Stedelijk Directeur Ruimte en Economie | gemeente Amsterdam

Reageer nu!

De stedelijk directeur Ruimte en Economie (R&E) is lid van het Gemeentelijk Management Team (GMT). Het GMT staat onder leiding van gemeentesecretaris en bestaat verder uit de vier stedelijk directeuren (ieder verantwoordelijk voor een cluster), de directeur Bestuur- en Managementadvisering en de directeur Middelen en Control. Het GMT is het hoogste besluitvormende overleg van de ambtelijke organisatie en is richtinggevend op cluster-overstijgende thema’s en concernopgaven. Daarnaast stuurt het GMT op integraliteit en samenhang tussen dossiers op stedelijk en regionaal niveau vanuit de verantwoordelijkheid om de ambities van het college te realiseren.

Van de stedelijk directeur R&E wordt onder andere een heldere visie verwacht op de onderwerpen in het domein, en de vertaling van deze visie naar concrete doelstellingen. De directeur is de verbindende schakel tussen de diverse beleidsonderdelen. De stedelijk directeur R&E levert een actieve bijdrage aan de overkoepelende strategische vraagstukken van de stad. De kernvragen daarbij zijn: “Hoe zorgen we ervoor dat de stad de plek blijft waar je thuis bent? En Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?” De directeur stuurt stedelijke programma’s aan (deze kunnen buiten het werkveld van het eigen cluster liggen). Hierbij is met name het optimaliseren van de verbinding en samenwerking met het sociaal domein een belangrijk aandachtspunt.

De directies binnen dit cluster, onder leiding van de stedelijk directeur, dragen bij aan een toekomstgericht Amsterdam: de stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Er werken totaal 4000 medewerkers bij de diverse onderdelen.

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Formuleert gezamenlijke strategie en versterkt samenwerking binnen de organisatie en daarbuiten met onder meer ketenpartners en daarnaast diverse ministeries voor de complexe, stedelijke opgaven van Amsterdam, zoals de groei van de stad, stedelijke ontwikkeling, en de energietransitie.
 • Zoekt en werkt aan samenhang ‘ruimte en economie’ en positionering van ‘ruimte en economie in de stad’. Werkt aan de sociale en ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Denkt na over wie er komt wonen in de stad. Bewaakt integraliteit. Brengt visies van verschillende beleidsonderdelen bij elkaar. Heeft daarbij oog voor een betere leefomgeving. Is er op gericht de stad van ‘morgen’ te maken: een completere stad.
 • Treedt op als strategisch sparringpartner bij inhoudelijk complexe dossiers en het vinden van oplossingen binnen de context van de gemeente in samenwerking met diverse partners;
 • Bevordert de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam met regionale en internationale samenwerking. Kijkt daarbij naar de verbinding met andere steden in Nederland en ook naar andere internationale steden.
 • Ontwikkelt overkoepelende visie en beleid op de voorziene groei van Amsterdam (w.o. bouwen, wonen en het bewaken van de leefbaarheid) en stimuleert samenwerking in dit verband tussen de betrokken organisatieonderdelen (intern en extern), en houdt daarbij goed oog voor de kwaliteit en leefbaarheid van wijken en buurten;
 • Zet in op duurzame economische ontwikkeling en innovatie.

Wij vragen

Van de directeuren in de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn binnen de organisatie. Wij streven naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur. Voor deze specifieke functie gelden de volgende kenmerken:

Kennis/ervaring (senior-directeur)

 • Is een strategisch denker met oog voor de grotere stedelijke opgaven. Maakt de vertaalslag naar de directies binnen en buiten het cluster en brengt eenheid.
 • Focust op lange termijn en weet te prioriteren.
 • Heeft ervaring met het leidinggeven aan complexe, grote organisaties. Heeft bewezen kennis en ervaring met het domein ‘ruimte en economie’. Wordt in de functie gezien als autoriteit.
 • Heeft begrip van de ‘veranderende stad’.
 • Is gericht op de werking en uitvoerbaarheid van (nieuwe) mogelijkheden in de stad. Zoekt daarbij ook naar samenhang.
 • Heeft een goed politiek-bestuurlijke antenne en is in staat de verbinding te leggen tussen de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren.
 • Heeft ervaring met de medezeggenschap.

People management

 • Is een verbindende leider die de organisatie niet alleen naar buiten toe kan representeren maar is ook in staat vertrouwen te winnen bij medewerkers, managers en bestuurders, is een inclusief leider, heeft oog voor iedereen.
 • Geeft ruimte aan professionals en vertrouwt op kennis en kunde van medewerkers. Motiveert anderen, is toegankelijk en zichtbaar.
 • Vindt het leuk om met mensen samen te werken en verder aan doorontwikkeling van een team te werken.

Stakeholdermanagement

 • Beschikt over de juiste netwerken om in te zetten bij het uitvoeren van deze functie (internationaal-rijk-regio-provincie en gemeente, en publiek/privaat).
 • Is verbindend en in staat samenwerking tot stand te brengen binnen en buiten de gemeente om tot de gewenste resultaten te komen; is aanspreekbaar en benaderbaar voor alle belanghebbende partijen.
 • Is een netwerker die de gemeente onder verschillende omstandigheden krachtig kan vertegenwoordigen.

Competenties

 • Verbindend
 • Empathisch
 • Samenwerken
 • Vertrouwen wekkend
 • Resultaatgerichtheid
 • Inspirerend vermogen

Wij bieden

 • Het salaris is maximaal € 10.162,- bruto per maand (salarisschaal 18) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.

De organisatie

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad. Voor meer informatie over de gemeente verwijzen wij u naar de website: www.amsterdam.nl en het sociaal jaarverslag.

Sollicitatieprocedure

De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 30 januari 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;

Indien u zich herkent in de genoemde criteria en belangstelling heeft voor deze functie dan vragen wij u om een actueel cv en een motivatiebrief, onder vermelding van de functie, te emailen naar info@devroedtenthierry.nl;

De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door De Vroedt en Thierry (Executive Search & Leadership Consultancy). Het uitgebreide profiel is te vinden op https://devroedtenthierry.nl/wp-content/uploads/2022/01/gemeente-amsterdam-profiel-_dir-re.pdf;

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.

De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Vragen over deze vacature

Voor vragen over de vacature kan er contact opgenomen worden met Aylin Bilic via aylin@devroedtenthierry.nl.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

14 Jan 2022

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Ikram Choho
Vragen over deze vacature?
Contact Ikram Choho
mobiel (06) 4621 1560
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People