LID RAAD VAN TOEZICHT | STICHTING KOLOM

Nieuw

Stichting Kolom verzorgt verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs in de regio Amsterdam en Haarlem. Voor Stichting Kolom zoeken wij een Lid Raad van Toezicht

Over Stichting Kolom

Stichting Kolom bestaat uit 14 scholen die het volledige palet van speciaal- en praktijkonderwijs aanbieden voor leerlingen in de leeftijd van 2,5 tot 20 jaar, te weten:

 • 5 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO);
 • 5 scholen voor praktijkonderwijs (PrO);
 • 4 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) cluster.

De organisatie met ongeveer 470 medewerkers en bijna 2.000 leerlingen kenmerkt zich door:

 • ruimte voor leren (voor zowel leerling als medewerker);
 • korte lijnen, laagdrempelig;
 • flexibiliteit;
 • kennisuitwisseling;
 • samenwerking.

Structuur

Kolom heeft een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De RvT bestaat uit 5 leden en het CvB uit 2 leden. De doelstelling, grondslagen en wijze van werken zijn vastgelegd in de statuten, reglementen en het managementstatuut. De raad van toezicht houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Kolom en op het functioneren van het college van bestuur. Het CvB hanteert een bestuurlijk toetsingskader. Binnen de genoemde kaders zijn de scholen en het CvB belast met het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het strategisch beleidsplan en de dagelijkse gang van zaken rondom de scholen. In het schooljaar 2019-2020 is gestart met een strategietraject dat moet leiden tot een nieuw strategisch beleid voor de komende jaren, dit traject bevindt zich in de afrondende fase.

De schooldirecteuren geven leiding aan de scholen en stellen daartoe jaarlijks een schooljaarplan op. Zij leggen hierover verantwoording af aan het CvB die de plannen toetst aan het strategisch beleidsplan van de stichting. Medewerkers van het Centraal Buro en een administratiekantoor ondersteunen het CvB daarbij.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft op voorgesteld bovenschools beleid advies- of instemmingsrecht, volgens vigerende wetten en reglementen.

Zie voor meer informatie over de organisatie: https://www.stichtingkolom.nl/

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert 6 – 8 keer per jaar. Daarnaast is het streven om 2 à 3 keer per jaar een bezoek te brengen aan verschillende Kolom-scholen.

De RvT opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen RvT en het CvB is transparant en constructief. De RvT kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie. Voorzitter en leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor een periode van maximaal vier jaar). De statuten en het reglement bestuur en toezicht dienen als leidraad voor de toezichthoudende taak. De RvT heeft onder meer als verantwoordelijkheden: klankbord en sparringpartner zijn voor het bestuur, toezicht houden op de mate waarin het strategisch beleid is gerealiseerd en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur. Leden van de RvT ontvangen een bezoldiging (volgens de VTOI normering).

Lid Raad van Toezicht

Per april 2021 ontstaat er een vacature in de RvT ter vervanging van één van de huidige leden. De RvT zoekt voor deze positie een kandidaat met het volgende specifieke profiel:

 • heeft een onderwijskundige achtergrond;
 • beschikt over bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen het primair of voortgezet onderwijs, bij voorkeur ervaring in of kennis van speciaal – en/of praktijkonderwijs;
 • beschikt over een breed netwerk in het politiek-bestuurlijke werkveld in de gemeente Amsterdam;
 • heeft kennis van kwaliteitszorg (NB. De nieuwe toezichthouder wordt lid van de kwaliteitscommissie):
 • heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder en weet een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand te behouden;
 • kan authentiek en onafhankelijk in een complex krachtenveld opereren;
 • is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • kan goed luisteren, durft kritische vragen te stellen en heeft een open houding;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kolom stellen;
 • heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het CvB voorgelegde aangelegenheden;
 • is een teamspeler.

Overige algemene criteria:

 • academisch/ HBO denk- en werkniveau;
 • maatschappelijk betrokken;
 • stemt in met de grondslag, doelstelling en functie van de stichting;
 • is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie, van toepassing is hier de Code Goed Bestuur (zie Code Goed Onderwijsbestuur VO of Code Goed Bestuur PO);
 • is voldoende beschikbaar (tijdsinvestering: circa twee dagdelen per maand).

De RvT streeft naar een diverse samenstelling. De huidige RvT bestaat uit 4 mannen en 1 vrouw en de gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Gezien de samenstelling en ter vervanging van het huidige vrouwelijke lid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Procedure

Kolom laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 7 maart 2021 via de solliciteerbutton. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 12 en 13.

Locatie

Centraal Buro

Publicatie datum:

18 Feb 2021

Opdrachtgever:

Stichting KOLOM

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Adres
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People