Lid Raad van Toezicht HKU

Nieuw

Over Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Met meer dan 4000 studenten is HKU de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa. HKU verbindt kunst, media, nieuwe technologie en ondernemerschap. In de afgelopen jaren heeft HKU de stadscampus gevormd: alle opleidingen van HKU zijn, op korte afstand van elkaar, gevestigd in de binnenstad van Utrecht, met moderne en uitnodigende faciliteiten: werkplaatsen, labs en studio’s en andere praktijkruimten. HKU heeft 527 medewerkers/docenten in de Schools en Expertisecentra en 256 medewerkers in de ondersteuning.

Belangrijke waarden van HKU zijn: leren van elkaar, professionaliteit, maatschappelijke relevantie, innovatie, samenwerken, veelstemmigheid, respect voor het andere perspectief.
HKU richt de blik naar buiten en stimuleert de samenwerking tussen disciplines.
Met (media)technologie, economie en management als onderdeel van het onderwijsaanbod, levert HKU een grote bijdrage aan vernieuwing van creatieve beroepspraktijken.

Gemeenschappelijke ambitie is te excelleren in de cross-over, door het openstellen van het netwerk van ons onderwijs en onderzoek, de vier expertisecentra en de schools, voor onze partners in educatie en creatieve technologie. Onze werkplaatsen en labs vormen het middelpunt van de HKU, waar het ‘maken’ werkelijk en gezamenlijk vorm krijgt.

Thema’s op weg naar 2024

HKU is actief in de stad en regio en we verhouden ons tot thema’s die relevant zijn in onze samenleving. Ons onderwijs wordt goed gewaardeerd en is relevant in de huidige maatschappij. Onze studenten zijn gewild in heel uiteenlopende en ook steeds meer hybride wordende beroepscontexten. Technologische ontwikkelingen zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van al onze opleidingen.

Daarnaast hebben onze studenten en het werkveld steeds meer behoefte aan nieuwe onderwijsvormen met ruimte voor verbreding, verdieping en integratie van werken en leren. HKU bestaat uit ‘learning communities’ waarin studenten zichzelf tot uitstekende kunstenaars en creatieve professionals ontwikkelen. Een rijke leeromgeving vraagt actieve deelname van studenten. Creativiteit vraagt ruimte voor experiment. Alle ontwikkelingen optimaliseer je door te leren van je tegenvallers en successen.

Wij hebben onze ambities voor de komende jaren samengevat in zes speerpunten:

1. Nieuwe beroepspraktijken

HKU leidt creatieve professionals op die zich soepel bewegen in verschillende rollen en contexten waar een dynamische samenleving om vraagt.

2. Midden in de samenleving

Wie aan HKU studeert of er werkt weet zich te verhouden tot de veranderingen in de samenleving en richt de blik steeds weer naar buiten. We verbinden ons aan externe partners en aan gezamenlijke agenda’s.

3. Leven lang leren

De snel ontwikkelende arbeidsmarkt en nieuwe beroepspraktijken vragen nieuwe onderwijsvormen waarin leren en werken dichter bij elkaar komen. HKU ontwikkelt onderwijs waarin studenten en professionals samen leren.

4. Creatieve technologie

Technologie geeft ons agency in onze creatieve maakprocessen en daarom integreren we het in veel van ons onderwijs en onderzoek.

5. Actieve deelname

Studenten en medewerkers zijn actieve deelnemers aan onze leer- en werkgemeenschap. Dat is merkbaar in de verantwoordelijkheid die studenten en medewerkers nemen voor zichzelf én voor de HKU-community.

6. Lerende organisatie

Onze ambities vereisen een responsieve organisatie en een lerende grondhouding bij alle HKU’ers. Samen leren en werken brengt ons leren en de lerende organisatie in versnelling.

Meer informatie over onze ambities vind je in ons Instellingsplan 2019 - 2024

Raad van Toezicht

Het is wettelijk geregeld dat de HKU een Raad van Toezicht (RvT) heeft. De raad komt zes keer per jaar bijeen. Op twee van deze vergaderingen heeft de raad ook een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad. De RvT houdt toezicht op het beleid, de bedrijfsvoering en de organisatie van HKU en op de algemene gang van zaken in de stichting en met de met haar verbonden instellingen. Leden van de RvT staan het College van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak is voor de leden het belang van HKU leidend.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden. Op dit moment heeft de RvT vijf leden. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd, met een maximum van 8 jaar. De leden van de RvT hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak en hebben geen directe belangen bij de hogeschool. Meer informatie over onze organisatie, de Raad van Toezicht, ons bestuur, ons management en onze ambities kunt u vinden op onze website.

Wegens uitbreiding van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht (met profiel Kunst & Cultuur)

Voor deze vacature komen wij graag in contact met kandidaten met:

  • • Kennis van het werkveld van HKU;
  • • Affiniteit met kunst en (hoger) onderwijs;
  • • Een helikopterview;
  • • Het vermogen buiten gebaande paden te denken.

Wij zoeken een nieuw lid die brede ervaring binnen de kunsten heeft, bijvoorbeeld als maker. Je begrijpt de rol van kunstonderwijs en de kunstenaar in de samenleving. Je herkent je in de wijze van samenwerking binnen de Raad van Toezicht die zich laat omschrijven in termen als onafhankelijk, transparant, zelfreflectief, professioneel, verbindend en verantwoordelijk.

De specifieke aandachtsgebieden worden binnen de raad in overleg verdeeld. Jouw expertise kan daarom op zowel het terrein van de commissie Onderwijs en Onderzoek als dat van de Remuneratie- of de Auditcommissie liggen.

HKU hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie. Diversiteit en complementariteit behoren tot onze identiteit. Gezien de huidige samenstelling van onze Raad van Toezicht roepen wij vooral ook kandidaten op die bijdragen aan de culturele diversiteit van onze Raad.

Procedure

HKU laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People. Hij is bereikbaar op r.verhoeven@colourfulpeople.nl of op telefoonnummer 06-26706757.

U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv uiterlijk 28 maart 2020 te sturen via de solliciteerbutton. De gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van HKU zullen plaatsvinden op maandagmiddag 18 mei 2020.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

13 Mar 2020

Opdrachtgever:

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement