Lid raad van toezicht | Gooise Scholen Federatie

Nieuw

De Gooise Scholen Federatie zoekt een lid raad van toezicht met profiel financiën dat bij kan dragen aan diversiteit in brede zin én binding heeft met de Gooi- en Vechtstreek.

Vanwege het verstrijken van de termijn van een van de leden van de raad ontstaat ruimte voor een nieuwe toezichthouder op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In aanvulling op de huidige raad is de wens om een kandidaat toe te voegen uit een ander veld dan onderwijs, maar wel met grote affiniteit met onderwijs, jongeren, leren en ontwikkelen. De raad zoekt iemand die niet alleen bijdraagt aan verjonging, maar ook aan diversiteit in brede zin. Qua kennis en ervaring heeft de kandidaat een brede basis in financiën en bedrijfsvoering.

De Gooise Scholen Federatie (GSF) bestaat uit acht voortgezet onderwijsscholen en een internationale schakelklas (ISK) in de Gooi- en Vechtstreek, te weten: Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp. Het zijn scholen met ieder een eigen gezicht, zij vinden elkaar in de missie en de kernwaarden. De federatie bedient ongeveer 7100 leerlingen en verzorgt onderwijs voor praktijkonderwijs, ISK, vmbo, havo en vwo met ongeveer 700 fte medewerkers.

Algemene kenmerken raad van toezicht

De toezichthouders voor de GSF voldoen aan de volgende eisen:

 • Onderschrijven de missie, visie en kernwaarden van de GSF
 • Hebben ervaring in bestuurlijke processen en werken op strategisch niveau
 • Hebben betrokkenheid en affiniteit met onderwijs en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom onderwijs
 • Hebben toezichthoudende kwaliteiten (rolvastheid, klankbordfunctie, toezicht houden en werkgeverschap), er is geen sprake van belangenverstrengeling
 • Hebben een actief bestuurlijk netwerk
 • Hebben een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel- en betrokkenheid
 • Zijn reflectief, hebben een proactieve opstelling en zijn voldoende beschikbaar
 • Wonen of werken in de Gooi- en Vechtstreek

Specifieke kenmerken voor het lid raad van toezicht met profiel financiën

De toezichthouder die we zoeken heeft:

 • Ruime kennis en ervaring met financiële en bedrijfskundige processen in grotere organisaties
 • Een kritische en onafhankelijke houding, durft daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot het beleid van de GSF waarin het werken vanuit ‘de bedoeling’ centraal staat
 • Ruime ervaring met bedrijfskundige processen, zoals bijvoorbeeld huisvesting, ICT, privacy en security
 • Is bekwaam in planning- en control cyclus, organisatieprocessen, projectmatig- en data-driven werken
 • Een natuurlijke en open houding en kan bijdragen aan het verbinden van het team
 • Een achtergrond met (levens)ervaring in anders zijn of meer divers (cultureel-, gender- fysiek-, neurodiversiteit) waardoor er een rijker gesprek gevoerd kan worden binnen de raad en een betere representatie van de leerlingenpopulatie en maatschappij plaatsvindt

Vanwege de reeds aanwezige ruime expertise bij de andere leden in de raad nodigen we ook startende toezichthouders die voldoen aan deze kenmerken van harte uit om te reageren.

Algemene informatie en besturingsfilosofie

De stichting Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Zij stelt zich ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. De scholen worden elk geleid door een rector/directeur. Het college van bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting, de voorzitter en het lid CvB hebben de portefeuilles verdeeld. De scholen van de federatie worden ondersteund door het Kennis, Inspiratie en Expertise Netwerk (KIEN), waarin de stafafdelingen zijn ondergebracht. De organisatie gaat uit van de principes van gedeeld leiderschap en sturing op basis van vertrouwen. Zij beloven de leerlingen verdraaid goed onderwijs; altijd eerst de blik op de leerling, dan pas de regels. Er wordt gebouwd aan een professionele gemeenschap waarbinnen de leraren, ondersteuners en leidinggevende regie krijgen op hun bijdrage.

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het CvB en bestaat uit vijf leden. Een beschrijving van ieders taken is omschreven in de statuten, het bestuursreglement en het reglement intern toezicht, in te zien op de website. Daarnaast verwijzen we voor informatie over de organisatie en het jaarverslag naar: organisatie GSF

Inzet en verwachtingen

De RvT vergadert gemiddeld vijfmaal per jaar, heeft eenmaal per jaar een managementbijeenkomst en organiseert samen met de GMR jaarlijks een themabijeenkomst. Daarnaast leggen de leden tweemaal per jaar een werkbezoek af aan scholen. Het te werven lid neemt plaats in de financiële commissie. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg met een externe accountant plaats over de managementletter en jaarrekening. De financiële commissie staat hierbij met ‘raad’ het CvB bij. Deze commissie vergadert viermaal per jaar.

Bezoldiging

Bezoldiging geschiedt op basis van de vergoedingsregeling van de RvT, waarbij de Wet Normering Topinkomens in acht wordt genomen. Voor deze rol komt dit neer op ongeveer 8800 euro per jaar.

Procedure

De RvT laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de GSF, de RvT en de positie kun je contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (06 515 262 55). Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 29 september. De (online) intakegesprekken zijn gepland op 3 en 6 oktober. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op donderdag 19 oktober in de middag met als doel de nieuwe toezichthouder per januari te laten starten.

Locatie

Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp

Publicatie datum:

12 Sep 2023

Opdrachtgever:

Gooise Scholen Federatie

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People