Twee leden Raad van Toezicht | Innoord

Reactietermijn gesloten

Functie omschrijving

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is en is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Het intern toezicht op het bestuur van Innoord wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT). Wegens het aflopen van de termijnen van twee leden zoeken wij:

 • een lid RvT met het profiel financiën en bedrijfsvoering
 • een lid RvT met het profiel onderwijs en kwaliteit

Profiel financiën en bedrijfsvoering
Het RvT-lid met het profiel financiën en bedrijfsvoering voldoet minimaal aan de volgende eisen:

 • Je hebt een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond op wo-niveau.
 • Je bent actief (of recent geweest) in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke rol op het gebied van financiën en/of bedrijfsvoering.
 • Je beschikt over de kennis en het vermogen om toe te zien op de doelmatige besteding van middelen, onder andere door het vaststellen van de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening,
 • Je bent een kritische gesprekspartner op het gebied van financiën en bedrijfsvoering voor de bestuurder en de RvT-collega’s.

Profiel onderwijs en kwaliteit
Voor het RvT-lid met het profiel onderwijs en kwaliteit gelden de volgende eisen:

 • Je hebt bij voorkeur ervaring als bestuurder of staffunctionaris en/of toezichthouder in een onderwijsorganisatie met minimaal vergelijkbare omvang en complexiteit als Innoord;
 • Je hebt aantoonbaar onderwijskundige kennis en ervaring opgedaan in het werkveld van (primair) onderwijs of in een onderwijsondersteunende organisatie, waarbij ervaring met sturen op actuele systemen van kwaliteitszorg een pré is.
 • Je hebt kennis en inzicht in de onderwijsontwikkelingen en een visie op de kwaliteit van onderwijs.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor de bestuurder en de RvT op het gebied van onderwijs en kwaliteit.

Voor beide profielen geldt:

 • Je beschikt over een analytisch vermogen en denkt in strategische kaders. Daarbij ben je in staat om belangen te scheiden en beleidsbeslissingen te nemen.
 • Je beschikt over een relevant breed maatschappelijk netwerk en/of hebt ervaring opgedaan in één of meer maatschappelijke sectoren.
 • Je bent in staat om als integraal toezichthouder op te treden.
 • Je bent bekend met de grootstedelijke context.
 • Je onderschrijft het karakter van de scholen en het openbaar onderwijs volledig en draagt dit actief uit.

Aanbod
Innoord biedt de leden van de RvT een uitdagende, op maatschappelijk relevantie gerichte verantwoordelijkheid waarmee je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van goed onderwijs in Amsterdam-Noord. Innoord is actief in een superdiverse omgeving. Dit blijkt uit de populatie van de medewerkers en dat weerspiegelt zich ook in de diverse achtergrond van de leerlingen. Die diversiteit ziet Innoord graag terug in de samenstelling van de RvT.

Raad van Toezicht
De RvT vergadert ten minste vijf keer per jaar en daarnaast minimaal één keer per jaar met de GMR. Ook bezoekt de raad periodiek de scholen van de stichting en neemt deel aan bijeenkomsten met o.a. de gemeente Amsterdam, Federatie OPO en VTOI.

Binnen de raad zijn drie commissies actief. Het lid met het profiel financiën en bedrijfsvoering gaat deel uitmaken van de commissie financiën en bedrijfsvoering. Het lid met het profiel onderwijs en kwaliteit van de commissie onderwijs en kwaliteit. En daarnaast gaat één van de twee nieuwe leden ook deelnemen aan de commissie governance en bestuurszaken.

Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid voor een éénmalige herbenoeming. De leden van de RvT worden bezoldigd conform het ‘besluit honorarium RvT Innoord’ waarbij rekening wordt gehouden met WNT-2. Voor de samenstelling van de RvT, zie https://innoord.nl/over-ons/raad-van-toezicht/

Voor meer informatie over de profielschets van de RvT en het reglement voor werving van RvT, zie de bijlage

Belangrijk om te weten
Voorwaarde is dat je geen dienstverband hebt of de afgelopen vier jaar in dienst bent geweest bij Innoord. Daarnaast mag je momenteel niet:

 • deel uitmaken van het college van B&W van de gemeente Amsterdam;
 • lid zijn van de raad van de gemeente Amsterdam;
 • lid zijn van de GMR of MR van een school die onder het bestuur van de stichting valt;
 • als advocaat ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 • als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 • rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting.

Voorts volgt uit de landelijke code goed bestuur:

 • Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het intern toezicht kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
 • Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern toezichtsorgaan zijn bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing (maximering commissariaten).

Procedure
Voor de werving en selectie wordt het betreffende reglement gevolgd. Na de selectie van de kandidaten voert een benoemingsadviescommissie (BAC) de sollicitatiegesprekken en stelt een voordracht op. De BAC bestaat uit twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de bestuurder van de stichting en twee leden van de RvT. De bestuurder heeft geen stemrecht in de BAC. Het voor te dragen lid van de RvT wordt benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam.

Innoord laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over beide vacatures is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 4 februari 2022 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina. De selectiegesprekken met de BAC zullen plaatsvinden in week 10 tot en met 12.

Uitgebreide informatie

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

13 Jan 2022

Opdrachtgever:

Innoord

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Adres
Klaprozenweg 75-H, 1033 NN Amsterdam
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People