Twee leden Raad van Toezicht Hogeschool Inholland

Vervuld

Algemeen

Hogeschool Inholland biedt onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad bieden wij brede, en voor het werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs. Inholland onderscheidt zich op de thema’s De gezonde samenleving, Creative future en Werken aan duurzame oplossingen, en werkt op deze gebieden actief samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. De thema’s zijn gebaseerd op de transities in de samenleving en richtinggevend voor het onderwijs en onderzoek.

Als lerende organisatie werkt Inholland continu aan de verbetering van kwaliteit, studiesucces en student-tevredenheid, versterking van het profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Met de verworven kennis en vaardigheden zijn studenten van Inholland klaar voor de beroepen van de toekomst. Met een brede blik levert Inholland zo een belangrijke bijdrage om maatschappelijke vraagstukken interprofessioneel en multidisciplinair op te lossen. Wij dagen studenten uit om te durven leren, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professionals en als mens. De medewerkers zijn servicegericht en nemen verantwoordelijkheid. Hun aanpak is persoonlijk en dichtbij, met aandacht voor diversiteit. Docenten en studenten kennen elkaar en respecteren elkaars verschillen. Door de verschillende achtergronden van studenten en medewerkers kan én blijft iedereen leren van elkaar en de omgeving. Verder zijn goed onderwijs, intensieve leerbegeleiding en gemotiveerde studenten voor ons leidend voor studiesucces.

Met ruim 25.000 studenten en 110 nationaliteiten verbindt de hogeschool in Noord- en Zuid-Holland onderwijs, onderzoek en werkveld. Wij bieden circa 50 opleidingen aan, verdeeld over acht locaties. Ons opleidingsaanbod bestaat uit bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd, duaal) masteropleidingen en associate degree opleidingen. Onze belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren vloeien voort uit het Instellingsplan Durf te leren, waarin onze ambities voor de komende jaren verwoord staan. Ook belangrijk is de realisatie van onze nieuwe onderwijslocatie in Amsterdam aan het IJ.

Governance

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, het beleid en de uitvoering van de werkzaamheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de leden van het College van Bestuur. Inholland is een hogeschool op algemeen bijzondere grondslag. Het toezicht wordt uitgeoefend conform de bepalingen in de wet, de statuten en reglementen van de stichting en de Branchecode Goed bestuur van de Vereniging Hogescholen.

De Raad van Toezicht vergadert circa 5 keer per jaar, de onderwijs- en audit commissies gemiddeld 4 keer per jaar. Daarnaast overlegt de Raad 2 keer per jaar met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR), en zijn er bijeenkomsten met medewerkers, werkveld en/of studenten waarin de leden van de Raad worden geïnformeerd over actuele vraagstukken en thema’s. De vergaderingen zijn overdag. Twee leden beëindigen in 2019 het lidmaatschap van de Raad en daarom is de Raad op zoek naar twee nieuwe leden. Een van beide leden wordt benoemd op voordracht van de Hogeschool Medezeggenschapsraad.

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht als geheel dient aan de volgende vereisten te voldoen:

 • Affiniteit met het specifieke karakter van een hogeschool en expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie
 • Ervaring met dan wel kennis van het besturen van een grote en professionele organisatie en financiële expertise
 • Beschikt over een breed netwerk dat relevant is voor het functioneren van de Raad van Toezicht
 • Inzicht in (inter)nationale maatschappelijke ontwikkelingen.

Profiel van de kandidaten

De gezamenlijke leden van de Raad van Toezicht:

 • Onderschrijven de governance code van de Vereniging Hogescholen en hanteren deze als uitgangspunt voor hun toezichthoudende rol
 • Hebben affiniteit, kennis en/of ervaring met het onderwijs
 • Onderschrijven de doelstellingen van de hogeschool
 • Beschikken over leidinggevende of bestuurlijke ervaring en/of over de expertise als adviseur
 • Beschikken over strategisch denkvermogen
 • Beschikken over een relevant netwerk
 • Zijn maatschappelijk actief en voldoende beschikbaar voor een adequate vervulling van de functie
 • Beschikken over de vaardigheden tijdig te detecteren waar en wanneer het nodig is vanuit hun rol als toezichthouder te interveniëren

De Raad streeft naar een samenstelling die de diversiteit van de hogeschool zoveel mogelijk representeert. Voor de invulling van de vacatures zoekt de Raad twee ervaren bestuurders/toezichthouders voor de portefeuilles onderwijs en bedrijfsvoering. Voor beide portefeuilles is gewenst dat de kandidaat inzicht en ervaring heeft met samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers (de ‘triple helix), en maatschappelijke verhoudingen.

Van de toezichthouder met de onderwijs portefeuille wordt verwacht dat hij/zij

 • Ervaring heeft met kennisintensieve en complexe organisaties waar ontwikkeling, onderzoek en/of research & development belangrijk zijn;
 • Expertise heeft op het gebied van het (hoger) beroepsonderwijs en -onderzoek
 • Expertise heeft op het gebied van ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het samenspel tussen onderwijs en maatschappelijk vraagstukken.

Naast lid van de Raad wordt hij/zij lid van de Onderwijscommissie.

Van de toezichthouder met de bedrijfsvoering portefeuille wordt verwacht dat hij/zij expertise heeft op het gebied van finance en bedrijfsvoering. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met en/of kennis van ondernemerschap, digitalisering en vastgoed. Naast lid van de Raad wordt hij/zij lid van de Auditcommissie.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is het wenselijk dat er één of meer kandidaten met een bi-culturele achtergrond toetreden. Zij worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren en hebben bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Vergoeding

De remuneratie voor de leden van de Raad van Toezicht is gerelateerd aan de verantwoordelijkheid en de reële tijdsbesteding van de leden, binnen de kaders van WNT II.

SOLLICITATIE PROCEDURE

Executive searchbureau Colourful People ondersteunt Hogeschool Inholland tijdens de selectieprocedure. Voor meer informatie over de functies of de procedure kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People; 06 267 067 57 of r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

U kunt uw reactie tot 2 december sturen naar www.colourfulpeople.nl/vacatures, of via onderstaande knop ‘solliciteer’. De gesprekken met de selectiecommissie van hogeschool Inholland zullen gevoerd worden op 21, 22 en 23 januari 2019.

Publicatie datum:

09 Nov 2018

Opdrachtgever:

Hogeschool INHOLLAND

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement