LID RAAD VAN TOEZICHT | STICHTING KOLOM

Vervuld

De stichting Kolom bestaat uit 14 scholen die het volledige palet van speciaal- en praktijkonderwijs aanbieden voor leerlingen in de leeftijd van 2,5 tot 20 jaar, te weten:

 • 5 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO);
 • 5 scholen voor praktijkonderwijs (PrO);
 • 4 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) cluster.

De organisatie met ongeveer 470 medewerkers en bijna 2.000 leerlingen kenmerkt zich door:

 • ruimte voor leren (voor zowel leerling als medewerker);
 • korte lijnen, laagdrempelig;
 • flexibiliteit;
 • kennisuitwisseling;
 • samenwerking.

Structuur

Kolom heeft een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De RvT bestaat uit 5 leden en het CvB uit 2 leden. De doelstelling, grondslagen en wijze van werken zijn vastgelegd in de statuten, reglementen en het managementstatuut. De raad van toezicht houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Kolom en op het functioneren van het college van bestuur. Het CvB hanteert een bestuurlijk toetsingskader. Binnen de genoemde kaders zijn de scholen en het CvB belast met het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het strategisch beleidsplan en de dagelijkse gang van zaken rondom de scholen. In het schooljaar 2019-2020 is gestart met een strategietraject dat moet leiden tot een nieuw strategisch beleid voor de komende jaren, dit traject bevindt zich in de afrondende fase.

De schooldirecteuren geven leiding aan de scholen en stellen daartoe jaarlijks een schooljaarplan op. Zij leggen hierover verantwoording af aan het CvB die de plannen toetst aan het strategisch beleidsplan van de stichting. Medewerkers van het Centraal Buro en een administratiekantoor ondersteunen het CvB daarbij.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft op voorgesteld bovenschoolsbeleid advies- of instemmingsrecht, volgens vigerende wetten en reglementen.

Zie voor meer informatie over de organisatie: https://www.stichtingkolom.nl/

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert 6 – 8 keer per jaar. Daarnaast is het streven om 2 à 3 keer per jaar een bezoek te brengen aan verschillende Kolom-scholen.

De RvT opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen RvT en het CvB is transparant en constructief. De RvT kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie. Voorzitter en leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor een periode van maximaal vier jaar). De statuten en het reglement bestuur en toezicht dienen als leidraad voor de toezichthoudende taak. De RvT heeft onder meer als verantwoordelijkheden: klankbord en sparringpartner zijn voor het bestuur, toezicht houden op de mate waarin het strategisch beleid is gerealiseerd en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur. Leden van de RvT ontvangen een bezoldiging (volgens de VTOI normering).

Profiel

Per april 2021 ontstaat er een vacature in de RvT ter vervanging van één van de huidige leden. De RvT zoekt voor deze positie een kandidaat met het volgende specifieke profiel:

 • Je hebt aantoonbaar onderwijskundige kennis en ervaring opgedaan in het werkveld van primair of voortgezet (speciaal) onderwijs, waarbij ervaring met het sturen op systemen van kwaliteitszorg een pré is.
 • Je bent werkzaam (geweest) in het onderwijsveld, bijvoorbeeld als bestuurder of staffunctionaris. Tevens heb je ervaring met verandertrajecten in het onderwijs.
 • Je bent in staat om als integraal toezichthouder op te treden. Met jouw visie op kwaliteit van onderwijs kun je als generalist functioneren.
 • Je bent bekend met de grootstedelijke context.
 • Je bent authentiek en kunt onafhankelijk opereren in een complex krachtenveld.
 • Je hebt inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kolom stellen.
 • Je hebt het vermogen om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het CvB voorgelegde aangelegenheden.
 • Je bent een teamspeler, kunt goed luisteren en durft kritische vragen te stellen.

Overige algemene criteria:

 • Je hebt een academisch/HBO denk- en werkniveau.
 • Je bent maatschappelijk betrokken.
 • Je stemt in met de grondslag, doelstelling en functie van de stichting.
 • Je bent voldoende beschikbaar (tijdsinvestering: circa twee dagdelen per maand).

Belangrijk om te weten

Voorwaarde is dat je geen dienstverband hebt of de afgelopen vier jaar in dienst bent geweest bij Kolom. Daarnaast mag je momenteel niet:

 • deel uitmaken van het college van B&W van de gemeente Amsterdam;
 • lid zijn van de raad van de gemeente Amsterdam;
 • lid zijn van de GMR of MR van een school die onder het bestuur van de stichting valt;
 • als advocaat ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 • als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 • rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting.

Voorts volgt uit de landelijke code goed bestuur:

 • Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het intern toezicht kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
 • Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern toezichtsorgaan zijn bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing (maximering commissariaten).

De RvT streeft naar een diverse samenstelling. De huidige RvT bestaat uit 4 mannen en 1 vrouw en de gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Gezien de samenstelling en ter vervanging van het huidige vrouwelijke lid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Procedure

Kolom laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag voor 12 april 2021 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina. De selectiegesprekken met de benoemingsadviescommissies zullen plaatsvinden in week 18.

Locatie

Centraal Buro

Publicatie datum:

25 Mar 2021

Opdrachtgever:

Stichting KOLOM

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Adres
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People