Twee leden Raad van Toezicht Cultura

Vervuld

Cultura staat voor lokale verankering van kunst en cultuur in Ede. Wij zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht. Een lid met een algemeen profiel en een lid met een cultuurprofiel

Over Cultura

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in Ede en wil mensen inspireren, prikkelen en verleiden tot het vinden van betrouwbare informatie en het steeds meer ontdekken van de waarde en schoonheid van kunst en cultuur. Cultura draagt op deze manier bij aan het welzijn en geluk van de bevolking. Cultura wil een verbindend element zijn in de samenleving en daarmee een maatschappelijke kernfunctie vervullen.

Cultura biedt diverse cursussen voor beeldende kunst, muziek, dans en theater. Tevens beschikt Cultura over een theater, een bibliotheek (met ruim 25.500 leden), een toeristisch informatiepunt (VVV), een galerie en een café. Ook organiseert Cultura diverse culturele festivals.

Cultura doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de Molenstraat en vanuit de vestigingen Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en het Westoffhuis in Lunteren. Daarnaast is Cultura actief op verschillende locaties met de Bibliobus en educatieve programma’s op de scholen.

Onze Missie: Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestigingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Onze Visie

 • De idealen van cultura in een andere wereld: Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. Cultura gaat deze vragen niet uit de weg en wil inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd.
 • Een groter bereik en meer effect door samenwerking: Cultura is niet alleen een bekende naam in Ede en omgeving, we worden als organisatie ook bemind. We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt in Cultura en centraal staat bij alles wat wij doen. Dit doen wij niet alleen, maar samen met culturele en maatschappelijke partners.
 • Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie: Wij leveren, met cultuur als uitgangspunt, een maximale bijdrage aan die persoonlijke ontwikkeling. Wij willen mensen sterk, inventief en weerbaar maken in de veranderende samenleving. We richten ons daarbij in het bijzonder op doelgroepen die hierbij ondersteuning nodig hebben.
 • Samenhang en verbinding: Cultuur verbindt, slaat bruggen en brengt begrip. Bij Cultura zetten we ons culturele aanbod op alle denkbare manieren in voor meer samenhang en verbinding in de samenleving.
 • Andere tijden, andere technieken We gaan fors inzetten op innovatie en cocreatie. Technologie is duidelijk terug te vinden in ons aanbod, maar zal ook worden ingezet in het verbeteren van de dienstverlening naar onze gasten.

Meer informatie en het volledige strategische beleidsplan “Cultuur is er voor iedereen!" is te vinden op de site www.cultura-ede.nl 

Raad van Toezicht
Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie.

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Er is een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurder.

De RvT stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de RvT als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

Toezicht nieuwe stijl
De rol van de toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. Warme verbonden integere zakelijkheid is kenmerkend voor de RvT van Cultura.

Profiel Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de RvT is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de RvT wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvT als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Cultura te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Cultura.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van Cultura en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen, anderzijds van dichtbij te adviseren.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Beschikken over een relevant netwerk.
 • Competenties en persoonlijke kwaliteiten
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Uitstekend inlevingsvermogen.
 • Maatschappelijk betrokken.
 • Vernieuwend.
 • Open, kritische houding.

Specifiek Profiel
De RvT streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Vanwege het aanstaande vertrek van een aantal leden zoeken wij twee toezichthouders waarvan tenminste één met een cultuurprofiel. Verder verstaat men de kunst om dwarse vragen te stellen met een combinatie van de volgende inhoudelijke kennis en ervaring:

 • affiniteit is bij de culturele sector in het algemeen;
 • ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring heeft in een complexe organisatie;
 • een voor Cultura relevante politiek-bestuurlijke achtergrond heeft;
 • zodanige eigenschappen en uitstraling heeft dat zij/hij zo nodig intern en extern een rol in het belang van Cultura kan vervullen;
 • de autoriteit en het natuurlijk gezag heeft om de eventueel de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • kennis van de gemeentepolitiek en van gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid;
 • culturele innovatie in brede zin en relatie tot voor de cultuur relevante domeinen als ICT, onderwijs, industrie en wetenschap;
 • expertise als ondernemer, werkgever en/of bestuurder.

Voor het cultuurprofiel vragen wij aantoonbare betrokkenheid bij de culturele sector en/of artistiek en inhoudelijk expertise.

Meer informatie
De RvT van Cultura laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Mr. René Burgler, partner bij Colourful People, geeft je graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of op 06 2857 5436.

De uiterlijke reactietermijn is donderdag 28 januari 2021

De gesprekken bij Cultura zijn op woensdag 17 februari 2021

Locatie

Ede

Publicatie datum:

25 Nov 2020

Opdrachtgever:

Cultura

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People