Lid Raad van Toezicht | LantarenVenster

Reageer nu!

LantarenVenster, toonaangevend Rotterdams podium voor film en muziek op de Kop van Zuid, zoekt een betrokken en deskundig lid voor de Raad van Toezicht. Deze heeft een sterk netwerk in de cultuursector en passende bestuurlijke ervaring, en is de komende jaren beschikbaar om onze organisatie met creatieve en vernieuwende idee├źn bij te staan bij het bepalen van de artistieke programmering en koers.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het hoogste orgaan van LantarenVenster en formeel de werkgever van de bestuurder. De raad houdt toezicht, controleert, stimuleert en adviseert. De raad stelt zich actief op en anticipeert en reflecteert in collegiale samenwerking op voorstellen en beslissingen van de bestuurder en het managementteam (MT).

De RvT van LantarenVenster:

 • houdt toezicht op de bestuurder/het MT op het naleven van de statuten, de missie en op het realiseren van de doelstelling van de stichting;
 • richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en geeft advies op strategisch niveau; hierbij concentreert de raad zich op de hoofdlijnen;
 • toont zich betrokken bij de organisatie en de stakeholders. De raad verzamelt actief informatie en is transparant naar buiten toe.

De leden van de raad laten zich in het werk leiden door het culturele, maatschappelijke en economische belang van de organisatie en wegen de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders). De raad levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van LantarenVenster.

Organisatie Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit Alexander Schuit (voorzitter), Judith Eltenberg, Emiel de Joode, Jet van Koten, Femke Lakerveld en Astrid Sanson. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad hanteert een rooster van aftreden met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming. Het besturings- en verantwoordingsmodel is vastgelegd in de statuten en het RvT- en bestuursreglement.

De RvT komt jaarlijks circa zes keer bijeen in vergadering, of indien gewenst tussentijds voor het bespreken van speciale onderwerpen of thema’s. Vergaderingen vinden doorgaans in de vroege avond plaats. De samenwerking binnen de raad is constructief en er heerst een positieve, collegiale sfeer.

De RvT bestaat uit ten minste vijf leden. We streven ernaar dat onze organisatie een goede afspiegeling vormt van de Rotterdamse bevolking en streven naar een in alle opzichten zo divers mogelijke raad. We onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice. We passen deze codes zelf toe, waar dit van toepassing is, en houden tevens toezicht op de toepassing ervan door de organisatie. Leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel zijn zij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan alle activiteiten van LantarenVenster.

Kenmerken leden Raad van Toezicht

Elk lid van de RvT

 • levert kritisch en onafhankelijk een bijdrage aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang;
 • heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • is bereid kennis, kunde en ervaring in te zetten ten dienste van de stichting;
 • heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van de stichting;
 • handelt ethisch en integer, en heeft een hoog moreel besef;
 • is goed bekend met het werkveld van de stichting;
 • is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directie/het bestuur met advies bij te staan.

Over LantarenVenster

LantarenVenster, opgericht in 1949, kent een rijke historie als theater voor film, dans, theater en muziek. Inmiddels is LantarenVenster bijna tien jaar op de Wilhelminapier gevestigd en worden we gezien als een toonaangevend podium in Rotterdam voor film en muziek. Voor het publiek van de kwaliteitsfilm is LantarenVenster in de regio Rotterdam de locatie bij uitstek. Voor de liefhebbers van jazz en aanverwante muziekstijlen is LantarenVenster een toonaangevend podium in Nederland. LantarenVenster hanteert vier kernwaarden:

 1. Kwaliteit en klantgericht >> We staan voor topkwaliteit en een stevige inhoud. Onze programmering, voorzieningen, ambiance en goede service versterken elkaar. We bieden makers én publiek een unieke ervaring, en staan garant voor de beste kwaliteit.
 2. Grensverleggend en innovatief >> Met de filmprogrammering vertellen we de verhalen van verleden, heden en toekomst. Daarnaast is LantarenVenster ook een podium voor nieuw talent en voor musici met een ander geluid. We presenteren muziek en film in een inspirerende en verrassende wisselwerking met andere kunstvormen. We bieden ruimte voor nieuwe presentatievormen en hebben oog voor de talenten van (jonge) makers, en bieden hen uitgebreide presentatiemogelijkheden.
 3. Open en toegankelijk >> LantarenVenster haalt drempels weg. We heten iedereen welkom, weten wat er in de samenleving speelt en laten dat zien. Onze programmering heeft de breedte en diepte om te voorzien in de behoeften van velen én om het bekende te ontstijgen. We stellen ons meer dan ooit open voor een breder publiek, kansarm en kansrijk, en gaan nieuwe samenwerkingen aan met kleine en grote partners.
 4. Onafhankelijk en betrokken >> LantarenVenster staat midden in de samenleving van vandaag. We signaleren en agenderen belangrijke thema’s en bieden daar een breed perspectief op. We gaan vervolgens graag het gesprek aan, waarbij ieders mening telt.

Ambities

Onze visie en ambities voor de lange termijn zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2020-2024 ‘LantarenVenster verlegt grenzen’. In dit plan presenteren we diverse programmalijnen op het gebied van film, muziek, specials en cross-overs.

We bieden een breed aanbod van kwaliteitsfilms: van de kleine artistieke film tot cross-over titels, van Nederlandse films tot internationale producties, van Amerikaanse onafhankelijke films tot wereldcinema.

De muziekprogrammering gaat van internationaal gearriveerde topartiesten tot nieuwe, veelbelovende talenten die niet eerder een podium kregen in Rotterdam. Tegelijkertijd bieden we film en muziek met een brede inbedding.

Met meer context bereiken we specifieke (nieuwe) doelgroepen en geven we verdieping en verbreding aan het programma. We vullen reguliere programma’s aan met specials, cross-overs en samenwerkingsprojecten.

We bouwen de samenwerking met partners verder uit en richten de blik vaker op Rotterdam-Zuid. Cultuureducatie, mediawijsheid en talentontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. We zetten de deuren open voor bijzondere initiatieven uit de stad en waar mogelijk coproduceren, programmeren en promoten we deze.

We willen ons publiek nog beter leren kennen en volgen, nieuwe bezoekers verleiden, en beter aansluiten op de behoeften en verscheidenheid van (potentieel) publiek in Rotterdam en daarbuiten. Dit is extra belangrijk vanwege de focus op meer diversiteit. We werken gericht aan de versterking van onze marktpositie.

Onze organisatie is in lijn gebracht met onze ambities en geprofessionaliseerd. De bedrijfsvoering is geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen we in normale omstandigheden goed sturen op een solide exploitatie en de gewenste groei. We zorgen ervoor dat de organisatie een betere afspiegeling van de Rotterdamse samenleving wordt. Ook verbeteren we het gebouw en zorgen we ervoor dat het noodzakelijk onderhoud verantwoord plaatsvindt.

Ontwikkelingen

Het jaar 2020 begon goed voor LantarenVenster. De goede resultaten waarmee we 2019 waren geëindigd, hielden aan. Tot 15 maart, de dag dat het kabinet aankondigde dat Nederlandse bioscopen en theaters hun deuren moesten sluiten vanwege de bedreiging van het coronavirus voor de Nederlandse volksgezondheid. Dit bleek het begin van een onstuimig jaar waarin we de bedrijfsvoering diverse keren moesten aanpassen en verwachtingen bijstellen. Inmiddels weten we dat het coronavirus voorlopig nog onder ons zal zijn. Dit zal ook het jaar 2021 sterk beïnvloeden. We gaan ervan uit dat we in het voorjaar weer de draad kunnen oppakken. Ongetwijfeld zullen we nog een lange tijd met beperkende maatregelen geconfronteerd worden. In 2021 zullen we de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan herijken, naar aanleiding van de coronacrisis.

Organisatie en bedrijfsvoering

De organisatiestructuur en het personeelsbestand zijn afgestemd op de omvang van de activiteiten van LantarenVenster. Per 1 januari 2021 heeft LantarenVenster 60 medewerkers in dienst (41 fte). De verhouding man-vrouw is in evenwicht. LantarenVenster werkt met een flinke groep vrijwilligers, die mede invulling geeft aan de sfeer en het resultaat van de organisatie. LantarenVenster streeft naar een gezonde financieringsmix, bestaande uit publieksinkomsten, bijdragen van partners, subsidies, sponsoring en andere inkomsten uit onder andere verhuur en horeca. Op deze manier wordt de risicospreiding verhoogd. De totale begroting komt uit op € 5,5 miljoen.

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van de RvT, aangevuld met de directeur-bestuurder. Zij voeren de eerste gesprekken met kandidaten, uiteraard met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, en stellen een advies over de benoembaarheid van de kandidaat van voorkeur op aan de voltallige RvT. Het besluit tot benoeming wordt vervolgens door de voltallige RvT genomen.

De wervingsprocedure is een open procedure. Reacties, met motivatiebrief en cv, graag vóór 30 april 2021 sturen aan de voorzitter van de RvT, Alexander Schuit, op het volgende emailadres: vacature@lantarenvenster.nl.

De Raad van Toezicht streeft ernaar de benoeming van het nieuwe lid van de RvT vóór de zomer afgerond te hebben.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

07 Apr 2021

Opdrachtgever:

LantarenVenster

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People