Teammanager Sociale Basis | Gemeente Amsterdam

Nieuw

Voor het team Sociale Basis, actief in stadsdeel Oost-Amsterdam, zijn we op zoek naar een ervaren teammanager die affiniteit heeft met de sociaal maatschappelijke uitdagingen van diverse wijken in een grote stad. Die daarnaast een verbindende leiderschapsstijl heeft en medewerkers weet mee te nemen in de transitie naar een zelforganiserend team. 

Stadsdeel Oost

Het stadsdeel Oost is opgebouwd uit vier van elkaar verschillende deelgebieden: Oud-Oost, Watergraafsmeer, Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied en IJburg/ Zeeburgereiland. De ambitie van het stadsdeel is om de rijke geschiedenis van Oost te behouden en invulling te geven aan de toekomst, met het doel deze nog mooier te maken. Dat doen de medewerkers van stadsdeel Oost door gebiedsgericht te werken. Daarbij onderzoeken de medewerkers samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties initiatieven die de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de wijken kunnen verbeteren.

Team Sociale Basis

Het team Sociale Basis maakt naast het team Flexibiliteit onderdeel uit van de afdeling Gebiedspool. Deze afdeling voorziet in de best mogelijke uitvoering van het gebiedsgericht werken en de realisatie van maatschappelijke basisvoorzieningen. De gebiedspool levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. De afdelingsmanager van de Gebiedspool is de samenwerkingspartner van de teammanager.

Het team Sociale Basis bestaat uit 4 sub teams, te weten Sport, Volwassenen, Jeugd en Kunst & Cultuur. Het team omvat ong. 40 fte. De medewerkers werken aan het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van de bewoners in de wijken. Dit doen ze door te zorgen dat elke bewoner in stadsdeel Oost toegang heeft tot laagdrempelige, collectieve sociale basisvoorzieningen zoals buurthuizen, zelforganisaties, jongerencentra en allerlei initiatieven. Dat realiseren ze onder andere door het verstrekken van subsidies aan organisaties op basis van gebiedsgerichte uitvoeringsplannen.

De uitdaging van het team Sociale Basis is om een goede verbinding te maken tussen het stedelijke beleid en de invulling hiervan in de verschillende buurten van stadsdeel Oost, die elk hun specifieke kenmerken in bewonerssamenstelling, opgaven en netwerken hebben. Het team levert daarbij maximaal lokaal maatwerk. Dat vraagt van medewerkers om zich wendbaar en snel rondom opgaven te kunnen organiseren. En dat betekent dat ze breed inzetbaar zijn op de meest urgente en belangrijke thema’s en opgaven. Ook wordt van medewerkers verwacht dat ze zelf hun werk kunnen organiseren (zelforganisatie) om zo de juiste dingen te kunnen doen in stadsdeel Oost, binnen de kaders die worden meegegeven.

Teammanager Sociale Basis

De ontwikkelingen waar het team middenin zit vraagt om een teammanager die goed is in het begeleiden en meenemen van een divers team dat in transitie is naar een zelforganiserend team. Een manager die visie heeft en strategische plannen kan maken. Die de visie kan vertalen in concrete brokken werk en bepaalt hoeveel werk dat vraagt van medewerkers en hoeveel budget daarvoor nodig is en dat goed bewaakt. En een teammanager die jaarlijks kan regelen dat de medewerkers voldoende tijd hebben voor zowel de kerntaken als voor de stadsdeelopgaven waar maatwerk voor nodig is. De relatie tussen teammanager en bestuurders is belangrijk, maar nog belangrijker is dat de teammanager medewerkers helpt om in de uitvoering van het werk goed de verbinding te leggen met de bestuurders en hun prioriteiten.

Daarnaast is de teammanager verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van gebiedsgerichte uitwerkingsplannen en subsidievoorstellen binnen de stedelijk beleidskaders. Van belang is dat de teammanager de juiste randvoorwaarden creëert, zoals teamontwikkeling en capaciteitsplanning, zodat die passen bij de opgaven waaraan gewerkt wordt.

Als integraal manager is de teammanager verantwoordelijk voor alle managementtaken, waaronder het hiërarchisch aansturen van de medewerkers. Bij het voeren van beoordelingsgesprekken, het casemanagement bij ziekteverzuim, het begeleiden en coachen bij individuele professionele ontwikkeling, mobiliteit en opleiding werkt de teammanager Sociale Basis hiervoor nauw samen met een collega teammanager.

In het kort:

 • Je stelt jaarlijks de gebiedsgerichte uitwerkingsplannen en subsidievoorstellen op passend binnen het stedelijke beleidskader.
 • Je vertaalt deze plannen in concrete brokken werk, incl. budget voor de medewerkers.
 • Je geeft leiding aan het team en begeleidt ze op weg naar een zelforganiserende wijze van werken.

Profiel

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt meerjarige ervaring als leidinggevende en dan specifiek met het begeleiden van teams in transitie.
 • Je hebt kennis en ervaring met opgave- en gebiedsgericht werken, bij voorkeur in een stadsdeel.
 • Je bent bekend met het werken in een bestuurlijke omgeving in een grootstedelijke context.
 • Je hebt ervaring met capaciteits- en financieel management.
 • Je hebt affiniteit met het sociale domein.

Competenties

 • Goed zijn in visievorming, strategisch denken en sturen op hoofdlijnen;
 • Stevige persoonlijkheid, kan goed reflecteren op het eigen gedrag;
 • Oog hebben voor de individuele behoeften en drijfveren van de medewerkers en goed kunnen omgaan met de diversiteit in het team;
 • Een coachende, maar ook richtinggevende en resultaatgerichte stijl van leidinggeven;
 • Buiten de lijntjes durven te kleuren, vernieuwing weten te brengen;
 • Heeft humor, is nuchter en doortastend.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Gezien de samenstelling van het team en het gebied waarin de teammanager gaat werken gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een multiculturele achtergrond.

Aanbod

 • Een bruto maandsalaris in schaal 13 (max € 6.365) op basis van een 36-urige werkweek;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid op een vast contract;
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen;
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

Procedure

De gemeente Amsterdam laat zich in deze werving en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. De werving en voorselectie van de kandidaten vindt door Colourful People plaats op basis van de reacties. Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever en op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 23 oktober 2021 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in week 45 en 46. De gemeente Amsterdam streeft ernaar om voor 1 december de procedure te hebben afgerond.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl

Locatie

Amsterdam Oost

Publicatie datum:

30 Sep 2021

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People