Lid Raad van Toezicht | PCBO

Reactietermijn gesloten

‘Jij mag tot je recht komen.’ Met deze missie wil de Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs Amersfoort (PCBO Amersfoort) kinderen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Onze kernwaarden Lef, Ruimte en Verantwoording inspireren ons om deze ambitie te realiseren. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken we een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met het profiel juridisch/ bestuurlijk/ governance. Herken je je hierin? Dan zien we graag je reactie tegemoet.

Algemene informatie PCBO Amersfoort
PCBO Amersfoort is een schoolbestuur met 12 reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Ons Koersplan 2020 – 2023 geeft richting aan gemeenschappelijke doelen, samengevat in zes focuspunten en biedt ruimte aan scholen om in de eigen wijk en gericht op de doelgroep accenten te leggen en specifiek beleid te voeren. PCBO Amersfoort staat voor inclusief onderwijs gekoppeld aan kansengelijkheid. Elke leerling is welkom op onze scholen, we vinden dat verschillen verrijken.

Missie en identiteit
Vanuit een christelijk-sociale identiteit, en met respect voor het unieke van ieder kind, willen we kinderen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid nemen om zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit. We proberen begrippen als respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen over te brengen en voor te leven.

Ambities
Het bestuur heeft de koers vastgelegd in het Koersplan 2020-2023 "Jij mag tot je recht komen". Het plan benoemt 6 focuspunten die daarin zijn uitgewerkt. Dit zijn:

 • Identiteit en inclusie
 • Hoge kwaliteit en talentontwikkeling
 • ICT en leermiddelen toekomstgericht en duurzaam inzetten
 • Goed werkgeverschap
 • Ontmoeting én samenwerking in Amersfoort
 • Onderscheidend vermogen.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen we naar de website www.pcboamersfoort.nl en het koersplan.

Bestuur en toezicht
PCBO Amersfoort kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht (vijf leden), een tweehoofdig College van Bestuur en per school een integraal verantwoordelijk directeur. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij het collegiaal opererend College van Bestuur. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting in overeenstemming met de statuten. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en uitvoer door het College van Bestuur. De kaders en afspraken zijn vastgelegd in een toezichtskader. De Raad heeft hierin omschreven wat de ijkpunten van toezicht zijn en op welke wijze vorm wordt gegeven aan de samenwerking met het College van Bestuur. Deze rolinvulling is gericht op zes terreinen: onderwijskwaliteit waarborgen, identiteit voeden, stichting en de scholen strategisch positioneren, belanghebbenden verbinden, financiën en bedrijfsvoering versterken en vorm en invulling geven aan goed werkgeverschap. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur onderschrijven de ‘code goed bestuur’ van de PO-Raad. De Raad van Toezicht werkt met twee commissies; de audit- en werkgeverscommissie. Het onderdeel Onderwijs en Kwaliteit wordt door alle leden samen als verantwoordelijkheid gedragen.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Vanwege het focuspunt ‘identiteit en inclusie’, representatie van de leerlingenpopulatie en balans in de Raad gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar een vrouw met een biculturele achtergrond.

Algemene kenmerken van een lid RvT
De algemene functie-eisen en kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Sterke affiniteit met de doelstelling en functie van PCBO Amersfoort
 • Het kunnen ondersteunen en uitdragen van de identiteit en waarden van de organisatie
 • Integriteit en een onafhankelijke opstelling
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Inzicht in het onderwijs en het onderwijsaanbod en affiniteit met onderwijs- en jeugdzorg-instellingen
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen en om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Voldoende beschikbare tijd en motivatie en betrokkenheid bij de regio

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met profiel juridisch/ bestuurlijk/ governance.
De specifieke deskundigheden die wordt gevraagd zijn:

 • Juridisch bestuurlijk onderlegd met een duidelijke visie op compliance en governance, fusies en vormen van (commerciële) samenwerking
 • Ervaring met bedrijfsvoering op bestuurlijk niveau
 • Het vermogen hebben om het extern perspectief in te brengen
 • Een teamspeler met voldoende zelf-reflectief en sensitief vermogen

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 maal per jaar. Binnen de Raad is een grote betrokkenheid naar de organisatie. Er vinden met regelmaat themabesprekingen plaats en er is een jaarlijks diner met bestuur, toezichthouders en een vertegenwoordiging uit de organisatie. Van het nieuwe lid wordt bij aanvang nog geen commissie-inzet verwacht.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen en bedraagt € 5400 per jaar.

Procedure
De Raad van Toezicht van PCBO Amersfoort laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over PCBO Amersfoort, de Raad van Toezicht en de vacante positie kunt u na 10 maart contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 25 maart. De intakegesprekken staan gepland op 29 en 31 maart. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 19 april in de avond. Het streven is de nieuwe toezichthouder per mei te laten starten.

Locatie

Amersfoort

Publicatie datum:

02 Mar 2022

Opdrachtgever:

PCBO Amersfoort (Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort)

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People