatschap van onze Raad van Toezicht;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • persoonlijk en/of zakelijk betrokken bij de regio’s Vallei en/of Gelderland-midden is een pré maar geen must.

Lid Raad van Toezicht (profiel: bedrijfseconomisch/financieel)

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een stevig bedrijfseconomisch/financieel profiel op strategisch niveau. Dit lid zal plaatsnemen in de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Wij zoeken een kandidaat die de verbinding weet te maken tussen inhoud en middelen. Naast algemene kennis van financiën en bedrijfsvoering beschikt de kandidaat, gelet op de uitdagingen waar COG voor staat, over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van optimalisering van bedrijfsprocessen. De verwachting is dat de komende jaren een verschuiving zal plaatsvinden van fysiek naar meer digitaal onderwijs wat ook effect zal hebben op de huisvesting. Visie daarop en meedenken daarover is belangrijk. Maar ook het verduurzamen van gebouwen staat op de agenda. Een goede balans in de begroting voor de komende jaren zal worden gezocht in samenwerkingsverbanden met partijen in de regio.

Lid Raad van Toezicht (profiel: ict/digitalisering)

De kandidaat die wij voor deze positie zoeken heeft een duidelijke visie op het belang van ICT en digitalisering voor het werkveld van COG. Hij/zij is goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op dit gebied en weet deze te vertalen naar kansen en risico’s voor het VO en MBO. Met zijn/haar kennis van ICT en digitalisering weet dit lid als sparringpartner op te treden voor het College van Bestuur. De kandidaat die wij zoeken heeft ervaring in veranderprocessen en innovaties op het gebied van ict en digitalisering. Bij voorkeur komt de kandidaat uit de regio Vallei- Gelderland Midden of nabije omgeving en heeft een netwerk in de regio vanwege de rol om op strategisch niveau overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen te kunnen verbinden.

Tijdsbesteding

De RvT werkt op basis van een jaaragenda. Naast zes reguliere vergaderingen van de raad zijn er ca. twee extra bijeenkomsten rond relevante thema’s en ontmoetingen in de organisatie van COG. Bovendien zijn er nog commissievergaderingen ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Diversiteit

Gelet op de diversiteit van de leerlingen, studenten en cursisten van COG, gaat nadrukkelijk aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van de Raad van Toezicht in termen van gender en culturele diversiteit. Ook nodigen wij kandidaten uit te reageren die nog niet beschikken over toezichthoudende ervaring, maar wel leergierig zijn en beschikken over strategisch werk- en denkniveau.

Bezoldiging

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoeding van leden van de Raad van Toezicht wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.

Procedure

COG laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen van Colourful People. Zij is bereikbaar op m.spaansen@colourfulpeople.nl of op telefoonnummer 06-51526255.

U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv uiterlijk 10 juli te sturen via www.colourfulpeople.nl. Gebruik hiervoor de solliciteer-button.

De gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van COG zullen plaatsvinden op 27 augustus 2021.

Publicatie datum:

16 Jun 2021

Opdrachtgever:

Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People