Twee Leden Raad van Toezicht

Vervuld

Profielschets twee Leden Raad van Toezicht

 • met profiel: kennis van onderwijs & kwaliteit
 • met profiel: kennis van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven

Inleiding

Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) is de overkoepelende stichting van het Arentheem College, Het Perron, Knooppunt Techniek, ROC A12, UPGRADE en het organisatieonderdeel Bestuur en Bedrijfsvoering. Het COG biedt MBO en alle niveaus van het voortgezet onderwijs aan op locaties in Veenendaal, Ede, Arnhem en Velp.

Het COG heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Food Valley en Arnhem met zo’n 6000 studenten in het MBO en een kleine 4000 in het VO.

Voor ons onderwijs is één ding het allerbelangrijkste; dat jonge mensen en volwassenen in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen en met een nieuwsgierige en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen in de wereld te staan. Binnen onze scholen is ieder mens waardevol, met alle gaven en beperkingen. Daarom werken we, geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing, continu aan onze onderwijskwaliteit. Het onderwijs van COG kenmerkt zich door betrokkenheid en is kleinschalig georganiseerd.

Strategisch Perspectief 2019 - 2022

Wij hebben in het Strategisch Perspectief 2019 – 2022 onze koers voor de komende jaren beschreven en onze ambities samengevat in vier pijlers:

1. Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs

We streven naar bovengemiddelde leerprestaties. Waar nodig door maatwerk, binnen en buiten lestijden. Onze leerlingen, studenten en cursisten bezitten de vaardigheden om zich staande te houden in de 21ste eeuw, vakinhoudelijk maar ook in persoonlijk, sociaal en moreel perspectief.

2. Professionele (onderwijs) organisatie

De ontwikkeling van onderwijs en personeel gaan hand in hand. Zo blijven wij een aantrekkelijke werkgever voor starters en ervaren docenten. Onze bedrijfsstructuur ondersteunt ons hierbij.

3. Intrinsieke leer- en verbetercultuur

In onze open cultuur willen scholen, teams en medewerkers blijven leren en verbeteren. Iedereen toont zich eigenaar van zijn werk, spreekt elkaar aan en vraagt advies.

4. Sterke verbondenheid met de omgeving

Om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, werken wij nauw samen met andere scholen, werkgevers, overheden en ouders. Zo leiden we samen op voor een succesvolle toekomst.

Meer informatie over onze ambities is te lezen in het Strategisch Perspectief 2019-2022 dat u kunt vinden op onze website.

Raad van Toezicht

COG is ingericht volgens het two-tier model. Dit betekent dat het College van Bestuur zijn taken uitvoert onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het toezichthouden op de stichting COG geeft de Raad van Toezicht vorm in overeenstemming met de identiteit van de stichting. Dat betekent dat de leden van de Raad van Toezicht de identiteit van de stichting zoals vastgelegd in de Statuten en het Strategisch Perspectief onderschrijven en waar mogelijk uitdragen.

De Raad van Toezicht handelt volgens de lijn van vertrouwen, rolvast, betrokken, inspiratie, dialoog en ontwikkeling. De visie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het document visie op toezicht houden stichting COG. De Raad van Toezicht onderschrijft de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ en de ‘code goed onderwijsbestuur vo’.

Wij hebben twee posities beschikbaar in onze Raad van Toezicht.

Twee Leden Raad van Toezicht

Algemeen profiel

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • vermogen om op strategisch niveau te acteren en de uitvoering van het organisatiebeleid te toetsen;
 • kennis van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen die van betekenis zijn voor het voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en educatie;
 • inzicht in de functie-gerelateerde verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, bekendheid met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten;
 • vermogen om op basis van ervaring met gezag de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol in teamverband te vervullen;
 • affiniteit met het onderwijs en de identiteit van de stichting;
 • visionair: bereid en in staat zijn om mee te denken over de toekomst van COG en haar scholen;
 • onafhankelijk en integer, in de afgelopen vijf jaar niet direct betrokken geweest bij de stichting. Bovendien verhoudt een bestuurslidmaatschap van een andere VO- of MBO-school zich niet met een lidmaatschap van onze Raad van Toezicht;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • persoonlijk en/of zakelijk betrokken bij de regio’s Vallei en/of Gelderland-midden.

Lid Raad van Toezicht (met profiel: onderwijs & kwaliteit)

Voor deze positie vragen wij:

 • brede ervaring in het onderwijs en met de thema’s onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing, gebruik van ICT in het onderwijs en leven lang ontwikkelen, bij voorkeur een kandidaat die zelf ervaring heeft onder andere als docent;
 • visie op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • bij voorkeur eindverantwoordelijke ervaring in een (maatschappelijke) onderneming of in het onderwijs;
 • inzicht in het beoordelen en ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Lid Raad van Toezicht (met profiel: kennis arbeidsmarkt en het regionale bedrijfsleven)

Voor deze positie vragen wij:

 • ervaring in een strategische rol in het verbinden van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, bijvoorbeeld vanuit betrokkenheid bij (regio) Foodvalley of ander relevant (regionaal) samenwerkingsverband;
 • zicht op en ervaring met de ontwikkelingen in de (regionale) arbeidsmarkt en die kunnen vertalen naar het onderwijsveld waarbinnen COG actief is;
 • een breed, relevant en actueel netwerk in de regio;
 • duidelijke binding met regio Gelderland.

Tijdsbesteding

De RvT werkt op basis van een jaaragenda. Naast zes reguliere vergaderingen van de raad zijn er ca. twee extra bijeenkomsten rond relevante thema’s en ontmoetingen in de organisatie van COG. Bovendien zijn er nog commissievergaderingen ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Diversiteit

Gelet op de diversiteit van de leerlingen, studenten en cursisten van COG, gaat nadrukkelijk aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van de Raad van Toezicht. In dit geval bestaat, gelet op de samenstelling van de raad, bijzondere belangstelling voor vrouwelijke kandidaten. Ook nodigen wij kandidaten uit, die nog niet beschikken over toezichthoudende ervaring, maar leergierig zijn om deze ervaring bij ons op te doen.

Procedure

COG laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Melek Usta van Colourful People. Zij is bereikbaar op m.usta@colourfulpeople.nl of op telefoonnummer 06-20424347.

U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv uiterlijk 18 april 2020 te sturen via www.colourfulpeople.nl/vacatures. De gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van COG zullen plaatsvinden op 11 en 13 mei 2020. Dit onder voorbehoud van de huidige bijzondere omstandigheden.

Publicatie datum:

27 Mar 2020

Opdrachtgever:

Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement