Twee leden Raad van Commissarissen - Woonbron

Nieuw

Over Woonbron

Thuis in onze wijken

Woonbron is een wooncorporatie met zo’n 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Met ongeveer 600 medewerkers zorgen wij voor goed en betaalbaar wonen voor mensen met weinig geld. Kwetsbare mensen kunnen op ons rekenen. Woonbron zorgt in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. We streven ernaar onze klanten een woning te bieden die qua grootte, prijs en buurt bij hen past.

Wij zijn thuis in onze wijken. Thuis in de wijk is voor ons een leidend principe. Dat komt in uiting in onze lokale en decentrale aanpak. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Prettig wonen bereiken we in samenwerking met onze klanten, met gemeenten en al die partijen die werkzaam zijn in de wijk. We grijpen in bij woonoverlast om prettig en ongestoord woonplezier voor onze klanten te waarborgen. Onze gebouwen en woningen zijn schoon, heel en veilig. We blijven onze woningen verbeteren door onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, renovatie en soms door nieuw te bouwen. Zo kunnen we betaalbaar en prettig wonen blijven garanderen. Dat is en blijft onze kerntaak.

Onze opgaven

De wereld om ons heen is volop in beweging. De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van corporaties op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en het bedienen van ouderen die langer thuis blijven wonen, zijn hoog. Zeker in onze regio, die zich kenmerkt door een grote mate van diversiteit en door grootstedelijke uitdagingen.

Woonkwaliteit en duurzaamheid

Onze voorraad is op leeftijd en moet op onderdelen stelselmatig worden vernieuwd om aan hedendaagse eisen te voldoen. Daarom focussen wij in de komende periode nadrukkelijk op de kwaliteit van onze woningen. Duurzaamheid, met een lagere energierekening en hoger comfort als bijkomend effect, is voor ons een nadrukkelijk onderdeel van de woningkwaliteit. De komende jaren zetten we fors in op onze duurzaamheidsaanpak, zonder daarin door te slaan. Wonen met kwaliteit betekent voor ons ook dat onze klanten goed geholpen worden door onze medewerkers. Ook daarin blijven we volop investeren, bij alle afdelingen van onze organisatie.

Zelfstandig wonen

Wij zien dat onze bewoners de wens hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Daarom richten we ons op aanpassingen in de woning om dit mogelijk te maken.

Prettig wonen

Ons motto, ‘Thuis in de wijk’, zullen wij de komende jaren met nog meer passie en deskundigheid in praktijk brengen. We zorgen dat onze bewoners prettig kunnen wonen in hun gebouw of straat door de gemeenschappelijke ruimten op te knappen, woonoverlast steviger aan te pakken en met een groot en betrokken team beheerders elke dag in onze wijken te zijn. Om prettig wonen te kunnen waarborgen is het belangrijk om overlast adequaat te signaleren. Snelle en effectieve samenwerking met bewoners en met hulpverleners in zorg, welzijn en bij de politie staat hierbij voorop. Daarbij leggen wij waar dat kan meer regie bij onze bewoners.

Betaalbare woningen

Als corporatie is het onze kerntaak om te voorzien in betaalbare woningen voor de doelgroep. Ook de komende jaren gaat een groot deel van onze middelen naar betaalbaarheid doordat we een lagere dan marktconforme huur vragen. Ons werkgebied kenmerkt zich door een woningvoorraad met relatief veel sociale huurwoningen. Onze gemeenten vragen de corporaties om de betaalbare voorraad niet uit te breiden, of zelfs om deze te verkleinen. Dat maakt ons werkgebied en onze opdracht fundamenteel anders dan in andere regio’s waar juist vraag is naar extra (bouw van) sociale huurwoningen. Onze opgave ligt daarom vooral in het verbeteren van onze bestaande woningportefeuille. Dat doen we de komende jaren met renovaties, onderhoud en vervangende nieuwbouw. Tegelijk blijven we kritisch volgen of er voldoende aanbod van sociale woningen is en blijft.

Meer over Woonbron kun je vinden in ons Bestuursverslag 2019

Governance

Woonbron onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als uitgangspunt bij haar werkzaamheden. Het dagelijks beleid van Woonbron wordt bepaald door de Raad van Bestuur (RvB). Bij de besluitvorming betrekt de RvB het advies van het directieteam (DT).

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de financiële situatie, op de algemene gang van zaken binnen Woonbron en de met haar verbonden dochtermaatschappijen. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. De RvC richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van Woonbron, het maatschappelijke belang en het belang van de betrokken stakeholders. De RvC weegt de verschillende belangen evenwichtig tegen elkaar af. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Algemeen profiel

Uitgangspunt voor de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht, en zijn in staat om scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Ze hebben goed inzicht in de positie en de rol van het toezichthoudende orgaan en hebben affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Woonbron. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar de achterban, ten opzichte van elkaar en het bestuur. Behalve de wettelijke eisen en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de RvC, moet deze ook uit personen bestaan die goed kunnen samenwerken.

Het bestuur en de RvC zijn horizontaal georganiseerd. Er is sprake van een open klimaat waarin bedoelingen en verwachtingen onbevangen kunnen worden uitgesproken. Er is sprake van wederkerigheid in de relaties waarbij feedback kan worden gegeven, zowel op inhoud als relationeel. De houding van de leden is positief-kritisch, toekomstgericht en collegiaal.

Onze commissarissen hebben een grote betrokkenheid bij het werk van Woonbron. Het ‘Thuis in de Wijk’-gen moet ook in iedere commissaris zitten. Voor alle leden geldt dat zij echt hart hebben voor onze doelgroep en voor onze missie om er te willen zijn voor hen die ons nodig hebben. Bij kunnen dragen aan een stukje woongeluk van onze bewoners.

Meer informatie over het algemene profiel van de RvC van Woonbron kan je vinden in de bijlage.

Commissies

De RvC van Woonbron kent een aantal bijzondere commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Maatschappij. Alle drie commissies hebben met name een faciliterende taak ten behoeve van de besluitvorming in de RvC. De Remuneratiecommissie voert namens de RvC jaarlijks in functionerings-en beoordelingsgesprekken met de bestuurders en stelt de beloningsstructuur c.q. de beloning van de bestuurders vast. De Auditcommissie controleert en beoordeelt het financiële verslagleggingsproces van de corporatie alsmede het accountantsonderzoek, en informeert de RvC omtrent haar bevindingen. De Commissie Maatschappij houdt zich bezig met de vraag hoe Woonbron anticipeert op en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Wegens het verlopen van de zittingstermijn van twee van onze leden van de RvC zijn wij op zoek naar:

 • Een lid RvC met kennisprofiel financiën (beoogd lid van de auditcommissie)
 • Een lid RvC met kennisprofiel vastgoed (tevens beoogd lid van de auditcommissie).

Profielschets lid RvC met kennisprofiel financiën

Wij zoeken een lid met brede ervaring op strategisch niveau op het vlak van financiën en bedrijfsvoering. Je hebt ervaring met risicomanagement en bent in staat om snel het bedrijfsvoeringsmodel van de corporatiesector te doorgronden. Je hebt ervaring met strategische besluitvormingsprocessen, waarbij financiën niet het enige afwegingskader is, maar ten dienste staat van de bredere doestellingen van een organisatie. Je hebt aantoonbaar affiniteit met de maatschappelijke positie die een woningcorporatie bekleed.

Van dit profiel wordt gevraagd dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van Woonbron, inclusief kennis van beleggingen en financieringen;
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor Woonbron en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • Kennis van en inzicht in managementtechnieken gericht op beheersing en control (risicomanagement);
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Brede belangstelling voor financieel-economische vraagstukken.

Profielschets lid RvC met kennisprofiel vastgoed

Dit profiel is gericht op het zorgvuldig beheren en ontwikkelen van de vastgoedportefeuille. Wij zoeken een lid met brede vastgoedervaring. Vanzelfsprekend heb je kennis van grootschalige renovatie en nieuwbouwprojecten en heb je kennis en ervaring met assetmanagement, portefeuillestrategie, investeringsvraagstukken en met verduurzamingsaspecten. Maar je bent op basis van je strategisch werk- en denkniveau ook in staat om je bijdrage te leveren aan de strategische keuzes die de sector in het algemeen en Woonbron in het bijzonder moet maken als gevolg van de spanning tussen brede ambities en beschikbare middelen. Je hebt goed begrip van actuele thema’s binnen de volkshuisvesting en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid. Ook heb je affiniteit met onze doelgroep.

Gevraagd wordt dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van relevante wet- en regelgevingen, waaronder regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid;
 • Kennis van ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid;
 • Kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling;
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • Kennis van of ervaring met strategisch voorraadbeleid, beheer- en onderhoudsvraagstukken, asset/portfoliomanagement en waardesturing;
 • Kennis van waarderingsmethoden vastgoed;
 • Inzicht in het functioneren van de woningmarkt en de (zorg)vastgoedmarkt;
 • Inzicht in woningverkoop, makelaardij en marketingtechnieken.

Voordrachtcommissarissen (huurderscommissarissen)

Eén van de nieuwe RvC leden zal tevens als voordrachtcommissaris (huurderscommissaris) benoemd worden. Woonbron kent twee voordrachtcommissarissen: deze worden benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. Met dit voordrachtsrecht kan de huurdersorganisatie invloed uitoefenen op de samenstelling van de RvC. Daarnaast hebben de huurderscommissarissen periodiek overleg met de huurdersverenigingen. De huurderscommissarissen hebben een onafhankelijke positie, waarbij geen sprake is van last of ruggespraak richting huurders- of bewonersorganisatie. Zij dienen het totale ondernemersbelang en dat van álle stakeholders. Wel mag van een huurderscommissaris verwacht worden dat hij het vertrouwen heeft van het voordragende orgaan en bij de afweging van de diverse belangen in het bijzonder oog heeft voor de belangen van de huurders.

Voor de huurderscommissaris geldt dat aantoonbare affiniteit met onze doelgroep en verbondenheid met onze regio belangrijk is. Daarnaast zal een van de nieuwe leden binnen de auditcommissie op basis van senioriteit en ervaring als voorzitter benoemd worden. Ten minste een van de nieuwe leden heeft ervaring in de rol van toezichthouder.

Overige vereisten

Verder geldt voor onze toezichthouders dat je nieuws- en leergierig bent en dat je in staat bent om op basis van deskundigheid, exploratieve vermogen en op basis van je creativiteit bij te dragen aan de besluitvorming binnen de RvC. Je bent communicatief vaardig en weet snel en bondig tot de kern te komen. Je beschikt over zelfreflectie en je hebt oog voor besluitvormingsprocessen en groepsdynamiek. En je hebt echt hart voor onze doelgroep en voor onze missie om er te willen zijn voor hen die ons nodig hebben. Bij willen dragen aan een stukje woongeluk van onze bewoners. Verder begrijp je de governance verhoudingen en de daaruit volgende rolverdeling tussen toezichthouder en bestuurder.

Tijdbesteding

De benodigde tijd voor de werkzaamheden van de RvC bij Woonbron wordt minimaal gebaseerd op formele RvC-vergaderingen (inclusief de commissies), de jaarlijkse evaluatie van de RvC, informele vergaderingen, contactmomenten met OR en de huurderorganisaties. De RvC is altijd vertegenwoordigd bij bijzondere gebeurtenissen. De leden van de RvC zijn actief met betrekking tot hun eigen scholing en professionalisering. Zij informeren zich over de ontwikkelingen in de sector, en volgen het door de VTW bepaalde kader van Professionele Educatie (PE).

Bezoldiging

De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de honoreringscode Interne Toezichthouders van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.

Procedure

Woonbron laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Rick Verhoeven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-267 067 57 of via r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 14 augustus 2020 via de ‘solliciteer’ button, onder aan deze pagina. De eerste gespreksronde met kandidaten zal in week 37 plaats. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties

Conform de vigerende regelgeving worden de door de RvC geselecteerde kandidaten voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Aw.

Diversiteit en verankering RvC

Naast een maatschappelijke spreiding en een diverse samenstelling vanuit bedrijfsleven en non-profitorganisaties, is ook een spreiding in leeftijd, sekse en etniciteit het streven, zodat opgedane ervaring binnen de Raad kan worden gecontinueerd. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat ten minste 30% van de RvC-leden vrouw is en ten minste 30% man. Ten minste de helft van de RvC-leden heeft een binding met het werkgebied van Woonbron (Rotterdam, Delft, Dordrecht, Nissewaard).

Gezien de huidige samenstelling van de RvC nodigen wij nadrukkelijk ook jongere kandidaten en kandidaten met een migratieachtergrond uit om te solliciteren.

BIJLAGE: COMPETENTIES EN KENMERKEN VAN COMMISSARISSEN WOONBRON

Wettelijke taken

De Raad van Commissarissen (RvC) functioneert conform de herziene Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTiV 2015), de Governancecode Woningcorporaties, de statuten van Woonbron en het Reglement van de Raad van Commissarissen. De RvC heeft tot wettelijke taak het toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van de corporatie en de met haar verbonden dochteronderneming(en). De RvC staat verder het Bestuur met raad terzijde. De commissarissen richten zich naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden onderneming(en).

Competenties Fit- en Proper test

De toets van de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen is verankerd in de wet door de zogenaamde fit- en proper test. In het BTiV 2015 is als aanvulling op artikel 18 een bijlage opgenomen met de competenties waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld. Deze competenties, waaraan voldaan dient te worden, zijn:

 • Authenticiteit: consistent en open;
 • Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties;
 • Helikopterview;
 • Integriteit en moreel besef; moreel, ethisch en aanspreekbaar;
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming; lastige vragen durven stellen;
 • Teamspeler;
 • Vakinhoudelijke kennis en visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
 • Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
 • Zelfreflectie.

Een lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met een lidmaatschap of functie als vermeld in het BTiV 2015 of de Statuten van Woonbron.

Specifieke kenmerken leden van de RvC

Naast de competenties zoals benoemd in de wet, hecht Woonbron aan een aantal meer specifieke deskundigheden en vaardigheden die gezamenlijk in het team van commissarissen aanwezig dienen te zijn. Deze zijn:

 • Ruime managementervaring en/of ervaring als commissaris
 • Affiniteit met de doelstelling van maatschappelijk ondernemerschap van Woonbron
 • Geen andere nevenfuncties waardoor belangenverstrengeling kan ontstaan
 • Het vermogen om in teamverband te werken
 • Een actieve rol in het maatschappelijk leven en brede maatschappelijke belangstelling
 • Analytisch vermogen, inzicht in strategische afwegingsprocessen (hoofd- en bijzaken onderscheiden, voldoende kritisch vermogen, zelfstandige meningsvorming), het (analytisch) vermogen om om te gaan met de zgn. informatie asymmetrie
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen
 • Inzicht in de eisen die bedrijfsmatig werken en bedrijfscontinuïteit stellen aan een organisatie
 • Voldoende tijd
 • Integer, authentiek en een hoge norm voor ethiek
 • Nieuwsgierig: kijken, zien en begrijpen
 • Sensitief en behendig om formele en informele informatiebronnen te combineren
 • In staat om tot een onafhankelijk oordeel te komen.

Geschiktheidsmatrix RvC

(Her)benoeming van commissarissen moeten worden aangemeld bij de Autoriteit woningcorporaties. Een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties is verplicht om tot benoeming over te kunnen gaan. Een onderdeel van de stukken die aangeleverd moeten worden is de geschiktheidsmatrix. Bij het opstellen van de profielschetsen van de raad van commissarissen worden aandachtsgebieden onderscheiden. Bepaalde aandachtsgebieden kunnen bij een profielschets gecombineerd voorkomen; Onderscheid wordt gemaakt in de volgende gradaties:

 • Is op de hoogte van het aandachtsgebied (L)
 • Heeft goed inzicht in en ervaring met aandachtsgebied (M)
 • Is aan te merken als expert op het aandachtsgebied (H).

Bij de selectie en teamsamenstelling van de RvC geldt dat per profielschets tenminste één commissaris minimaal expert op het aandachtsgebied moet zijn en de overige op de hoogte moeten zijn of goed inzicht moeten hebben. Als norm geldt dat in het belang van complementaire samenstelling alle aandachtsgebieden tezamen minimaal op gemiddeld niveau in het team zijn geborgd. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar ‘eigenaar’ van wordt. Immers: alle commissarissen zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

De RvC Woonbron hanteert de volgende profielen:

 1. Volkshuisvestelijk en maatschappelijk, huurderscommissaris
 2. Financieel met specifieke kennis van vastgoedfinanciering
 3. Vastgoedontwikkeling en -beheer en duurzaamheid
 4. Human Resource en organisatieontwikkeling
 5. Governance en juridisch
 6. Digitaal en IT, affiniteit met PR en communicatie

Diversiteit en verankering RvC

Naast een maatschappelijke spreiding en een diverse samenstelling vanuit bedrijfsleven en non-profitorganisaties, is ook een spreiding in leeftijd, sekse en etniciteit het streven, zodat opgedane ervaring binnen de Raad kan worden gecontinueerd. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat ten minste 30% van de RvC-leden vrouw is en ten minste 30% man. Ten minste de helft van de RvC-leden heeft een binding met het werkgebied van Woonbron (Rotterdam, Delft, Dordrecht, Nissewaard).

PROFIELEN VAN DE RVC WOONBRON

Uitgangspunt voor de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht, en zijn in staat om scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Ze hebben goed inzicht in de positie en de rol van het toezichthoudende orgaan en hebben affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Woonbron. De doelstellingen van Woonbron worden gediend. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar de achterban, ten opzichte van elkaar en het bestuur. Behalve de wettelijke eisen en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de RvC, moet deze ook uit personen bestaan die goed kunnen samenwerken.

De RvC van Woonbron kent een aantal bijzondere commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Maatschappij. Alle drie commissies hebben met name een faciliterende taak ten behoeve van de besluitvorming in de RvC. De Remuneratiecommissie voert namens de RvC jaarlijks in functionerings-en beoordelingsgesprekken met de bestuurders en stelt de beloningsstructuur c.q. de beloning van de bestuurders vast. De Auditcommissie controleert en beoordeelt het financiële verslagleggingsproces van de corporatie alsmede het accountantsonderzoek, en informeert de RvC omtrent haar bevindingen. De Commissie Maatschappij houdt zich bezig met de vraag hoe Woonbron anticipeert op en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Het bestuur en de RvC zijn horizontaal georganiseerd. Er is sprake van een open klimaat waarin bedoelingen en verwachtingen onbevangen kunnen worden uitgesproken. Er is sprake van wederkerigheid in de relaties waarbij feedback kan worden gegeven, zowel op inhoud als relationeel. De houding van de leden is kritisch en collegiaal.

Dit alles vanuit een grote betrokkenheid bij het werk van Woonbron. Het ‘Thuis in de Wijk’-gen moet ook in iedere commissaris zitten.

Voordrachtcommissarissen

Woonbron kent twee voordrachtcommissarissen: deze worden benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. Met dit voordrachtsrecht kan de huurdersorganisatie invloed uitoefenen op de samenstelling van de RvC. Daarnaast hebben de huurderscommissarissen periodiek overleg met de huurdersverenigingen.

De huurderscommissarissen hebben een onafhankelijke positie, waarbij geen sprake is van last of ruggespraak richting huurders- of bewonersorganisatie. Zij dienen het totale ondernemersbelang en dat van álle stakeholders. Wel mag van een huurderscommissaris verwacht worden dat hij het vertrouwen heeft van het voordragende orgaan en bij de afweging van de diverse belangen in het bijzonder oog heeft voor de belangen van de huurders.

 1. 1. Voorzitter

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvC. De voorzitter is specifiek belast met het:

 • Voorzitten van de RvC-vergaderingen;
 • Zorgdragen voor het goed functioneren van de RvC;
 • Zorgdragen voor transparantie in en verantwoording over het functioneren van de RvC;
 • Signaleren van tegenstrijdige belangen van de leden van de RvC;
 • Zorgdragen voor optimale participatie van de leden van de RvC;
 • Coördineren van een team commissarissen met verschillende disciplines en karakters;
 • Bewaken dat jaarlijks een zelfevaluatie van de RvC plaatsvindt, waarbij periodiek aandacht wordt besteed aan het functioneren van de individuele RvC-leden;
 • Voeren van beoordelingsgesprekken met het bestuur (samen met remuneratiecommissie);
 • Bewaken van de kwaliteit van de communicatie tussen bestuur en RvC;
 • Bewaken van de kwaliteit van de communicatie tussen Huurdersraad en RvC.

De voorzitter onderhoudt contact met het bestuur en houdt de RvC op de hoogte van deze contacten. Hij is voor het bestuur en de RvC-leden goed bereikbaar.

Naast de algemene kwaliteiten, beschikt hij of zij over de volgende kwaliteiten:

 • Ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving
 • Gezaghebbend met bewezen kwaliteit als voorzitter
 • Analytisch sterk en besluitvaardig
 • Ontspannen, relativerend, gericht op samenwerken
 • Sterk gericht op juiste governance en compliance
 • In staat in moeilijke situaties iedereen tot zijn recht te laten komen
 • Actueel en voor Woonbron relevant relatienetwerk in het openbaar bestuur (met name Den Haag)
 • Brede algemene kennis en belangstelling
 • Bewaart het overzicht en de rust
 • Verbinder, inspirator, klankbord voor de bestuurders, leiderschap.

Profiel 1: volkshuisvestelijk – maatschappelijk

Het volkshuisvestelijk-maatschappelijke profiel is gericht op de volkshuisvestelijke opgave in relatie tot de verschillende stakeholders. Van dit profiel wordt verwacht dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Woningwet, BTIV)
 • Ervaring met besturen van of toezicht houden op een woningcorporatie of andere maatschappelijke instelling
 • Kennis van stakeholders (zoals huurders, gemeenten, externe toezichthouders) en wanneer/ hoe deze te informeren en betrekken
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal
 • Kennis van de (lokale) woningmarkt
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave voor de corporatie(s)
 • In staat om consequenties huurbeleid te kunnen beoordelen op risico’s
 • Kennis van en/of ervaring met bewonersparticipatie, sociaal beheer, zelfbeheerinitiatieven
 • Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed
 • Kennis van en inzicht in sociale processen
 • Politieke affiniteit en ervaring

Profiel 2: financieel

Dit profiel is primair gericht op het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie in brede zin. Van dit profiel wordt gevraagd dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van Woonbron, inclusief kennis van beleggingen en financieringen;
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor Woonbron en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • Kennis van en inzicht in managementtechnieken gericht op beheersing en control (risicomanagement);
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Brede belangstelling voor financieel-economische vraagstukken.

Profiel 3: vastgoedbeheer- en ontwikkeling

Dit profiel is gericht op het zorgvuldig beheren en ontwikkelen van de vastgoedportefeuille. Gevraagd wordt dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van relevante wet- en regelgevingen, waaronder regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid;
 • Kennis van ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid;
 • Kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling;
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • Kennis van of ervaring met strategisch voorraadbeleid, beheer- en onderhoudsvraagstukken, asset/portfoliomanagement en waardesturing;
 • Kennis van waarderingsmethoden vastgoed;
 • Inzicht in het functioneren van de woningmarkt en de (zorg)vastgoedmarkt;
 • Inzicht in woningverkoop, makelaardij en marketingtechnieken.

Profiel 4: human resource – organisatieontwikkeling

Van dit profiel wordt inbreng verwacht op vraagstukken van personeelsbeleid en organisatie- ontwikkeling. De expertrol wordt gevraagd voor de volgende deelgebieden:

 • Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende HR-beleid, talentontwikkeling, arbeids- omstandigheden, duurzame inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden;
 • Kennis van medezeggenschapsvraagstukken;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, cultuur- en veranderingsprocessen, verandermanagement.

Profiel 5: governance – juridische zaken

Dit profiel richt zich op de legitimatie, besturing en verantwoording van de organisatie. De expertrol wordt gevraagd voor de invulling van de volgende deelgebieden:

 • Kennis van en gevoel voor het functioneren, in termen van doelen, middelen en bevoegdheden, van externe toezichthouders
 • Kennis, inzicht en autoriteit om door externe toezichthouders, incl Nederlandse overheid waaronder BZK, als een gelijkwaardige en gezaghebbend gesprekspartner erkend en gewaardeerd te worden en ervaring heeft met het balanceren tussen financiële en volkshuisvestelijke opgaven.
 • Kennis van en inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijk volgende procedures;
 • Kennis van en visie op toezicht, compliance en governance;
 • Kennis van en ervaring met (het opzetten en uitvoeren van) integriteitsbeleid;
 • Kennis van statuten/reglementen;
 • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Profiel 6: digitale dienstverlening – IT

Dit profiel richt zich op de ontwikkelingen op het vlak van digitale dienstverlening en de wijze waarop de organisatie hierop kan inspelen. De expertrol wordt gevraagd voor de volgende deelgebieden:

 • Kennis van recente ontwikkelingen op gebied van digitale dienstverlening;
 • Kennis van en inzicht in het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van ICT;
 • Kennis van en inzicht in de werking en de toepassingsmogelijkheden van social media;
 • Affiniteit met communicatie en PR-technieken.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

23 Jul 2020

Opdrachtgever:

Woonbron

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement