Lid Raad van Toezicht | SVO Vakopleiding Food

Reageer nu!

Voor SVO Vakopleiding Food zoeken wij een lid Raad van Toezicht

SVO
SVO leidt vakmensen op in de marktsegmenten retail en ambacht, voedingsindustrie en out of home. SVO biedt mbo-opleidingen van niveau 1 tot en met 4, voor functies van medewerkers tot manager voor slagerijen, visspeciaalzaken, groentespeciaalzaken, poelierbedrijven, supermarkten, industriële voedingsbedrijven en out of home bedrijven waaronder fastfoodketens, cafetaria’s en andere fastservicebedrijven.

SVO Groep kent de Stichting Vakinstelling SVO en SVO Training en Advies. Stichting Vakinstelling SVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van door het Ministerie van OCW bekostigde mbo-opleidingen. SVO Training en Advies is verantwoordelijk voor de uitvoering van trainingen. SVO Holding faciliteert alle onderdelen van de SVO Groep. Onder de holding vallen onder andere HRM, bedrijfsbureau, accountmanagement, productmanagement, communicatie, financiën & administratie, informatiemanagement en het secretariaat. Onder de SVO Groep ressorteren 8 landelijk verspreide SVO vestigingen, waaronder het servicekantoor in Houten. Daarnaast worden op nog eens 9 externe opleidingslocaties out of home opleidingen verzorgd. SVO wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur formuleert het beleid voor de gehele organisatie en voert dat uit, samen met de onderwijsmanagers en leidinggevenden van twee stafafdelingen.

Missie en Visie
De missie is dat SVO een belangrijke opleider wil zijn in de voedingssector. SVO wil het expertisecentrum zijn en het podium waar iedereen uit die sector baat bij heeft. SVO is dus gericht op studenten, bedrijven, samenwerkingsverbanden en andere partijen die ook in dezelfde sector opereren. De visie is dat SVO dat alléén kan bereiken met onderscheidende kwaliteit in het onderwijs, in het aanbod, in de trainingen die worden aangeboden voor bedrijven en in de conferenties die georganiseerd worden. Daarmee wordt de expertise van SVO versterkt in de sector.
Het is de ambitie van SVO om tot de top vijf van mbo-scholen van Nederland te (blijven) horen. De strategie is gericht op het aanbieden van unieke, specialistische opleidingen die toonaangevend zijn in pedagogiek, didactiek en vak inhoud. SVO staat er goed voor in termen van vak inhoud, financiën, reputatie en leerling-, student- en medewerkerstevredenheid. De belangrijkste actuele thema’s bij SVO zijn;
Onderwijskwaliteit, Instroom, Uitstroom, Medewerkers en Financiën.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de College van Bestuur, vanuit de maatschappelijke en daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van SVO. Dat toezicht vindt integraal plaats: alle aspecten van de organisatie worden daarin meegenomen. De Raad laat zich uitgebreid door het College van Bestuur informeren over interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor SVO. Belangrijke besluiten van het College van Bestuur moeten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd (bijvoorbeeld strategische en financieel meerjarenbeleid, besluiten over grote investeringen, etc.). Daarnaast vervult de Raad zijn rol als werkgever door de leden van het College van Bestuur te benoemen, eventueel te schorsen en te ontslaan. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur, geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht en keurt de belangrijkste besluiten goed. De verhouding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in een bestuursreglement.


Persoonlijk profiel lid Raad van Toezicht
Wij zoeken kandidaten die belangstelling hebben voor het vak van toezichthouden en graag in de praktijk daarmee kennis willen maken. Je hebt nog geen ervaring als toezichthouder. Wel vragen we een aantal basiscompetenties die nodig zijn om te kunnen ontwikkelen tot een goede toezichthouder.
Je bent in staat om op afstand te beschouwen, strategisch mee te denken en te discussiëren in een team. Daarnaast beschik je over een helicopterview, een kritische en leergierige attitude. In een team van ervaren toezichthouders lever je een unieke bijdrage vanwege jouw achtergrond (bi cultureel) en affiniteit met de belevingswereld van de studenten van SVO, zoals bijvoorbeeld met het gebruik van sociale media.

SVO vraagt één of meerdere van de volgende eigenschappen:

  • Kennis van of affiniteit met het bedrijfsleven m.n. foodsector en/of maatschappelijke sector
  • Kennis, affiniteit en gevoel van ontwikkelingen met betrekking tot de rol van ICT in het onderwijs en specifiek sociale media
  • Kennis van het onderwijs en beleidsontwikkelingen op landelijk niveau

Tevens heb je tijd en ben je bereid om echt te investeren in een goede constructieve relatie binnen de Raad van Toezicht alswel met alle andere geledingen die actief zijn binnen SVO vakopleiding food.

Uitsluitingscriteria;
Als lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd:

  • Leden van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht van een onderwijsorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van SVO geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als SVO verricht
  • Een persoon, dan wel haar/zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, die in de voorgaande drie jaren, werknemer of bestuurder van SVO is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract bij SVO werkzaam is geweest.
  • In de voorgaande drie jaren een belangrijke zakelijke relatie met SVO heeft gehad.
  • Bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van SVO lid van het toezichthoudend orgaan is.
  • Gedurende de voorgaande 12 maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van SVO bij belet of ontstentenis van bestuurders.

Het bovenstaande geldt ook ten aanzien van verbonden rechtspersonen.

Beschikbaarheid en vergoeding
De Raad van Toezicht komt vier tot zes keer per jaar bijeen voor overleg met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht voelt zich betrokken bij de locaties van SVO. Daarom wordt minimaal eenmaal per jaar een reguliere vergadering gekoppeld aan een werkbezoek van de Raad van Toezicht op locatie bij één van de scholen. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder het College van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. De Raad van Toezicht dan wel een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft eenmaal per jaar een gesprek met medezeggenschapsinstanties als de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Governance Code voor de MBO-sector in Nederland vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders (onderwijsdeelnemers, medewerkers, financiers, contractpartners, bedrijfsleven). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 6.500,- per jaar, exclusief reiskosten.

Procedure
SVO Food laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)

Planning
Heb je interesse reageer dan vóór 5 maart 2021 via de solliciteerbutton op deze pagina. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 9 en 10 maart. De selectiegesprekken bij SVO zijn gepland in de vierde week van maart.

Publicatie datum:

05 Feb 2021

Opdrachtgever:

SVO Vakopleiding Food

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People