Twee leden Raad van Toezicht | PassendWijs

Nieuw

Samenwerkingsverband PassendWijs is op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een financieel profiel en een lid met een bestuurlijk profiel

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is in Nederland passend onderwijs ingevoerd, met als doel om voor alle kinderen een zo passend mogelijke onderwijsplek in de nabije omgeving te realiseren. Alle leerlingen in Nederland moeten een plek kunnen krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Daarnaast beoogt passend onderwijs bij te dragen aan:

 • Handelingsbekwame leerkrachten.
 • Vervallen van noodzaak tot het labelen van kinderen.
 • Dekkend onderwijsaanbod voor alle kinderen.
 • Betere afstemming tussen onderwijs en kernpartners, waaronder gemeenten.
 • Minder bureaucratie.
 • Budgettaire beheersbaarheid en transparantie.

Scholen hebben daarbij een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Daarnaast dienen scholen in ieder geval de basisondersteuning te bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie. Naast de basisondersteuning bieden scholen extra begeleiding aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte. Een persoonlijk ontwikkelingsperspectief draagt bij aan de kwaliteit van deze begeleiding. Als het gaat om een meer complexe ondersteuningsvraag, waarvoor een route naar het SBO of SO in gang gezet moet worden, dan zijn de samenwerkingsverbanden daarvoor verantwoordelijk.

Samenwerkingsverbanden
Er zijn in verschillende regio’s in Nederland samenwerkingsverbanden opgericht waarin de deelnemende scholen gezamenlijk invulling zijn gaan geven aan de wettelijke taak tot uitvoering van passend onderwijs en waarin de allocatie van de ondersteunende budgetten die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld, zijn tot stand komt.

Over SWV PassendWijs
Samenwerkingsverband PassendWijs (SWV) is het samenwerkingsverband van 20 besturen van 119 scholen in de regio Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, die samenwerken om hun ambities te realiseren om passend onderwijs mogelijk te maken voor alle leerlingen in het primair onderwijs (voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)).

De uitwerking en uitvoering van het gezamenlijk beleid voor passend onderwijs in Arnhem e.o. is sterk decentraal georganiseerd. Wat decentraal kan (in de regio’s), gebeurt ook decentraal. In de eerste plaats zijn schoolbesturen, vanuit hun zorgplicht, verantwoordelijk voor het bieden van een passende plek aan leerlingen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast dragen zij een bredere verantwoordelijkheid die gestalte krijgt in het netwerk van samenwerkende schoolbesturen op regionaal bestuurlijk overleg en regio overstijgend in de Deelnemersraad. Daar waar het gaat om een complexe ondersteuningsvraag waarvoor een route naar het SBO of SO in gang gezet moet worden, dan is het SWV daarvoor verantwoordelijk.

Het samenwerkingsverband PassendWijs is een netwerkorganisatie die scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen ondersteunt in de uitvoering van een optimale onderwijsontwikkeling, voor elk kind, zo thuisnabij mogelijk en werkt daarbij nauw samen met de schoolbesturen en kernpartners.

Bestuur en governance SWV PassendWijs
Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs heeft met ingang van november 2019 een nieuwe governance structuur met een Deelnemersraad, een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Hiermee willen de aangesloten schoolbesturen:

 • Hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het passend onderwijs benadrukken en hun gezamenlijk eigenaarschap inhoud geven door het vormen van een Deelnemersraad;
 • Het bestuur meer slagkracht geven bij de uitvoering van het beleid door het bestuur van het samenwerkingsverband neer te leggen bij de directeur-bestuurder;
 • Het toezicht onafhankelijker maken waardoor gefaseerd en uiterlijk in 2022 de Raad van Toezicht geheel bestaat uit onafhankelijke leden.

Deelnemersraad
De Deelnemersraad gaat als eigenaar en netwerkorganisatie over het beleid op hoofdlijnen. Onderdeel van de vernieuwing van de governance is het verstevigen van de wijze waarop de Deelnemersraad het ‘eigenaarschap’ van het beleid met betrekking tot het passend onderwijs invulling geeft. De wijze waarop de doelmatige inzet van middelen door de schoolbesturen wordt verantwoord, is bij de invulling van het ‘eigenaarschap’ betrokken.

Directeur Bestuurder
Het SWV PassendWijs heeft een eenhoofdig bestuur. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van de stichting en is bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten. De ambities ten aanzien van de ondersteuning worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Daarin wordt beschreven hoe en met welke partners passend onderwijs in de regio gerealiseerd wordt (doelen, activiteiten en allocatie van middelen). Het Ondersteuningsplan wordt 1 keer in de 4 jaar op- en vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n) en na instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR). Belangrijke anders sturingsdocumenten binnen het SWV zijn de begroting en de verantwoording.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat sinds november 2019 uit twee onafhankelijke leden, twee leden afkomstig uit de aangesloten besturen en een onafhankelijk voorzitter. Het streven is dat in 2022 de Raad van Toezicht geheel uit onafhankelijke leden bestaat. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bedrijfsvoering en geeft o.a. advies aan de Deelnemersraad omtrent de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de beleidsvraagstukken. Begin 2022 zullen de twee leden vanuit de aangesloten schoolbesturen terugtreden en ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht. Op dit moment zoekt het SWV daarom twee nieuwe onafhankelijke leden voor de Raad van Toezicht.

Opgaven
De inspectie van het Ministerie van Onderwijs doet gemiddeld genomen elke vier jaar onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van het passend onderwijs door het samenwerkingsverband. Het meest recente onderzoek werd in oktober 2021 opgeleverd. Daarin werd waardering uitgesproken voor een aantal zaken en wordt ook aandacht gevraagd voor een aantal opgaven voor doorontwikkeling.

Kracht
Het samenwerkingsverband zorgt er met de scholen voor dat er voor alle leerlingen die dat nodig hebben een passende plaats beschikbaar is. Het samenwerkingsverband werkt er ook aan om de mogelijkheden die er zijn te verbeteren en dichterbij huis te organiseren. Het samenwerkingsverband verzamelt op verschillende manier informatie over hoe het gaat met passend onderwijs binnen de regio en op scholen. De lijntjes zijn kort, waardoor snel gehandeld kan worden als dat nodig is.

Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst ook voldoen aan de financiële verplichtingen om scholen te ondersteunen in het bieden van passend onderwijs.

Aandachtspunten
Het samenwerkingsverband kan duidelijker zijn in hoe het binnen de regio wil samenwerken. Niet alleen met scholen en schoolbesturen, maar ook met gemeentelijke partners. Hoewel het onderwijs en de zorg elkaar op de werkvloer voldoende kunnen vinden, is het voor samenwerkingspartners soms onvoldoende duidelijk wat de afspraken en plannen zijn voor de (nabije) toekomst. Een ander aandachtspunt vormt de kwaliteitszorg. Het bestuur maakt nog onvoldoende zichtbaar dat het gericht werkt aan het behalen van de doelen uit het ondersteuningsplan. Binnen het samenwerkingsverband gebeuren goede dingen, maar dit gebeurt nog te weinig gestuurd vanuit het ondersteuningsplan, met gerichte evaluaties en het trekken van conclusies en plannen van vervolgstappen.

Een laatste belangrijk aandachtspunt dat wij hier willen noemen vormt de doorontwikkeling van de governance binnen het samenwerkingsverband. Op dit moment zijn intern toezichthoudende taken en bevoegdheden bij zowel de Deelnemersraad (inhoudelijk en kwalitatief) als de Raad van Toezicht (bedrijfsvoering) belegd. Daarmee is het volgens de inspectie onvoldoende helder wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarop aangesproken kan worden. Dit geldt zowel voor de ruimte die de Deelnemersraad als intern toezichthouder neemt ten opzichte van het bestuur, als de helderheid over de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Deelnemersraad en de Raad van Toezicht. Ook zal de toezichthouder meer ruimte moeten geven aan het bestuur om haar bestuurstaken zelfstandig uit te voeren. Dat betekent dat de toezichthouder op hoofdlijnen, zoals het ondersteuningsplan, de missie en visie, kan uitspreken of goedkeuring kan geven, maar vervolgens binnen deze kaders de ruimte aan de bestuurder moet laten om het samenwerkingsverband feitelijk te besturen.

Afgesproken is dat conform het advies van de Onderwijsinspectie, begin 2022 de Deelnemersraad en de Raad van Toezicht zich gezamenlijk zullen buigen over de doorontwikkeling van de governance binnen SWV PassendWijs.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht
Voor alle leden van de Raad van toezicht geldt dat zij de doelstelling, missie, visie en strategie van het samenwerkingsverband kunnen onderschrijven en zich herkennen in de Code ‘goed onderwijsbestuur’ PO-VO.

Algemene competenties
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij voldoen aan de volgende competenties:

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen het samenwerkingsverband. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van het samenwerkingsverband in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van het Samenwerkingsverband en bewaakt binnen de visie en missie van het Samenwerkingsverband de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van het Samenwerkingsverband alsook over de belangen van belanghouders. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Overlegt, stemt af en werkt samen met collega's.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Specifiek profiel twee nieuwe leden Raad van Toezicht
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht:

 • Een lid met een financieel profiel, dat tevens beoogd voorzitter is van de auditcommissie en daarvoor over voldoende financieel-bedrijfskundig inzicht beschikt om de begroting en verantwoording van het Samenwerkingsverband te kunnen beoordelen en de bestuurder daarover te kunnen bevragen. Het beoogd lid heeft aantoonbaar affiniteit met het onderwijs en beschikt over ervaring als toezichthouder. Belangrijk is dat het nieuwe lid op strategisch niveau de verbinding weet te maken tussen de middelen en het inhoudelijk beleid. Geld is voor SWV niet het doel, maar een middel.
 • Daarnaast zoeken wij een lid met een bestuurlijk profiel, die ervaring heeft met governance- en besturingsvraagstukken en bij voorkeur ervaring heeft binnen een netwerkorganisatie. Ook heeft dit lid ruime toezichthoudende of bestuurlijke ervaring. Gezien het specifieke aandachtsveld van SWV zoeken wij hier een kandidaat met ervaring binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld vanuit een directierol in een gemeentelijke organisatie. Ervaring met het thema inclusie binnen het onderwijs is daarbij een pré.

Voor beide leden geldt dat zij zich realiseren dat zij zitting krijgen in een Raad van Toezicht waarin de governance-rollen de komende periode in nauwe samenwerking met de Deelnemersraad nog verhelderd en ingevoerd moet worden. De Raad van Toezicht wil dit gezamenlijk als team gaan vormgeven. Dat betekent dat met de komst van de twee nieuwe leden de Raad van Toezicht zal investeren in de teamvorming, waarbij samenwerking en complementariteit belangrijke uitgangspunten zijn. Dat vraagt ook van de nieuwe leden het vermogen tot flexibiliteit, samenwerken en bestuurlijke sensitiviteit. Voor een goede invulling van het lidmaatschap Raad van Toezicht geldt dat beide leden bereid moeten zijn de ontwikkelingen in het (passend) onderwijs te volgen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden. Voor beide posities geldt dat relevante kennis van het onderwijs een pré is.

Gezien de grote mate van diversiteit binnen de doelgroep van SWV PassendWijs zien wij diversiteit en complementariteit binnen de Raad van Toezicht als belangrijke meerwaarde. Wij gaan daarbij uit van diversiteit in brede zin, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Om deze reden nodigen wij in het bijzonder ook kandidaten met een biculturele achtergrond uit om te reageren.

Onafhankelijkheid
Niet benoembaar in de Raad van Toezicht zijn:

 • Medewerkers van het samenwerkingsverband en personen die structureel (onder meer via detachering) door het samenwerkingsverband worden ingeschakeld;
 • Personen die een bestuurlijke of toezichthoudende functie vervullen bij een van de aangesloten leden van het samenwerkingsverband (met uitzondering van de twee leden die gedurende de overgangsperiode van twee jaar worden benoemd);
 • Personen uit een openbaar bestuur binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband;
 • Schoolbestuurders die de afgelopen vier jaar een bestuurlijke functie bij het samenwerkingsverband hebben vervuld.
 • Leden van de medezeggenschap en ondersteuningsplanraad.

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert 6 tot 8 maal per jaar. Tevens bestaat ruimte om informeel te kunnen klankborden. Voorts vraagt het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met de Deelnemersraad om tijdsinzet. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de Raad van Toezicht extra tijdsinvestering met zich mee, evenals deelname aan werkbezoeken en programma's in het kader van permanente educatie.

Bezoldiging
Leden van de Raad van Toezicht krijgen een honorering voor hun inzet. De vaststelling van de hoogte van deze honorering is onderdeel van het traject rond de doorontwikkeling van de Governance van SWV. Richtlijn daarbij is de governance code primair onderwijs.

Procedure
De Raad van Toezicht van SWV PassendWijs laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over SWV PassendWijs, de Raad van Toezicht en de positie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57).

Belangrijke data

 • U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 12 januari 2022;
 • De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) en de Adviescommissie staan gepland op maandag 7 februari in de ochtend en de middag;
 • De beoogde benoeming van de geselecteerde kandidaten door de Deelnemersraad zal plaats vinden in de extra Deelnemersraadsvergadering op 14 februari;
 • De benoeming gaat in op 1 maart 2022.

Locatie

Arnhem

Publicatie datum:

21 Dec 2021

Opdrachtgever:

PassendWijs (Samenwerkingsverband)

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People