Twee leden Raad van Toezicht | Stichting Lezen

Reactietermijn gesloten

Vanwege het verlopen van de maximale zittingstermijn zoekt de Stichting Lezen twee leden voor de Raad van Toezicht, met een financieel profiel en met een onderwijs profiel.

Ben jij de bevlogen, betrokken toezichthouder die de doelstellingen van de Stichting Lezen, het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, een warm hart toedraagt? Wil je vanuit een toezichthoudende positie daar een bijdrage aan leveren? De Stichting Lezen is ambitieus en in ontwikkeling, heeft een grote maatschappelijke waarde en werkt graag en veel samen met externe partners.

1. Over de Stichting Lezen

De Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Zij zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OC&W. Haar doelstelling is het bevorderen van lezen in de ruimste zin van het woord in de Nederlandse en de Friese taal. Hiertoe genereert en verspreidt Stichting Lezen kennis over lezen en literatuureducatie en ondersteunt, inspireert en verbindt zij partijen die op dit terrein werkzaam zijn. Het jaarlijkse budget van de Stichting bedraagt zes miljoen euro. Aan dit jaarlijkse budget wordt op incidentele basis een budget van 15 miljoen euro toegevoegd. Bij de Stichting, gevestigd in Amsterdam, werken ongeveer 25 mensen.

2. Bestuur en toezicht

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de Stichting Lezen. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en ziet erop toe dat de directeur-bestuurder bestuurt conform de doelstelling van de Stichting.

De Raad van Toezicht:

 • Levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting.
 • Zij doet dit op een actieve wijze vanuit haar rol als sparring partner en klankbord van de directeur-bestuurder.
 • De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen.
 • De Raad van Toezicht toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders en heeft daarbij oog voor de menselijke maat.
 • Zij verzamelt op actieve wijze informatie die ten goede komt aan het uitoefenen van haar rol/aan de Stichting.

De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. Binnen de Raad is een commissie actief: de auditcommissie.

Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de directeur-bestuurder.

De Stichting Lezen werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.

3. Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Alle leden van de Raad van Toezicht:

a. hebben affiniteit met het inhoudelijke doel van Stichting Lezen. Er is sprake van betrokkenheid bij de cultuursector, met name met leesbevordering en literatuureducatie;

b. kunnen sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder;

c. zijn in staat en bereid om het belang van de stichting te bevorderen door het leggen van verbindingen met de omgeving van Stichting Lezen alsmede om desgevraagd (door de directeur-bestuurder) de stichting extern te vertegenwoordigen;

d. beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;

e. zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directeur-bestuurder met advies bij te staan;

f. kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belangen.

De Raad van Toezicht gezamenlijk:

De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:

g. (lokale) politiek / bestuurlijk;

h. leesbevordering / literatuureducatie;

i. boekenvak / bibliotheek;

j. (nieuwe) media;

k. juridisch / gevoel voor formele aspecten rondom organisatieprocessen;

l. het onderwijsveld;

m. financieel / risicobeheersing / rapportage;

n. ondernemend / commercieel / sponsoring en fondsenwerving;

o. werkgeverschap / management;

p. onderzoek.

4. Specifieke eisen aan de twee nieuwe leden

Specifieke eisen aan het lid met een financieel profiel:

 • Wordt voorzitter/lid van de auditcommissie, is een goede financial met bestuurlijke sensitiviteit;
 • De voorzitter van de auditcommissie treedt op als gesprekspartner voor de externe accountant;
 • Beschikt over ruime ervaring met bedrijfsvoering, financieel- en risicobeheer en rapportage.

Specifieke eisen aan het lid met een onderwijs profiel:

 • Beschikt over management/bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs;
 • Beschikt over een netwerk, deskundigheid, kennis en expertise op het terrein van onderwijs, in verband met de inhoudelijke koers van de stichting;
 • Van een van de twee nieuwe leden wordt ervaring met organisatieontwikkeling gevraagd.

5. Benoeming en bezoldiging

Benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming met een periode. Conform de statuten, artikel 10, lid 13 voeren de leden het werk voor de Raad van Toezicht onbezoldigd uit. Er is desgewenst een bescheiden vacatievergoeding beschikbaar en de leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

6. De procedure

De Stichting Lezen laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. mr. Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People, geeft je graag meer informatie over de organisatie, de functie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met haar opnemen via WhatsApp op nummer 06 407 44 074.

Belangrijke data:

 • De reactietermijn sluit op 10 mei 2023 om 12 uur.
 • Gesprekken van de selectiecommissie met de kandidaten voor het financiële profiel: 30 mei 17.30-20.30 uur

 • Gesprekken van de selectiecommissie met de kandidaten voor het onderwijs profiel, 5 juni 17-20.30 uur

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heb je interesse?

Je kunt je CV en motivatiebrief uploaden via de website van Colourful People. We vragen je daarbij aan te geven naar welk profiel, financieel of onderwijs, je solliciteert.

De Stichting Lezen zal conform de Governance Code Cultuur de gewenste diversiteit van de samen te stellen Raad van Toezicht in acht nemen. Daarbij wordt gedacht aan spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Maar ook gaat het om een goede spreiding ten aanzien van geslacht, leeftijd en cultureel diverse achtergronden.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

17 Apr 2023

Opdrachtgever:

Stichting Lezen

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People