Lid Raad van Toezicht Ludens

Vervuld

Functie omschrijving

Ludens zoekt een Lid Raad van Toezicht

Stichting Ludens biedt een breed scala aan kinderopvang in vrijwel alle wijken van de stad Utrecht. In alles wat zij doet staan de ontwikkeling, het welzijn en de eigenheid van het kind centraal. Zij zien en begrijpen wat ieder kind bezighoudt en sluiten aan met een rijke omgeving die elk kind op een eigen wijze ondersteunt in het ontdekken van zijn/haar talenten. Spelenderwijs en eigentijds. Zij gunnen ieder kind in Utrecht en omgeving zich ‘Ludens-wijs’ te ontwikkelen. Ludens gaat uit van de kracht van kinderen en medewerkers en vertaalt dit concreet in haar pedagogisch beleid, de ‘Groeimeter’ en onderschrijft de uitgangspunten van de ‘de Vreedzame School en Wijk’. De directe leefomgeving van de kinderen is essentieel in de opvoeding. We ondersteunen het, van oorsprong Afrikaanse, gezegde, ‘It takes a village to raise a child’. Daarom zoekt Ludens actief naar samenwerking in wijken. Daar immers ontstaan buurtverbanden en groeien vriendschappen. Ludens wil toegankelijk zijn voor alle kinderen, is laagdrempelig en biedt opvang van hoge kwaliteit. Een professionele organisatie met het belang van de kinderen en de maatschappij voorop.

De organisatie Ludens

Ludens kreeg haar huidige naam in 2007. Samen met haar voorgangers biedt zij ruim vijfendertig jaar kinderopvang in de stad Utrecht en is daarmee één van de grootste spelers in de stad. Ludens is een stichting zonder winstoogmerk en werkt op basis van een zakelijke bedrijfsvoering. Verspreid over 53 kinderdagverblijven, buitenschoolse- en tussenschoolse opvanglocaties spelen er wekelijks ruim 4000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar bij Ludens. Ludens heeft ruim 600 medewerkers (inclusief oproepkrachten) in dienst (in totaal zo’n 350 fte’s). Ludens staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, beschikt over het kwaliteitscertificaat van het Keurmerkinstituut (HKZ) en is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Daarnaast is Ludens aangesloten bij Kindwijzer, een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties die samenwerken in een coöperatieve vereniging. De omzet van Ludens bedroeg in 2018 ruim 23 miljoen euro. Ludens heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur, gebiedsmanagers en teamleiders die leidinggeven aan de pedagogisch medewerkers. Daarnaast beschikt Ludens over stafafdelingen op onder meer de terreinen HR, Financiën, Facilitaire Zaken, Marketing & Communicatie, Informatie &Plaatsing. Ludens kent een Ondernemingsraad en lokale Oudercommissies. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt, als intern orgaan, toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van de organisatie. Daarmee houdt de RvT toezicht op de algehele bedrijfsvoering en de pedagogische en maatschappelijke opdrachten die Ludens zich heeft gesteld. Dit binnen de wet- en regelgeving die voor de sector geldt.

In de RvT zijn verschillende achtergronden en deskundigheden vertegenwoordigd om daarmee het brede spectrum van Ludens te kunnen overzien. Een goede teamsamenstelling is daarbij van belang. De afzonderlijke leden vullen elkaar aan voor wat betreft competenties en werken kritisch en in goede harmonie met elkaar samen. Naast haar toezichthoudende opdracht heeft de RvT een adviserende rol naar het bestuur. Tenslotte vervult de RvT de werkgeversrol ten aanzien van de RvB.
De RvT werkt conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK), die in 2017 een fusie is aangegaan met de Vereniging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen (VTOI). Daarmee versterken zij beide de noodzaak van goede samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Tevens nemen zij hiermee al een voorschot op de agenda van de toekomst waarbij er in Nederland wellicht gekozen wordt voor één doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0 tot 12 jaar. In plaats van ‘de knip’ die er op dit moment nog bestaat tussen kinderopvang en basisonderwijs.

De RvT van Ludens telt thans 3 leden waaronder de voorzitter. Benoeming van de leden geldt voor een periode van vier jaar waarna bezien wordt of er een herbenoeming voor eenzelfde periode aan de orde is. De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar met de Raad van Bestuur of zoveel vaker als nodig is, met of zonder de bestuurders. Ook evalueert zij tenminste jaarlijks haar functioneren als RvT en spreekt zij afzonderlijk minimaal één keer per jaar met de Ondernemingsraad. De leden van de RvT ontvangen een financiële jaarvergoeding conform de VTOI-NVTK-adviesregeling, in 2018 was dit een bedrag van € 4.093 (exclusief BTW).

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk in de zin van de Governance Code. Van ieder van hen wordt integriteit, onafhankelijkheid en besluitvaardigheid verwacht. Ze zijn in staat kritische discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken onder meer over de volgende algemene competenties: analytisch denkvermogen, gerichtheid op samenwerking, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en communicatie- en adviesvaardigheid.

Het profiel van een lid RvT behelst ten minste de volgende aspecten:
- Affiniteit met de doelstellingen van Ludens
- Affiniteit met maatschappelijk ondernemerschap
- Bestuurlijk-strategische kwaliteiten en bij voorkeur ervaring als toezichthouder en/of als directeur/bestuurder
- Goed inzicht in de governance verhoudingen; een goed evenwicht kunnen bewaren in bestuurlijke betrokkenheid en afstand
- Een onafhankelijke opstelling
- Een brede maatschappelijke belangstelling
- Een relevant netwerk, bij voorkeur in de stad Utrecht en omgeving
- Voldoende tijd om de taken als toezichthouder verantwoord te kunnen vervullen.

Specifiek profiel nieuw lid Raad van Toezicht

Gelet op de huidige samenstelling van de RvT is Ludens op zoek naar een Lid Raad van Toezicht die bij voorkeur extra ervaring/kennis meebrengt op onder meer de terreinen HR-arbeidsmarkt en marketing & communicatie. Verder is het van belang dat de nieuw aan te treden toezichthouder in Utrecht of directe omgeving woont/werkt en daarmee een actief netwerk in de regio heeft. De cultuur binnen de huidige raad van toezicht kenmerkt zich door transparantie, collegialiteit en samenwerking. Leden van de RvT staan open voor zelfreflectie alsmede voor reflectie op het functioneren van de RvT als geheel. De omgang binnen de RvT is informeel, professioneel en eigentijds. Het nieuwe RvT lid dient zich hierin te herkennen. In het kader van de good governance is het van belang dat er bij een lid geen (schijn van) belangenverstrengeling bestaat (kan bestaan) conform de governance-code VTOI-NVTK.

De procedure

De selectiecommissie van Ludens laat zich in deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor informatie over de procedure of de vacature kunnen geïnteresseerden bellen met Melek Usta, directeur Colourful People (06 20424347). Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) uiterlijk 8 februari 2019 naar Colourful People te sturen. Ludens is voornemens de procedure in maart af te ronden. De gesprekken met kandidaten staan gepland op maandag 4 maart tussen 13.30 – 17.30 uur en zullen plaatsvinden in Utrecht.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

21 Jan 2018

Opdrachtgever:

Ludens

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek    Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People