Lid van de Raad van Toezicht bij Kunstgebouw

Nieuw

Kunstgebouw is de Zuid-Hollandse provinciale instelling voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Kunstgebouw streeft na dat alle kinderen en jongeren in Zuid-Holland toegang hebben tot duurzaam kwalitatief cultuuronderwijs. En dat alle inwoners van Zuid-Holland toegang hebben tot cultuur. Kunstgebouw wil zo een positieve bijdrage leveren aan de mate waarin iedereen meetelt en meedoet in de samenleving.

Kunstgebouw werkt vanuit de visie dat cultuuronderwijs en -participatie essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Kunstgebouw biedt daartoe verschillende diensten en activiteiten. We werken samen met scholen, culturele en maatschappelijke organisaties en gemeenten, we organiseren lesprogramma’s, ontwikkelen en onderhouden netwerken en bevorderen deskundigheid onder professionals in het werkveld onder de noemer Kunstgebouw Academie. Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst en steeds meer maatwerkprogramma’s biedt Kunstgebouw concreet aanbod aan scholen, veelal in samenwerking met of in aanvulling op lokale cultuuraanbieders.

Kunstgebouw ontvangt structurele subsidie van de provincie Zuid-Holland en is penvoerder in de meerjaren-regeling Cultuureducatie met kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie.

In verband met beëindiging van de laatste zittingstermijn van een van de toezichthouders zoekt Kunstgebouw per 1 september 2021 een nieuw lid van de Raad van Toezicht (M/V/X).

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Het verantwoord vervullen van toegekende taken krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes.
  Daarbij is specifieke aandacht voor:
  • Zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder);
  • Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie;
  • Goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen;
  • Werken volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Praktice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
 • Functioneren als klankbord van de directie;
 • Het naar buiten als ambassadeur uitdragen van de belangen van het Kunstgebouw;

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van Kunstgebouw. De leden treden per vier jaar af volgens een rooster en zijn eventueel één keer herkiesbaar. De leden worden benoemd door de Raad met instemming van de directie. De Raad bestaat uit een voorzitter en drie leden met aanvullende expertise.

De samenstelling van de Raad kent een balans in leeftijd, ervaring, geslacht, achtergrond van de individuele leden. Leden beschikken over kennis van, ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van Kunstgebouw en met toezichthoudende taken. Bij de samenstelling van de Raad moet sprake zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie met elkaar en met de directie.

Profiel

Algemene eisen:

 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van Kunstgebouw zoals geformuleerd in de beleidsplannen en werkprogramma’s.
 • Beschikt over de kwaliteiten: ervaren teamplayer, kritisch en alert, bereid tot concessies en consensus. Collegiaal met gevoel voor humor en scherp als het moet.
 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Beschikt over strategische kwaliteiten voor een toezichthouder en is waar nodig standvastig.
 • Beschikt over een breed netwerk en bereidheid tot inzet van dit netwerk ten bate van Kunstgebouw.
 • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Is bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.

Specifieke eisen

 • Heeft kennis van en ervaring in het werkveld kunst en cultuur, bijvoorbeeld als directeur-bestuurder bij een kunstinstelling of als politiek-bestuurlijk verantwoordelijke voor het werkveld, liefst nog in functie.
 • Heeft bestuurlijke ervaring en/of ervaring in andere grotere organisaties bij de overheid, in het bedrijfsleven en/of de -semi- publieke sector.
 • Heeft een goede politiek-bestuurlijke antenne, netwerk en aanzien in het veld van cultuurbeleid op lokaal, regionaal of landelijk niveau.
 • Zal als lid van de raad van Toezicht deel uitmaken van de audit- en/of de remuneratiecommissie.

Vergaderfrequentie en vergoeding

De Raad van Toezicht komt gewoonlijk viermaal per jaar bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad hoc basis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen.

Vacatievergoeding

De leden van de Raad van toezicht ontvangen een vacatievergoeding van € 1.000,- per jaar.

Planning

Het streven is om voor de september vergadering van de Raad van Toezicht kennismakingsgesprekken te hebben gevoerd met de kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht, opdat in de september vergadering tot benoeming kan worden overgegaan. Reacties op deze functie graag vóór zondag 15 augustus 2021.

Interesse?

Kunstgebouw laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Winfred Voordendag, senior partner bij Colouful People geeft graag antwoord op al uw vragen. Hij is bereikbaar op w.voordendag@colourfulpeople.nl of mobiel op 06-28284706. Reacties zijn welkom via de solliciteerbutton met een CV en motivatiebrief.

De reactietermijn voor deze functie loopt tot 15 augustus 2021. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 19 en 20 augustus 2021. Een kennismaking met RvT en/of directeur-bestuurder Aukje Bolle is gepland in de week van 30 augustus t/m 3 september.

Locatie

Rijswijk

Publicatie datum:

08 Jul 2021

Opdrachtgever:

Kunstgebouw

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People