Twee leden Raad van Toezicht | Centraal Museum Utrecht

Nieuw

Het Centraal Museum, het oudste stedelijk museum van Nederland, Het museum is een modern, trots museum, in alle opzichten geworteld in het Utrecht van toen en nu. Voor de Raad van toezicht zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden.

Over het Centraal Museum

In het Centraal Museum, het oudste stedelijk museum van Nederland, tref je een zeer diverse collectie aan. Van de grootste Rietveld-collectie ter wereld tot het originele Dick Bruna-atelier. Van de Utrechtse Caravaggisten tot Pyke Koch. Van Jan Taminiau, hedendaagse kunst en design tot het indrukwekkende 17e eeuwse poppenhuis en het beroemde, eeuwenoude Utrechtse schip. Wij willen met onze kunst en verhalen de blik van de bezoeker verruimen. Utrecht is daarbij onze basis, de wereld is ons speelveld.

Het nijntje museum, het allerleukste museum voor peuters en kleuters, en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum Utrecht. In 2019 trokken deze drie locaties 364.000 bezoekers. Het museum is nu een modern, trots museum, in alle opzichten geworteld in het Utrecht van toen en nu. Het museum is financieel gezond en werkt met een begroting van circa € 12 miljoen.

De Raad van Toezicht van het Centraal Museum is op zoek naar twee nieuwe leden:

 • Lid Raad van Toezicht met een financieel profiel;
 • Lid Raad van Toezicht met een ondernemersprofiel en binding met de stad Utrecht

De Raad van Toezicht

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directie. De RvT volgt de Code Cultural Governance die staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De raad houdt toezicht, adviseert en geeft onafhankelijk oordeel.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De RvT komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen voor de reguliere vergadering. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal meer inhoudelijke en specifieke bijeenkomsten waarbij aanwezigheid facultatief, maar gewenst is. Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij naast het specifieke profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals in de bijlage geschetst.

Op dit moment bestaat de raad uit zes leden, inclusief de voorzitter. Wegens het verlopen van de zittingstermijn zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Daarnaast heeft de RvT besloten tot uitbreiding naar zeven leden. Dat betekent dat wij op dit moment op zoek zijn naar twee nieuwe leden. Voor beide posities geldt dat kandidaten affiniteit hebben met kunst en cultuur in het algemeen en in staat zijn maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar de rol van musea. De cultuur binnen de Raad van Toezicht is gericht op samenwerken op basis van de expertise en inbreng van de leden en op basis van begrip van de governance verhoudingen. Dat betekent dat wij kandidaten zoeken die communicatief vaardig zijn, exploratief in hun houding en gedrag, goed kunnen samenwerken en die beschikken over zelfreflectie. Conform de eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van het team versterken.

Lid RvT met Financieel Profiel

Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een financieel-bedrijfskundige achtergrond. Je weet middelen goed te relateren aan de inhoudelijk doelstellingen van een organisatie. Je bent in staat om je snel een goed beeld eigen te maken van de bedrijfsvoering van een museale organisatie op grond waarvan je de bedrijfsvoering van het Centraal Museum kan bevragen en beoordelen. Je bent ook in staat om je collega toezichthouders mee te nemen in jouw deskundige afwegingen. Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en op grond van je ervaring als toezichthouder begrijp je de governance verhoudingen. Bij voorkeur heb je tevens ervaring met vraagstukken op het vlak van informatisering en digitalisering. Ten slotte heb je bij voorkeur ook enige ervaring met vastgoedinvesteringen. Je bent beoogd lid van de auditcommissie.

Lid RvT met profiel Ondernemerschap

Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat die als ondernemer werkzaam is binnen de regio Utrecht. Doordat je in jouw onderneming leidinggeeft aan meerdere mensen begrijp je de dynamiek van een organisatie met de omvang van het Centraal Museum. Je hebt een goed netwerk binnen onze regio. Je bent zelf ook actief in verschillende netwerken en hebt bij voorkeur ook ervaring als toezichthouder.

Procedure

Het Centraal Museum Utrecht laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk woensdag 28 april 2021 te uploaden via de 'Solliciteer' knop op deze pagina. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 12 mei (tussen 13.00 - 17.00 uur) en op 26 mei 2021 (tussen 12.00 - 16.00 uur).

Medewerkers, freelancers, inhuurkrachten van het Centraal Museum of anders aan het museum gelieerde personen komen niet in aanmerking voor deze functie, evenals personen waarbij er een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage: Algemene profiel en verantwoordelijkheid leden Raad van Toezicht

Verantwoordelijkheden:

Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met onder andere:

 • Het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • Het benoemen en ontslaan van de directie;
 • Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • De taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend;
 • Het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • Het goedkeuren van directiebesluiten;
 • De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 • De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • De benoeming van de registeraccountant.

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, mode en/of de geschiedenis van de stad;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke senioriteit en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • Van hen wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de raadsleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

20 Jan 2021

Opdrachtgever:

Centraal Museum Utrecht

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People