Lid RvC Haag Wonen (Huurderscommissaris)

Reactietermijn gesloten

Functieomschrijving

De raad van commissarissen (RvC) van Haag Wonen houdt toezicht op goed bestuur en het functioneren van de Haagse woningcorporatie. Het RvC-lid geeft advies over een gezonde maatschappelijke en financiële ontwikkeling van de woningstichting. Haag Wonen zoekt een commissaris die zich goed kan verplaatsen in de huurders en thuis is in Den Haag. Een ervaren strateeg, die blij is met de diversiteit in Den Haag. Iemand die mensen verbindt met elkaar en met Haag Wonen. En maatschappelijk actief en betrokken is in Den Haag. De gezochte kandidaat weet veel van volkshuisvesting en houdt zich bezig met ontwikkelingen rond wonen, welzijn en zorg. Hij of zij begrijpt de complexiteit van de corporatiesector en de Haagse maatschappij en heeft een duidelijke visie op betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Over Haag Wonen

Goed Wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Dat is de missie van Haag Wonen. Haag Wonen is meer dan honderd jaar thuis in Den Haag. Als puur Haagse woningcorporatie verhuren wij passende, betaalbare en goed onderhouden woningen. Samen met onze bewoners en samenwerkingspartners werken we aan goed wonen. Zodat een huis ook een echt thuis kan zijn.

Sociaal inclusief

Haag Wonen staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Wij dragen daaraan bij door zo’n 21.700 huishoudens - met een bescheiden inkomen - een woning aan te bieden. Een woning is een belangrijke basisbehoefte. Een thuisbasis. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor huurders die een steuntje in de rug nodig hebben. En via onze maatschappelijke initiatieven bieden we een kans aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame woning (en woonomgeving)

Met een gezond binnenklimaat, goed geïsoleerde woningen en een aantrekkelijke leefomgeving zorgen wij ervoor dat onze huurders gezond kunnen wonen. We zijn ons bewust van de duurzaamheidsdoelstellingen en de impact daarvan op onze woningen en het wonen. Dit betekent dat we geen schadelijke chemische stoffen gebruiken, afscheid nemen van fossiele brandstoffen, materialen hergebruiken en uitgaan van natuurlijke energiebronnen en grondstoffen. In 2030 is onze gehele woningvoorraad zodanig geïsoleerd dat deze voorbereid is op het gebruik van alternatieven voor gas. In 2050 wonen al onze huurders in een gasloze woning.

Beschikbaar en betaalbaar

Haag Wonen wil dat huurders een woning huren die bij hun persoonlijke situatie past: geschikt voor hun inkomen, huishoudsamenstelling, fysieke en sociale behoeften. Zowel nu als in de toekomst. We blijven ons inzetten om voldoende woningen beschikbaar te houden voor de laagste inkomensgroepen. Huurders kunnen er daarbij op rekenen dat ze een passende woning huren bij Haag Wonen met een juiste prijskwaliteitverhouding. Wij kijken bij betaalbaarheid niet alleen naar de huur, maar naar de totale woonlasten.

De huurdersorganisatie Haag Wonen i.o.

De Huurdersorganisatie Haag Wonen i.o. is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle (toekomstige) huurders van Haag Wonen. De Bewonersraad Haag Wonen en de Huurdersvereniging Haag Wonen hebben het voornemen om per 1 januari 2019 te fuseren en vanaf die datum verder te gaan als de Huurdersorganisatie Haag Wonen.

De Huurdersorganisatie Haag Wonen i.o. is gesprekspartner van het bestuur van Haag Wonen. In de Woningwet van 2015 is geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben over en betrokken moeten zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties, in het bijzonder bij de zogenoemde prestatieafspraken. Bij de prestatieafspraken zitten drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen. De Huurdersorganisatie Haag Wonen i.o. praat dus mee over welke activiteiten Haag Wonen, andere woningbouwcorporaties en de gemeente in het komend jaar gaan uitvoeren. Daarmee houdt de Huurdersorganisatie Haag Wonen i.o. de belangen van de (toekomstige) huurders in de gaten en kan ze deze belangen onder de aandacht brengen. Doordat het bestuur van de Huurdersorganisatie Haag Wonen i.o. regelmatig spreekt met het bestuur en de raad van commissarissen van Haag Wonen, kan zij het maatschappelijke beleid van de verhuurder toetsen en afspraken maken over de uitvoering van dat beleid.

De raad van commissarissen

De RvC is gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn taak, die bestaat uit:

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen;
 • Gevraagd en ongevraagd advies over en mede richting geven aan een gezonde maatschappelijk en financieel verantwoorde ontwikkeling van de woningstichting;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur, in de zin van de aanstelling, beoordeling en ontslag.

De RvC treedt namens Haag Wonen op als werkgever van de bestuurder. De raad benoemt de leden voor vier jaar. Herbenoeming voor nog een termijn van vier jaar is mogelijk. Statutair is bepaald dat twee leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de huurdersorganisaties en één door de ondernemingsraad. Deze positie is op voordracht van de Huurdersorganisatie i.o..

De raad heeft twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. In principe houdt de raad vijf reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast besteden de leden van de raad tijd aan diverse themabijeenkomsten, regelmatig locatiebezoek en eventuele bijzondere gebeurtenissen. De auditcommissie heeft per jaar vijf extra vergaderingen voorafgaand aan de plenaire vergaderingen. De remuneratiecommissie komt in ieder geval een keer per jaar bijeen. De commissarissen die zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties, wonen minimaal twee keer per jaar een huurdersbijeenkomst bij. Tenminste één keer per jaar overlegt de volledige RvC met de ondernemingsraad van Haag Wonen.

Omvang van de RvC

De RvC bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. De RvC bekijkt minstens één keer per jaar of het profiel nog voldoet. Zo niet, dan wordt het aangepast.

Vanaf januari 2018 is door het vertrek van een lid van de raad een vacature ontstaan. Het betreft één van de twee leden die op basis van een bindende voordracht door de huurdersorganisatie dient te worden benoemd (een Huurderscommissaris).

Profiel van de nieuwe commissaris

Voor de vervulling van deze vacature zoeken wij naar een kandidaat die:

 • Werkzaam is op strategisch niveau in het sociaal maatschappelijk domein en daarin ruime ervaring heeft opgebouwd;
 • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector;
 • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk veld goed weet te duiden;
 • Visie heeft op thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid;
 • Zich herkent in de diversiteit van de Haagse samenleving.
 • Aantoonbaar actief is in de Haagse samenleving.
 • Affiniteit heeft met de doelgroep en die enthousiast een bijdrage wil leveren aan het behartigen van de belangen van de doelgroep. De kandidaat is daarom bereid om geregeld bijeenkomsten van huurders en/of huurdersorganisaties bij te wonen.
 • Ervaring in een toezichthoudende functie is een pre.

Deskundigheden leden RvC

Er zijn verschillende eigenschappen van belang voor een commissaris. We maken daarbij onderscheid tussen persoonlijke, algemene en specifieke eigenschappen.

Persoonlijke eigenschappen:

 • Integriteit, openheid, goed kunnen luisteren, in staat zijn op heldere wijze een visie, gevoelens en indrukken te formuleren;
 • Vermogen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden;
 • Een constructief kritische instelling die bijdraagt aan een plezierige onderlinge samenwerking;
 • Idealisme, bescheidenheid, humor, geduld en overtuigingskracht;
 • Affiniteit met en aantoonbare belangstelling voor volkshuisvestingsbeleid;
 • Een relatienetwerk ten minste op het specifieke gebied van zijn deskundigheid.

Algemene eigenschappen:

 • Een onafhankelijke, objectieve opstelling met de nodige kritische afstand ten opzichte van het bestuur;
 • De erkenning dat de functie van commissaris wordt uitgeoefend vanuit een onafhankelijke positie en zonder last of ruggespraak.

Specifieke eigenschappen:

Wij vinden het belangrijk dat specifieke deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, gespreid over de verschillende leden. Bij voorkeur op de volgende gebieden:

 • Bestuurlijk (governance)
 • Financieel economisch & Control (met name van belang voor leden van de auditcommissie)
 • Volkshuisvesting (inclusief de relatie met de stakholders)
 • Vastgoedontwikkeling en -beheer
 • Technisch commercieel
 • Sociaal maatschappelijk
 • Juridisch en organisatorisch

Het nieuwe lid heeft ervaring en deskundigheid op de gebieden sociaal maatschappelijk en volkshuisvestelijke kennis.

Competenties (conform Btiv):

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv, 2016) is een bijlage opgenomen met de competenties waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen:

 • Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

 • Besluitvaardigheid

Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt actie of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

 • Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

 • Leiderschap

Is in staat om op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om en beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties.

 • Maatschappelijke omgevingssensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

 • Overtuigingskracht

Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

 • Resultaat- en klantgerichtheid

Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

 • Samenwerkingsvermogen

Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

 • Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

 • Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Samenstelling

Haag Wonen streeft naar een evenwichtige opbouw en diversiteit in de RvC. De RvC wil een afspiegeling zijn van de inwoners van Den Haag wat betreft:

 • Leeftijd en etniciteit
 • Achtergrond
 • Ervaring
 • Specialismen
 • De verhouding mannen/vrouwen (minimale mix van ten minste twee mannen/vrouwen)

Daarnaast is voor een RvC een zekere mate van continuïteit in samenstelling en dynamiek belangrijk. De RvC maakt hier duidelijke afspraken over. Gezien de huidige samenstelling van onze RvC nodigen wij Hagenaars met een migratieachtergrond die zich in het functieprofiel herkennen nadrukkelijk uit om te reageren.

Vergoeding

De vergoeding voor een RvC-lid is € 11.200,- per jaar.

Reactie en procedure

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06 26 70 67 57. Heeft u interesse in deze functie? Reageer uiterlijk 12 april 2018 via onderstaande 'solliciteer’ knop en voeg uw motivatie en curriculum vitae bij.

Voor de selectiegesprekken met de selectiecommissie van Haag Wonen zijn de volgende data gereserveerd: maandag 14 mei 12:30-15:30 uur en vrijdag 18 mei 14:00-16:00 uur

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Een referentieonderzoek en een assessment maken onderdeel uit van de procedure. Er vindt een uitgebreid competentieonderzoek plaats voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Meer informatie hierover vindt u op de Website Autoriteit woningcorporaties.

De selectiecommissie van Haag Wonen bestaat uit:

 • De heer drs. D.J. Schrijer (voorzitter remuneratiecommissie)
 • De heer C.J. Vrolijk (lid raad van commissarissen)
 • Vertegenwoordiger(s) huurdersorganisatie i.o.

Publicatie datum:

20 Mar 2018

Opdrachtgever:

Haag Wonen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement