Lid Raad van Toezicht - Onderwijsgroep Amersfoort

Vervuld

Lid Raad van Toezicht: profiel innovatie, HRM en organisatie

De organisatie
De Amersfoortse Berg, ’t Atrium, Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het Trivium College, het Vathorst College en het Axia College vormen samen Onderwijsgroep Amersfoort. De scholen verzorgen openbaar onderwijs in Amersfoort en omgeving, variërend van speciaal onderwijs tot categoriaal gymnasium.

Missie
De Onderwijsgroep Amersfoort biedt leerlingen en medewerkers een omgeving die hen stimuleert het beste uit henzelf, elkaar en de wereld te halen. Leerlingen en medewerkers leren op een manier die het beste bij hen past. De Onderwijsgroep Amersfoort gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs:
• Iedereen welkom
• Iedereen benoembaar
• Wederzijds respect
• Waarden en normen
• Van en voor de samenleving

Visie

Als leerlingen eenmaal op eigen benen staan, is het belangrijk dat zij een bestaan kunnen verwezenlijken, waarin zij hun behoeften kunnen bevredigen en hun talenten kunnen gebruiken. Dit vergroot hun levensvreugde en heeft een positief effect op de samenleving. Wij scheppen hiervoor belangrijke voorwaarden door leerlingen op het voor hen hoogst haalbare niveau te onderwijzen en hen vaardigheden te leren, waardoor zij actief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving.
Onderwijsgroep Amersfoort investeert in het beste onderwijs en een uitstekend pedagogisch klimaat, waarin medewerkers, individueel en in onderlinge samenwerking, rekening houden met de unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de aan hen toevertrouwde leerlingen. De onderwijsgroep investeert daarom ook in goed werkgeverschap en goed werknemerschap en in gebouwen waarin het goed werken en samenleven is.
Wij bieden lokaal alle niveaus van voortgezet onderwijs aan voor leerlingen die wonen in Amersfoort of in de onmiddellijke omgeving van Amersfoort en die bereid zijn naar Amersfoort te reizen. Wij streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk in reguliere scholen onderwijs te laten volgen; we bieden voortgezet speciaal onderwijs aan voor leerlingen die niet genoeg baat hebben bij de mogelijkheden van het regulier voortgezet onderwijs. Onze scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werken nauw samen om zo hun pedagogisch en didactisch handelen steeds verder te verbeteren.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op de maatschappelijke functie van de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort, de kwaliteit van het onderwijs en de concretisering van de visie en strategie. Tevens ziet de Raad toe op het behalen van gestelde doelen. De Raad gaat na of de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet. De Raad ziet toe op het bestuur, is diens werkgever en adviseert waar nodig. De Raad van Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het collectief te leveren. De Code Goed Onderwijsbestuur, zoals is vastgesteld door de VO-raad, vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Onderwijsgroep Amersfoort in zijn dynamische (onderwijs)omgeving.
De leden van de Raad van Toezicht worden door de gemeenteraad Amersfoort benoemd. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar op voordracht van de Raad van Toezicht, tenzij de benoeming geschiedt op bindende voordacht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. K. de Leest, lid , voorzitter
Dhr. J.W. Gunning, lid
Mw. J.E. Fijnvandraat, lid
Dhr. A. van den Born, lid
Dhr. D. Lodewijk, lid

De Raad van Toezicht opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De Raad van Toezicht kent een drietal commissies: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een commissie Kwaliteit. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de stichting. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar. Tevens is er drie keer per jaar overleg tussen de Raad van Toezicht en de Medezeggenschap. Daarnaast is er sprake van circa drie commissievergaderingen per commissie en is er een jaarlijkse zelfevaluatie. Verder vinden er jaarlijks schoolbezoeken plaats. Voor de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering van Onderwijsgroep Amersfoort in algemene zin te kunnen beoordelen.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Onderwijsgroep Amersfoort als geheel. Naast bestuurlijke / eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een optimale gender mix van en een spreiding naar sectoren. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid bij een of meer personen samenvallen. Regionale verankering van (een deel van) de leden van de Raad van Toezicht geldt als een pre.

Het profiel: innovatie, HRM en organisatie
Er is een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht door verschuiving van posities binnen de Raad. Voor de ontstane vacature is de Raad op zoek naar iemand met een hart voor het onderwijs. Kandidaten die ervaring hebben opgedaan in maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld zorg, welzijn, gemeente of jeugdzorg en kennis en inzicht hebben in de belevingswereld van de leerlingen van het voortgezet onderwijs, zouden een goede aanvulling zijn op het team. Diversiteit staat hoog in het vaandel en mensen met een kleurrijke achtergrond zijn welkom.

Verder zijn wij op zoek naar kandidaten die affiniteit hebben met het voortgezet onderwijs, een visie hebben op innovatie en ervaring met teamontwikkeling. Kortom in staat zijn om het bestuur te inspireren en enthousiasmeren. Verder hecht de Raad veel belang aan iemand, die bereid is om een actieve rol te spelen en een echte teamplayer is. Essentieel voor deze rol is het zoeken naar de verbinding op verschillende niveaus (zoals bijvoorbeeld met het bestuur en medezeggenschapsorganen). Wij denken daarbij aan kandidaten die van nature de verbinding zoeken en daar veel energie van krijgen. Iemand die vertrouwen en respect afdwingt door zijn/haar natuurlijke open houding en heldere communicatie.


Overige competenties en vaardigheden;
• Open vizier en helicopterview,
• Is zichtbaar en positief ingesteld,
• Is betrokken en autonoom,
• Van nature ingesteld op het zoeken van de verbinding,
• Is onderzoekend en stelt de juiste vragen,
• Sturend op hoofdlijnen.

Besturingsmodel
De stichting wordt momenteel bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft leiding aan zes directeuren. Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een bureau voor bestuurs- en managementondersteuning. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen, die onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort vallen.

Interesse?
Onderwijsgroep Amersfoort laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Hatice Türkmen, partner bij Colouful People geeft graag antwoord op al uw vragen. Zij is bereikbaar op h.turkmen@colourfulpeople.nl of mobiel op 06-46081232. Reacties zijn welkom via de solliciteerbutton met een CV en motivatiebrief.
De reactietermijn voor deze functie loopt tot 15 augustus 2021.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 19 en 20 augustus 2021
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland in week 35.

Locatie

Amersfoort

Publicatie datum:

02 Jul 2021

Opdrachtgever:

Onderwijsgroep Amersfoort

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People