Lid raad van toezicht | Regio College Zaanstreek-Waterland

Het Regio College Zaanstreek-Waterland is op zoek naar een lid raad van toezicht, met onderwijskundige expertise en met kennis van en ervaring in het mbo.

Het Regio College is een kleinschalig roc met een breed aanbod beroepsopleidingen en vavo. Door de kleine schaal kan het Regio College slagvaardig en flexibel opereren en is het onderwijs georganiseerd op een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze. De hoofdvestiging van het Regio College is in Zaandam. Daarnaast is er een vestiging in Purmerend waar samen met het Horizon College beroepsonderwijs wordt aangeboden. Een groot aantal technische opleidingen wordt op diverse locaties in de regio en op praktijklocaties bij het Regio College aangeboden in samenwerking met de betreffende branches. De sportopleidingen zijn gevestigd in Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan.

Het Regio College verzorgt op dit moment onderwijs voor ongeveer 5.300 studenten en doet dat met zo’n 500 medewerkers (400 fte). De financiële positie is gezond. Momenteel worden plannen gemaakt voor een fusie met het Horizon College, een roc met vestigingen in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend. Besluitvorming hierover gaat naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

Missie

De missie van het Regio College, zoals vastgelegd in de strategienota “Regio College 2020 – Vernieuwen en Versterken” is als volgt.

‘Het Regio College leidt jongeren en volwassenen op om een beroep uit te oefenen dat past bij hun capaciteiten en ambities. Met hun diploma gaan ze direct de arbeidsmarkt op of ze vervolgen hun opleiding in het hoger beroepsonderwijs. We helpen hen ook zich persoonlijk te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij. We zijn met name gericht op de arbeidsmarkt in Zaanstreek-Waterland. In deze regio bieden we een breed aanbod aan mbo-opleidingen, volwassenenonderwijs en educatietrajecten. Het aanbod aan mbo-opleidingen bevat de domeinen techniek, economie & handel en zorg & welzijn. Binnen ieder domein worden opleidingen op alle niveaus en in beide leerwegen (de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg) verzorgd. We geven onderwijs aan zowel studenten die rechtstreeks instromen uit het voortgezet onderwijs als aan werkenden voor bijscholing’.

Organisatiestructuur

Het onderwijs is georganiseerd in drie scholen:

 • De school voor Techniek & ICT
 • De school voor Economie & Toerisme
 • De school voor Zorg, Welzijn & Sport

Er zijn twee ondersteunende diensten:

 • De dienst Onderwijsondersteuning
 • De dienst Bedrijfsvoering

Daarnaast zijn er nog een team Planning & Control, een onafhankelijke ombudsman en vertrouwenspersoon en een bestuursbureau van beperkte omvang. Het college van bestuur bestaat uit één lid. De directeuren van de scholen en diensten, het college van bestuur, de controller en de bestuurssecretaris vormen samen het directieteam. Het Regio College heeft een medezeggenschapsstructuur met een ondernemingsraad en een studentenraad.

Raad van toezicht: taken en functioneren

De raad van toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op het college van bestuur. De raad vormt samen met het college van bestuur het bevoegd gezag van de instelling. De raad heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur, een en ander conform statuten en bestuursreglement. Dit vergt van de raad nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het college van bestuur, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en distantie. De voorgenomen fusie met het Horizon College is een prominent thema voor de raad.

De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat moeten zijn een bijdrage te leveren. De cyclus van good governance (functioneren raad van toezicht, samenspel met het college van bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording, conform de Branchecode goed bestuur in het mbo) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De raad heeft dit vertaald in een toezichtkader.

Diversiteit en complementariteit

Het is van belang dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de organisatiedoelen in algemene zin te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd moet de raad maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en zijn zij in ieder geval bekend met voor de instelling relevante netwerken. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de raad van toezicht als geheel. Spreiding van voor de instelling relevante ervaring en achtergrond van de leden van de raad van toezicht is van belang. Deze spreiding is wenselijk qua gender, leeftijd, culturele achtergrond, bestuurlijke, eindverantwoordelijke ervaring, maatschappelijke werkkring, netwerken en disciplines. Ook zal gekeken worden naar een adequate verhouding van regionale verankering in het voedingsgebied van de onderwijsinstelling.

Samenstelling, overleg en commissies

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. Eén lid is op voordracht van de ondernemingsraad benoemd. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt circa zes per jaar. De raad kent drie commissies: een auditcommissie, een onderwijscommissie en een remuneratiecommissie. De raad voert minimaal twee keer per jaar overleg met respectievelijk de ondernemingsraad en de studentenraad. De agenda van de vergaderingen met het college van bestuur wordt door de raad van toezicht en het college van bestuur samen voorbereid.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De honorering van de leden is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en met de richtlijnen van de Wet normering topinkomens.

Algemene profielkenmerken leden raad van toezicht

Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van toezicht is de vorming van een multidisciplinair team. De algemene profielvereisten voor elk lid van de raad van toezicht omvatten de volgende ervaringen, kwaliteiten en competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke ervaring met en strategisch-bestuurlijk inzicht in grote organisaties;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de onderwijsinstelling te kunnen toetsen;
 • Vermogen om betrokkenheid te tonen bij het functioneren van het Regio College als onderwijsinstelling met respect voor de onderscheiden rollen van bestuur en toezicht;
 • Inzicht in het veld van andere stakeholders (politiek/maatschappij);
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, bij voorkeur ook in de regio, en verbondenheid met de maatschappelijke sectoren die voor het Regio College van belang zijn;
 • Affiniteit met de doelstellingen, doelgroepen en werkzaamheden van het Regio College;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en een kritisch zelf reflecterend vermogen;
 • In staat om bovengenoemde kwaliteiten en competenties ook in te zetten in het kader van de voorbereiding, besluitvorming en implementatie van de voorgenomen fusie met het Horizon College;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Vacature lid rvc met profiel onderwijs(kwaliteit)

Een lid van de raad is op 1 juni 2022 teruggetreden i.v.m. aanvaarding van een functie in het openbaar bestuur. Het Regio College is daarom op zoek naar een lid raad van toezicht, met onderwijskundige expertise en met kennis van en ervaring in het mbo.

Voor de raad is de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk thema. Het nieuwe lid heeft in ieder geval op systeemniveau visie op- en ervaring met kwaliteitscultuur en thema’s als bijvoorbeeld studiesucces, didactisch handelen van docenten en kwaliteitszorg. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij/zij vanuit zijn/haar expertise en ervaring in het MBO hierin een actieve bijdrage levert.

Het voornemen is dat het beoogd lid in ieder geval ook na de voorgenomen fusie met Horizon College zal aanblijven in de dan nieuw te vormen raad van toezicht.

De raad streeft naar een samenstelling die wordt gekenmerkt door diversiteit wat betreft gender en maatschappelijk-culturele achtergrond en die daarmee een afspiegeling is van de studentenpopulatie van het Regio College. Gelet op de huidige samenstelling, is de raad nadrukkelijk op zoek naar een lid dat meer kleur en diversiteit in de raad brengt en een verbindende factor naar de studentenpopulatie kan zijn.

Procedure

Regio College laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Rick Verhoeven, senior partner bij Colourful People, geeft je graag meer informatie over Regio college, de rvt-positie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met hem opnemen via WhatsApp op nummer 06 26706757. Je motivatiebrief en cv (beide in PDF) kun je uploaden via de 'Solliciteer' knop op deze pagina.

Planning

 • De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op donderdag 1 december.
 • De benoeming zal ingaan op 1 januari 2023.

Locatie

Zaandam

Publicatie datum:

21 Oct 2022

Opdrachtgever:

Regio College

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People