Twee leden Raad van Toezicht | SDW

Nieuw

SDW zoekt twee leden Raad van Toezicht: een Lid RvT met profiel Zorgkwaliteit en een Lid RvT met profiel Vastgoed en Innovatie.

Over SDW

De zorgwereld verandert snel en de samenleving wordt steeds complexer. De budgetten in de zorg worden krapper en het is een uitdaging om genoeg goede medewerkers te houden en blijven vinden. SDW ziet de ontwikkelingen om zich heen niet als probleem, maar als uitdaging. Samen met cliënten en anderen zorgt SDW voor een mooier leven van cliënten in relaties, wonen, werken, leren en vrije tijd. De ambitie is om uitdagingen anders aan te pakken.

SDW zet zich in voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen. Dat betekent dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan zijn en de regie over het eigen leven voert. Als zorgorganisatie bieden wij voornamelijk ondersteuning, begeleiding en behandeling. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden Zelfverantwoordelijk, Samenwerkend en Ondernemend. Zodat onze cliënten hun leven als goed ervaren en kunnen leven zoals zij dat willen. We waarderen en benutten de talenten van medewerkers en vrijwilligers en gaan voor geluk en gezondheid in het werk.

Onze locaties bevinden zich in West-Brabant en Zeeland. De meeste woonlocaties of werklocaties staan midden in een woonwijk. Ze zijn goed bereikbaar. Ook onze ambulante zorg is buurt-, wijk- of dorpsgericht. Als SDW staan wij midden in de samenleving en kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. SDW kan niet alles en zeker niet alleen. We werken samen met onder andere collega zorgorganisaties binnen en buiten de gehandicaptenzorg, onderwijs, ondernemers, zorgkantoor en gemeenten. SDW is altijd in beweging. Wij willen onze zorg en hulp steeds verbeteren en uitbreiden. Dat betekent dat wij nieuwsgierig en vernieuwend zijn. Nieuwsgierig naar de behoeften van onze cliënten en onze samenwerkingspartners en vernieuwend in onze aanpak en begeleiding.

Onze koers 2021 - 2023

Aan onze koers 2021-2023 hebben cliënten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners meegewerkt. Deze koers biedt een stip op de horizon. Ook is er ruimte om flexibel en wendbaar te zijn. Verbeteren wat beter kan. En vooral omarmen wat goed is. Zoals het werken met zelfverantwoordelijke teams. Zo werkt SDW samen aan Goed leven, Goed Werk, Goede samenwerking en een Gezonde organisatie. Lees hier meer over onze ambities en gedurfde doelen in ons koersplan ‘SDW op koers naar 5G’.

Onze governance

SDW wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en werkt hier ook nauw mee samen. Uitgangspunt zijn de zeven principes van de Governancecode Zorg en daarnaast de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Onze RvT is een lerend orgaan en reflecteert daarom regelmatig ook op het eigen gedrag, zowel formeel (middels de zelfevaluaties) als informeel.

De portefeuilleverdeling

De RvT bestaat uit vijf toezichthouders onder wie de voorzitter, de vice-voorzitter en drie leden. Bij de samenstelling van de RvT is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van SDW en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Daartoe werkt de RvT met een portefeuilleverdeling met de volgende aandachtsgebieden:

 • Organisatie/ management/ bestuur
 • Sociale innovatie/ mens & organisatie
 • Financiën/ vastgoed
 • Zorg/ kwaliteit
 • Vastgoed/ IT/ innovatie.

De RvT kent drie commissies die onder verantwoordelijkheid van de Raad de besluitvorming voorbereiden en advies uitbrengen aan de RvT: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Verwachte inzet

De Raad van Toezicht komt gemiddeld jaarlijks zevenmaal bijeen in een formele vergadering met de bestuurder. Gelieerd aan de vergaderingen vindt ook verdieping plaats op strategische thema’s.

Naast de formele vergaderingen zijn er jaarlijks diverse informele contactmomenten met de hele Raad of delegaties vanuit de Raad met diverse vertegenwoordigers vanuit de organisatie, zoals de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het Managementteam. De Raad vergadert regelmatig in één van de woon- of werklocaties en leden van de Raad bezoeken ieder jaar minimaal één locatie of team van SDW. Daarbij laten zij zich informeren door medewerkers en cliënten.

De Raad richt de blik vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ook naar buiten en gaat in overleg met de bestuurder de ontmoeting aan met de partijen en netwerken in de omgeving van SDW.

Centrale Cliëntenraad (CCR)

SDW heeft een actieve en betrokken cliëntenraad. De CCR adviseert het bestuur van SDW conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over nieuwe plannen, geldzaken en veranderingen in de zorg. Daarnaast ziet de CCR erop toe dat alle cliënten mee mogen praten en beslissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Hoewel alle leden van de Raad van Toezicht toezien op het functioneren van de organisatie vanuit het belang van de cliënten wordt één lid specifiek benoemd op voordracht van de CCR.

Profielschets

Conform rooster van aftreden is per 01-07-2023 het aftreden van de voorzitter RvT en een RvT-lid voorzien. Het voorzitterschap van de RvT zal per genoemde datum door één van de huidige RvT-leden worden ingevuld. Op dit moment zijn wij derhalve op zoek naar twee nieuwe RvT-leden:

 • lid Raad van Toezicht met deskundigheid Zorgkwaliteit (op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad)
 • lid Raad van Toezicht met profiel Vastgoed en Innovatie.

In de bijlage is de algemene profielschets voor leden Raad van Toezicht SDW opgenomen.

Profiel lid RvT met portefeuille Zorgkwaliteit

Wij zoeken een lid met kennis van en ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de gehandicaptenzorg en/of de langdurige zorg op strategisch niveau. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg, bij voorkeur vanuit een zorginhoudelijke (behandel)portefeuille. Je hebt daarbij visie op kwaliteitszorg op procesniveau en op innovaties binnen het vakgebied.

Je bent bekend met het zorginhoudelijke, primaire proces en hebt een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en/ of de langdurige zorg. Ook ben je bekend met het overheidsbeleid en kan je een oordeel vormen over kansen en bedreigingen binnen de gehandicaptenzorg. Je denkt daarbij vooral vanuit mogelijkheden. Deze toezichthouder zal binnen de Raad van Toezicht gaan participeren in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Deze RvT-positie is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Je kunt je goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van SDW. Je hebt visie op de participatie en medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Je beschouwt zorgkwaliteit niet alleen op systeemniveau, maar vooral ook vanuit het cliëntenperspectief. Je bent verbindend en in staat en bereid om vanuit de RvT goede relaties te onderhouden met de CCR.

Profiel lid RvT met portefeuille Vastgoed en Innovatie

Voor dit profiel zoeken wij iemand met kennis van en ervaring met vastgoedbeheer. Je bent sparring partner voor de bestuurder op het gebied van risico’s en ontwikkeling van vastgoed, het Strategisch Vastgoedplan (SVP) en het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP). Daarnaast weet je vanuit een creatieve en innovatieve manier naar onze organisatie en onze opgaven te kijken.

Verandering is steeds meer de norm, ook in ons werkveld. Enerzijds willen wij een organisatie vormen waarin flexibiliteit en schakelvermogen belangrijke uitgangspunten vormen, anderzijds zien wij dat vernieuwing meer en meer vanuit vakgebied overstijgend denken komt. Het vermogen om nieuwe verbindingen te verkennen is daarbij belangrijk. Ook binnen onze RvT. Onze vernieuwingslijnen liggen met name op:

 1. Zorgontwikkeling en sociale en technologische innovatie
 2. Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid
 3. Samenwerking en positionering in de regio
 4. Huisvestingsconcepten en vastgoedbeheer.

In de vertaling van deze vernieuwingslijnen naar het profiel van dit lid RvT denken wij aan iemand die het vermogen heeft om creatieve denkprocessen binnen de RvT/RvB te stimuleren en vanuit een nieuw denkraam te beschouwen. Iemand die ervaring heeft met het inbedden van het creatieve proces in een organisatie en in staat is om dat binnen de RvT in te brengen in onze discussies. Een achtergrond in bijvoorbeeld design-thinking of de creatieve sector kan hier heel goed bij passen. Je bent in staat om de bestuurder te bevragen op de bredere en andere blik bij voorstellen en discussiestukken in de RvT.

Procedure

SDW laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over SDW, de Raad van Toezicht, de specifieke RvT-positie of de procedure kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 2670 6757). U kunt uw interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) in te sturen via de website van Colourful People. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Planning

De reactietermijn voor deze RvT posities sluit op 29 januari 2023. De gesprekken met kandidaten voor de positie Lid RvT met profiel Zorg staan gepland op maandag 13 februari in de middag en de gesprekken met kandidaten voor de positie Lid RvT met profiel Innovatie staan gepland op dinsdag 28 februari.

Uitgebreide informatie

Locatie

Roosendaal

Publicatie datum:

06 Jan 2023

Opdrachtgever:

SDW

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People