Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR)

Vervuld

Om de aanpak van discriminatie (op alle gronden) te versterken is het kabinet op zoek naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). De NCDR is een regeringscommissaris die voor de komende drie jaar de aanpak van discriminatie samen met maatschappelijke organisaties en de overheid een sterke impuls moet geven. Wij zoeken een verbinder die wil pionieren en met natuurlijk gezag samen met maatschappelijke actoren en de overheid de aanpak van discriminatie weet te versterken.

De opgave

De maatschappelijke en politieke discussie over discriminatie en racisme hebben de afgelopen tijd gezorgd voor toegenomen brede erkenning van de aard en de reikwijdte van dit probleem in de samenleving. In juni 2020 gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme, waarbij ook aandacht werd gevraagd voor institutionele vormen van discriminatie en racisme.

Er is brede politieke en maatschappelijke consensus dat er een sterkere vuist gemaakt moet worden tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Er zijn veel spelers betrokken bij de aanpak van discriminatie en racisme vanuit het rijk, de lokale overheid, adviserende en toezichthoudende instanties, ngo’s en andere maatschappelijke organisaties. Onder al deze partijen is een grote behoefte aan meer afstemming en coördinatie zodat de maatschappelijke opgave kan worden bereikt.

De Tweede Kamer heeft daarom met een motie voorgesteld om een Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme (NCDR) in te stellen, die samen met de vele actoren de aanpak van racisme en discriminatie wil vormgeven. De NCDR is een regeringscommissaris die in het leven geroepen wordt naast de staande (rijks)overheidsorganisaties, met één einddoel: de aanpak van discriminatie (op alle gronden) te versterken. De NCDR moet helpen om alle initiatieven die al lopen te ondersteunen, te faciliteren en soms een duwtje in de goede richting te geven. Naast de instelling van een NCDR wil het kabinet ook de coördinatie tussen departementen verstevigen. Het kabinet heeft daarom gekozen voor het verstevigen van de departementale governance rond het onderwerp, in de vorm van een hoog-ambtelijke stuurgroep. Deze stuurgroep zal een belangrijke rol spelen in de afstemming tussen departementen en de NCDR. In deze profielschets en taakopdracht wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de taken van de NCDR. Meer informatie over de achtergrond en context van het besluit tot invoering van de NCDR vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Taken/verantwoordelijkheden van de NCDR

 • Om discriminatie en racisme effectief te bestrijden stelt de NCDR een nationaal programma op met scherpe doelen, waarbij maatschappelijke actoren worden betrokken, zodat deze gezamenlijke doelen kunnen worden vertaald naar concrete acties voor de komende jaren. De NCDR legt hierbij de verbinding tussen maatschappelijke actoren op het terrein van discriminatie en racisme en de overheid en is voor hen aanspreekpunt. Relevante actoren in Caribisch Nederland worden eveneens betrokken. Zo nodig richt de NCDR hiervoor een eigen overlegstructuur in.
 • De NCDR bewaakt de voortgang van een dergelijk nationaal programma en de communicatie daarover, en wordt hierin gesteund door (de voorzitter van) de interdepartementale hoog-ambtelijke stuurgroep.
 • De NCDR valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. De precieze invulling van de rol is onderdeel van de opdracht. De invulling van de rol zal de NCDR samen met alle actoren moeten vormgeven.
 • De NCDR werkt nauw samen met andere publieke instituties, zoals het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, de Nationaal Coördinator Antisemitisme bestrijding (NCAB) en de nog in te stellen Staatscommissie aanpak discriminatie en racisme. De nog in te stellen Staatscommissie voedt het maatschappelijke en politieke debat met nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en aanbevelingen, die door de NCDR (en de betrokken departementen) zullen worden opgepakt.

Wat vraagt dit van u?

De manier van werken en effectiviteit van de NCDR is in zeer grote mate afhankelijk van de persoon zelf en het vertrouwen vanuit zowel de samenleving als de politiek en de departementen.

 • U bent een verbinder, die samen met maatschappelijke organisaties en betrokkenen binnen de overheid de aanpak van discriminatie daadwerkelijk weet te versterken.
 • U heeft natuurlijk gezag, statuur en overtuigingskracht, waarmee u invloed uitoefent in een omgeving met een veelheid aan partijen. U bent in staat om een aanjaagfunctie te vervullen richting de centrale en decentrale overheid.
 • U bent van onbesproken gedrag. U heeft een sterk profiel op verbindend leiderschap om de samenwerking tussen alle stakeholders te verbeteren en de krachten te bundelen.
 • U beschikt over inhoudelijke kennis en expertise over en affiniteit met de preventie en bestrijding van discriminatie en racisme, werkzame interventies en handelingsperspectief.
 • U weet wat er speelt in de samenleving en beschikt over een uitgebreid netwerk in het maatschappelijk veld.
 • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Uitwerking van de opdracht

Wat gaat de NCDR doen?

1. Bijeenbrengen van partijen en opstellen nationaal programma

De NCDR krijgt als opdracht om een nationaal programma op te stellen. Het programma bestaat uit 2 onderdelen: een meerjarig deel met scherpe doelen en een jaarlijks actieprogramma. Het actieprogramma wordt jaarlijks door het kabinet vastgesteld. De coördinerend minister (de minister van BZK) is verantwoordelijk binnen het kabinet voor agendering en besluitvorming van het actieprogramma en doet dit op voorstel van de NCDR. Door jaarlijks een actieprogramma vast stellen bestaat de mogelijkheid om jaarlijks accenten te leggen en bij te sturen om de meerjarig vastgestelde doelen te kunnen halen.

In het eerste jaar zal de NCDR samen met alle actoren pionieren in de manier waarop de doelen en het jaarlijkse programma tot stand komen. Daartoe heeft de NCDR overleg met verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven en organisaties. Om dit overleg een vaste vorm te geven wordt er een periodiek overleg onder leiding van de NCDR ingepland, dat door het ondersteunend bureau wordt voorbereid. In dit overleg zitten ook vertegenwoordigers uit de hoog-ambtelijke stuurgroep. Hiermee wordt de relatie tussen de hoog-ambtelijke stuurgroep en het overleg van de NCDR geborgd.

Ook organiseert de NCDR jaarlijks een conferentie over het jaarlijkse actieprogramma. Het biedt de gelegenheid om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen. Voor het opstellen van het jaarlijkse actieprogramma zal de NCDR zowel informatie en signalen ophalen bij de departementen als bij de maatschappelijke initiatieven, bewegingen en belangengroepen.

2. Bewaken van de voortgang

De NCDR jaagt alle stakeholders aan om de doelen uit het nationaal programma en het jaarlijkse actieprogramma te halen. De NCDR doet dit door het voeren van het gesprek, door het monitoren van ontwikkelingen en zorgen voor communicatie over de prioriteiten uit het actieprogramma. De NCDR werkt hierbij nauw samen met de hoog-ambtelijke stuurgroep. Op basis van de uitkomsten van het monitoren kan het programma bijgesteld worden. Er ontstaat daardoor een jaarlijkse cyclus, waarin ruimte is voor bijsturing, verantwoording en actie.

De NCDR opereert onder ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gelet op diens coördinerende taak, en valt beheersmatig onder het ministerie van BZK. Voor de specifieke terreinen zijn en blijven de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijk.

De NCDR wordt ingesteld naast de staande organisaties. De NCDR gaat geen werk van anderen overnemen. De NCDR is er als stimulans, om het thema een impuls te geven en een helpende hand te zijn. Dit betekent dat er géén taken over gaan van departementen naar de NCDR. Wel kan het zo zijn dat in het actieprogramma het accent komt te liggen op een van de terreinen van een van de bewindspersonen.

Arbeidsvoorwaarden

De NCDR zal worden aangesteld door de Minister voor een periode van vooralsnog drie jaar. Het betreft een fulltime-functie. De functie is gebaseerd op schaal 18 van de CAO Rijk. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget (IKB) over het salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Procedure

De NCDR moet een verbindend iemand zijn, die kan rekenen op draagvlak uit de samenleving. De keuze voor de persoon is van groot belang. Het kabinet kiest daarom voor een open werving, waarbij alle belangstellenden kunnen reageren. Bij de werving laat het kabinet zich daarom ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Melek Usta, directeur van Colourful People (06 20424347).

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief te uploaden via de 'Solliciteer' button op deze pagina. De reactietermijn sluit op 15 augustus. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een selectiecommissie met een onafhankelijke voorzitter. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 36. De selectiecommissie adviseert de minister over de benoeming van de kandidaat.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

28 Jun 2021

Opdrachtgever:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People