Twee leden Raad van Toezicht | Esprit Scholen

Reactietermijn gesloten

Esprit Scholen heeft ruimte voor nieuwe toezichthouders. Het lid Onderwijs is voorzitter van de commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance. Het lid HR-arbeidsmarkt is voorzitter van de remuneratiecommissie. We zijn op zoek naar kandidaten die met commitment, betrokkenheid en bezielend vermogen het gesprek aan kunnen gaan over grenzenloos leren in Amsterdam en omgeving.

Over Esprit Scholen

Esprit Scholen is een belangrijke onderwijsspeler in Amsterdam en omstreken. De vijftien scholen in en om Amsterdam die deel uitmaken van Esprit Scholen bieden een gevarieerd onderwijsaanbod van basis- en voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen en ouders kiezen uit de volgende opleidingen: praktijkonderwijs, vmbo tot en met gymnasium, tweetalig en internationaal onderwijs en onderwijs aan nieuwkomers. Elke school heeft een eigen onderwijsprofiel en -cultuur in verschillende stadsdelen van Amsterdam en net daarbuiten. Esprit scholen is een opleidingsschool en draagt zodoende bij aan opleiding, onderzoek en professionalisering van toekomstige en huidige leraren. Met ruim 1200 medewerkers wordt aan meer dan 9200 leerlingen onderwijs gegeven. Esprit Scholen staat bekend als dynamisch, innovatief, decentraal gestuurd, met focus op de leerlingen en onderwijskwaliteit.

Structuur en besturingsfilosofie

Het college van bestuur (CvB) bestuurt de stichting en oefent het bevoegd gezag uit over de scholen. Het CvB bestaat uit een voorzitter en een lid en vormt een collegiaal bestuur. Het CvB is verantwoordelijk voor school-overstijgende aangelegenheden en de vaststelling van de kaders van het onderwijs-, personeels-, financieel- en huisvestingsbeleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Esprit Scholen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht beoordeelt vanuit de werkgeversrol ook het functioneren van het CvB. De RvT bestaat uit zes leden en binnen de raad zijn drie commissies actief te weten de auditcommissie, commissie kwaliteit, onderwijs en governance en de remuneratiecommissie.

Meer informatie over de organisatie, de Raad van Toezicht, bestuur, management en de ambities kunt u vinden op de website: organisatie Esprit .

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van twee van de leden van de Raad van Toezicht is Esprit op zoek naar nieuwe leden. Behalve de verlangde kwaliteiten die hierna worden genoemd, wordt er gestreefd naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De Raad streeft ernaar dat ten minste drie vrouwelijke leden en ten minste drie leden met een biculturele achtergrond deel uitmaken van de Raad.

Ter voorkoming van belangenverstrengeling mogen leden geen functie van schoolleider of bestuurder vervullen bij een primair of voortgezet onderwijsorganisatie in de regio van Esprit of bestuurder zijn van een andere onderwijsorganisatie in deze regio.

Algemene kenmerken van de Raad van Toezicht

De leden:

 • Hebben een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance en zich verdiept in vernieuwd toezicht
 • Hebben analytisch vermogen, kunnen hoofd- en bijzaken scheiden
 • Hebben kennis en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Hebben kennis van en inzicht in grootstedelijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Hebben een duidelijke visie op duurzaamheid en weten dit in te brengen
 • Kunnen onafhankelijk en kritisch opereren
 • Kunnen werken in teamverband en hebben goede communicatie- en vergadervaardigheden
 • Hebben affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Esprit Scholen
 • Brengen de volgende persoonlijke kwaliteiten mee: authenticiteit, bestuurlijk vermogen, helicopterview, integriteit en moreel besef.

Lid Onderwijskunde en pedagogiek, voorzitter van de commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met de volgende achtergrond:

 • Goed zicht op bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs
 • Kennis van en zicht op thema’s die van belang zijn in onderwijs, zoals strategische positionering, organisatieontwikkeling in scholen, internationalisering, schoolloopbaankansen voor leerlingen en professionalisering op alle niveaus
 • Inzicht in de onderwijskundige samenhang van de onderdelen van de stichting, doorlopende leerlijnen en een visie op onderwijsinnovatie en relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kennis van digitalisering in leer- en werkprocessen vanuit de visie op onderwijs
 • Een goed beeld van het maatschappelijk- en politiek speelveld, landelijk en bij voorkeur ook lokaal
 • Bij voorkeur een goed beeld van onderwijs in grootstedelijke context

Lid Raad van Toezicht HR en arbeidsmarktvraagstukken, voorzitter van de remuneratiecommissie

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met de volgende achtergrond:

 • Ruime ervaring in strategisch personeelsbeleid en ontwikkelingen in diversiteit en inclusie, leeftijdsbewust personeelsbeleid en andere personeelsvraagstukken
 • Aantoonbaar bestuurlijke kennis van en ervaring met HR gerelateerd aan de onderwijssector, (semi) publieke sector of andere grotere organisatie actief in onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen
 • Een duidelijke visie op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
 • Ervaring met organiseren in een professionele organisatie
 • Kan denken in oplossingen en buiten bestaande kaders
 • Kan invulling geven aan de rol van werkgever

Een van de leden heeft aantoonbare ervaring in governance en bij voorkeur toezichthoudende ervaring. We zijn op zoek naar kandidaten die met commitment, betrokkenheid en bezielend vermogen het inhoudelijk gesprek aan kunnen gaan.

Bezoldiging

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoeding van leden van de Raad van Toezicht wordt de wet- en regelgeving over de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.

Procedure

Esprit Scholen laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor vragen over de organisatie, de Raad van Toezicht en de posities kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People. Zij is bereikbaar via M.Spaansen@colourfulpeople.nl. U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv in te zenden via de website van Colourful People voor 29 april. De selectiegesprekken bij Esprit zijn gepland op maandag 19 juni in de middag en begin van de avond. Het streven is de toezichthouders in het najaar te laten starten.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

03 Apr 2023

Opdrachtgever:

Esprit Scholengroep

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People