TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT | KRO-NCRV

Nieuw

Functie omschrijving

KRO-NCRV is een mediaorganisatie die al ruim 95 jaar een belangrijke bijdrage levert aan de publieke omroep. Bedenker en producent van toonaangevende uitingen op radio, televisie en online. Geworteld in en verbonden met het katholieke en protestantschristelijke gedachtegoed staan we voor een relevant geluid gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Als mediaorganisatie verenigen en verbinden we ook groepen in de maatschappij en brengen we mensen in beweging. We inspireren mensen om te kiezen voor het ideaal van een inclusieve samenleving, waarin ruimte is voor iedereen, omgezien wordt naar de ander en de wereld om ons heen. Een samenleving waarin het nu en in de toekomst goed (samen)leven is. Kortom, wij geloven in een liefdevolle samenleving waarin plek is voor iedereen.

Daarbij is van oudsher ons ‘DNA’ samen te vatten in de woorden geloof, hoop en liefde die, als rode draad, impliciet verweven zijn in de programma’s die we maken. Deze krachtige identiteit krijgt de komende jaren een eigentijdse vorm via drie herkenbare domeinen: Zingeven, Samenleven en Doorgeven. We bedenken en maken content die stof tot nadenken geeft, die inspireert om in actie te komen, die daadwerkelijk aanzet tot handelen; onze programma’s en activiteiten geven mens én maatschappij energie. Dat wil zeggen energie als vliegwielfunctie bij het realiseren van een betere maatschappij. Wij willen daarbij betekenis geven aan elkaars leven, ons inzetten voor de samenleving door hierin een verbindende factor te zijn en de aarde op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie.

Op deze manier geven we op een eigentijdse manier invulling aan onze oorspronkelijke identiteit waarbij we het van belang vinden dat ‘ons eigen geluid’ nu en in de toekomst zichtbaar en hoorbaar blijft. Deze aangescherpte strategie is daarnaast ons antwoord op de veelheid aan ontwikkelingen waarmee de publieke omroep wordt geconfronteerd: het sterk veranderende medialandschap, een veranderend mediagebruik, dalende ledenaantallen in combinatie met de zoektocht naar andere criteria voor legitimatie van spelers binnen het publieke bestel en – last but not least - politieke en financiële druk op het publieke bestel. Door een heldere en bredere profilering die aansluit bij thema’s in de huidige samenleving waarbij we agenderen, faciliteren en acteren krijgen we een toekomstbestendige relevantie en maken we meer impact bij een bredere en jongere groep. Zo ontwikkelen we ons de komende jaren tot een maatschappelijke mediaorganisatie die mensen beweegt. Een organisatie waar leden, maar ook andere mensen zich graag aan verbinden, omdat ons media-aanbod hen ontspant, inspireert, met andere mensen verenigt en in beweging brengt. Immers, mensen zoeken - misschien wel meer dan ooit - naar houvast, troost en richting, naar betekenisgeving, zingeving en naar antwoorden op de vraag hoe samen te leven, hoe de verbinding met de ander aan te gaan en hoe deze wereld te vernieuwen en door te geven aan de volgende generatie. Zie voor meer informatie www.kro-ncrv.nl.

Raad van Toezicht

De Vereniging KRO-NCRV heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden die ieder worden benoemd door de Ledenraad KRO-NCRV. Eén van de vijf leden wordt aan de Ledenraad, ter benoeming, voorgedragen door de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van KRO-NCRV. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de jaarbegroting, de jaarrekening met het bestuursverslag en keurt de door de directie voorgestelde strategie, het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting goed. Ook wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over ontwikkelingen ten aanzien van programmering en ontwikkelingen in het publieke bestel. De Raad staat de Statutaire Directie met raad terzijde, geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever van de Statutaire Directie en onderschrijft de Raad de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep.

Wij zoeken Twee leden Raad van Toezicht

Vanwege het vacant komen van twee posities in de Raad van Toezicht in de loop van 2021 zijn wij op zoek naar twee leden die in de Ledenraadvergadering van 17 april 2021 voorgedragen kunnen worden en per 1 mei 2021 benoemd kunnen worden.

De twee toezichthouders die wij nu zoeken zijn in staat om mee te denken over de transitie die KRO-NCRV momenteel doormaakt, waarbij het wenselijk is dat minimaal één van de te benoemen kandidaten inzicht in en ideeën heeft over hoe de maatschappelijke bedding van KRO-NCRV verder vorm kan krijgen. Beiden dienen de missie en doelstelling van KRO-NCRV te onderschrijven, waarbij het streven is dat één van beiden een protestants-christelijke achtergrond heeft, al dan niet belijdend. Verwacht wordt dat minimaal één van de twee nieuwe leden een relevant netwerk in Den Haag heeft op politiek/bestuurlijk niveau. De kandidaten zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over complexe zaken en hierover advies te geven aan de Statutaire Directie en/of Ledenraad en hebben integriteit hoog in het vaandel staan, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Hierbij is het een pré als de gewenste kandidaten kennis hebben van het functioneren van een (complexe) organisatie en algemene bestuurlijke kwaliteiten hebben om het functioneren van de Statutaire Directie te kunnen beoordelen. Het algemeen profiel voor leden van de Raad van Toezicht kunt u hier vinden.

Lid Raad van Toezicht met profiel: media, identiteit en medezeggenschap en benoeming op voordracht van de Ondernemingsraad

Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat:

  • Die kennis en affiniteit heeft met medezeggenschap en open staat voor het onderhouden van contacten met de Ondernemingsraad van KRO-NCRV;
  • Met belangstelling voor en kennis van de media(wereld), affiniteit met de Publieke Omroep in het algemeen en met de KRO-NCRV in het bijzonder;
  • Die in staat is om vanuit kennis en expertise bij te dragen aan identiteitsvraagstukken van KRO-NCRV vanuit ontwikkelingen in de samenleving, de publieke sector en het medialandschap;
  • Die zitting zal nemen in de niet statutaire commissie van de Raad van Toezicht Identiteit & Media.

Lid Raad van Toezicht met profiel: governance, organisatiekundige, politiek/bestuurlijk (netwerk)

Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat:

  • Met kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en governance;
  • Met gevoel voor cijfers en die de cijfers kan duiden vanuit de organisatie, missie, visie en maatschappelijke positie van KRO-NCRV;
  • Die zitting zal nemen in de auditcommissie.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het grote belang dat KRO-NCRV hecht aan inclusiviteit en diversiteit gaat voor de vacante posities de voorkeur uit naar kandidaten met diverse achtergronden, waardoor de diversiteit van de Raad van Toezicht verbreed wordt.

Tijdsbesteding

De kandidaat wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is ten hoogste eenmaal herbenoembaar. Als lid van de Raad van Toezicht bent u gemiddeld twee dagdelen per maand actief. De Ledenraad heeft hiervoor een passende vergoeding vastgesteld.

Procedure

Wij laten ons bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. De betrokken adviseur, Melek Usta, doet een voorselectie van potentiële en in principe geïnteresseerde kandidaten. De gesprekken zijn gepland in week 12 op 25 maart 2021. Op 17 april 2021 vindt de voordracht plaats van twee kandidaten (waaronder één op voordracht van de Ondernemingsraad) met advies van de selectiecommissie aan de Ledenraad. Hierna volgt de benoeming per 1 mei 2021 van de kandidaten in de Raad van Toezicht KRO-NCRV.

Uw reactie

Heeft u belangstelling in één van de posities en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren vóór 8 maart 2021.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen of bellen met mw. Melek Usta op 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

15 Feb 2021

Opdrachtgever:

KRO-NCRV

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek    Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People