Twee leden raad van toezicht | MEE de Meent Groep

Reactietermijn gesloten

Voor de stichting MEE De Meent Groep statutair gevestigd in ’s-Hertogenbosch zoeken we twee nieuwe leden voor de raad van toezicht

Meer mogelijk maken voor mensen met een beperking. Dat is wat MEE De Meent Groep doet. En daarvoor is een raad van toezicht-lid zoals jij onmisbaar!

Wij zoeken maatschappelijk betrokken kandidaten met een ondernemende instelling, die bijvoorbeeld een achtergrond hebben in het onderwijs, de gemeentelijke overheid of maatschappelijk ondernemer zijn. Ook kandidaten die ervaring hebben met digitalisering, technologische ontwikkelingen of innovatieve trends in preventie en gezondheidszorg zijn van harte welkom.
Verder ben je een creatieve denker en zet je je graag in voor de samenleving. In een team ben je iemand die het initiatief neemt en op gelijkwaardig niveau werkt. Tegelijkertijd kun je goed relativeren en weet je de juiste toon te zetten in een discussie. Je bent een goede sparringpartner voor het bestuur en brengt externe perspectieven binnen. Je werkt vanuit je eigen overtuigingskracht en visie op de maatschappij.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke waarden voor MEE De Meent Groep! Iedereen die zich aangesproken voelt of zich herkent in het profiel nodigen we uit om te reageren. Voor één van de vacatures is er ruimte voor een startende toezichthouder met de juiste competenties.

Gevraagde competenties:

 • Helikopterview
 • Analytisch en conceptueel denkvermogen
 • Onafhankelijk in denken en spreken
 • Empathisch en mensgericht
 • Zelfreflectie
 • Integriteit
 • Teamspeler
 • Affiniteit met de doelgroep

Overige vaardigheden;

 • In staat zijn de functionele componenten van toezicht als instrumentarium te kunnen hanteren, zoals besturing, transparantie en strategie, en met name ook bij een waarde component en transformatiecomponent (vlgs. richtlijnen NVTZ);
 • In staat zijn te schakelen tussen diverse communicatiestijlen: respectvol en waardevrij bevragen, overleggen, onderhandelen, dialoog, richtinggevend;
 • Begrip van en inzicht hebben in de verschillen in de regio’s waarin MEE De Meent Groep werkt en de consequenties daarvan voor het beleid, cliënten, medewerkers en samenwerkingsverbanden;
 • Intrinsiek gemotiveerd zijn voor de missie en visie waarvoor MEE De Meent Groep staat, waardoor waarde gedreven toezichthouderschap mogelijk wordt;
 • Voldoende tijd beschikbaar voor zijn/haar toezichthoudende verantwoordelijkheden.

MEE De Meent Groep
Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. Dáár zet MEE De Meent Groep zich iedere dag voor in. MEE is al meer dan 90 jaar dé onafhankelijke cliëntondersteuner voor mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. 320 medewerkers helpen cliënten bij vragen of problemen door hun beperking. Zij zoeken samen met hen en hun netwerk naar de beste oplossing. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk weer verder kunnen. MEE werkt ook samen met andere organisaties aan een samenleving waarin iedereen erbij hoort. Zij werkt voor 130 opdrachtgevers in 49 gemeente in Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant, Noord en Midden Limburg, regio ’s-Hertogenbosch en regio Tilburg.
MEE-professionals werken in wijk- en buurtteams en Centra Jeugd & Gezin. Daarnaast biedt MEE onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet en in de Wet langdurige zorg (Wlz), gratis en zonder verwijzing of indicatie. Ook zet MEE haar kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

Lees meer over de resultaten en impact van MEE De Meent Groep in het jaarbeeld 2022.

Dynamische context
De lokale politieke omgeving van MEE De Meent Groep varieert sterk per regio en kent een grote dynamiek met nieuwe interessante dimensies. Het krachtenveld en de strategische samenwerkingsrelaties vragen om continue aanpassing, innovatie en ondernemerschap van de organisatie.
Goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning staan onder druk. Niet alle problemen vragen om een medisch of zorgantwoord. Op basis van de hervormingsagenda en majeure landelijke akkoorden (IZA/GALA/WOZO) zijn ingrijpende veranderingen nodig in het sociale domein. Het versterken van de zelfredzaamheid van mensen, netwerkversterking, inzetten op welzijn, en zorg die niet (meer) passend is afschalen, draagt fundamenteel bij aan de opgaven.

MEE De Meent Groep is duidelijk in haar positie als expertisepartner voor mensen met een (niet zichtbare) beperking. Daarvoor werkt de organisatie vanaf 2020 consequent aan vernieuwing en bestendiging van vijf strategische lijnen (vijf beloftes aan mensen met een beperking) uit haar meerjarenstrategie. Door de inzet van de huidige en nieuwe dienstverlening bij bestaande en nieuwe contract- en samenwerkingspartners, heft MEE De Meent Groep participatiebelemmeringen van mensen met een beperking op. In toenemende mate wordt gewerkt in nieuwe netwerkorganisaties en samenwerkingsvormen, waarbij zij complementaire specialistische kennis en expertise inbrengt.

Governance in netwerkorganisaties, contractmanagement, organisatieontwikkeling, innovatie en ondernemerschap zijn dan ook belangrijke thema’s en aandachtsgebieden voor zowel bestuur als toezicht.

Besturingsmodel en samenstelling raad van toezicht

Stichting MEE De Meent Groep volgt in haar bestuurlijke organisatie de Governance Code Sociaal Werk en kent een scheiding tussen bestuur en toezicht. De raad van bestuur is eenhoofdig, de bestuurder die verantwoordelijk is voor de algehele leiding van de organisatie.

De raad van toezicht bestaat momenteel uit 5 leden, waaronder de voorzitter en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. De raad werkt met aandachtgebieden die aansluiten bij de expertise van de verschillende leden.

De raad van toezicht is zo samengesteld dat er sprake is van gebalanceerde persoonlijkheden, zodat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en de bestuurlijke instellingen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De sfeer tussen de toezichthouders van MEE De Meent Groep onderling en de toezichthouders met de bestuurder is te kenmerken als een sfeer van wederzijds respect, vertrouwen, volledige transparantie en weinig formalisme met een down to earth mentaliteit.

De raad huldigt het principe van toezicht op afstand. Dit vergt van de raad nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurder. Hierbij moet de juiste balans worden gevonden tussen betrokkenheid en distantie.

De raad van toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Verder is er minimaal eenmaal overleg met de OR en eenmaal met de Cliëntenraad (CR). Daarnaast organiseert de raad van toezicht samen met de bestuurder eenmaal per jaar een themagerichte bijeenkomst met het MT. Als werkgever voert de raad jaarlijks voortgangsgesprekken met de bestuurder. De invulling van de eigen rol van toezichthouder wordt eenmaal per jaar in een zelfevaluatie aan de orde gesteld.
De raad van toezicht brengt jaarlijks een werkbezoek aan een regio en neemt deel aan de plenaire dag van MEE De Meent Groep.

De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn herbenoembaar voor een tweede periode van vier jaar. Het honorarium van een lid raad van toezicht bedraagt ca. € 9.000,- bruto per jaar. Reiskosten worden apart vergoed.

Interesse?
MEE De Meent Groep laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 15 september te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functies kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 12 32. Op 20, 21 en 25 september worden kandidaten uitgenodigd voor een online pre-selectiegesprek. De selectiegesprekken bij MEE De Meent Groep zijn gepland op 4 en 9 oktober.

Locatie

's-Hertogenbosch

Publicatie datum:

18 Aug 2023

Opdrachtgever:

MEE De Meent Groep

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People