Lid Raad van Toezicht, financieel profiel | HU

Nieuw

Lid Raad van Toezicht, financieel profiel, Hogeschool Utrecht

Over de Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) is een grote gemeenschap van bijna 40.000 studenten en ruim 4.000 docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten en professionals te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Als HU-gemeenschap geven we zo vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van morgen.

De HU is gevestigd op het Utrecht Science Park en heeft een locatie in Amersfoort. We bieden hoger beroepsonderwijs aan op drie niveaus: associate degree, bachelor en master. En recent is daar een niveau bijgekomen, namelijk dat van het professional doctorate. Met ons onderzoek hebben we (regionale) impact én creëren we een omgeving waarin we studenten opleiden tot professionals die in staat zijn hun beroepspraktijk te innoveren.

Ambitie
In ons ambitieplan 'HU in 2026' (https://www.hu.nl/visie) zetten we de koers uit naar de toekomst. De wereld verandert snel, met uitdagingen op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, samenleving en klimaat. Oplossingen voor deze vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. De HU biedt die aanpak. De HU brengt verschillende disciplines en invalshoeken samen. Waar die elkaar raken, liggen kansen voor duurzame vernieuwing – en daarmee kansen voor de starters en professionals die wij opleiden.

Wij werken vanuit onze kernwaarden: We zijn toekomstgericht, we werken samen en we zijn een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap. Bij het werken vanuit de kernwaarden ligt onze focus op vier expertisegebieden. Vanuit Samen Duurzaam werken we aan het verkleinen van de regionale, ecologische voetafdruk. Vanuit Samen Gezond zetten wij ons in om de gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen in de regio te reduceren en hun leefstijl en zelfredzaamheid te verbeteren. Het expertisegebied Samen Lerend richt zich op de kwaliteit van het onderwijs; cruciaal voor ons welzijn en voor de continuïteit van onze regionale kennissamenleving. Binnen Samen Digitaal geven we vorm en inhoud aan digitale toepassingen, vanuit de behoeften van mens en samenleving.

Uitdagingen
Onderwijs draait om veel meer dan het behalen van studiepunten. Studentsucces gaat erom dat studenten kennis en vaardigheden opdoen en hun carrièrekansen vergroten. Maar ook dat ze zich persoonlijk ontwikkelen in een professionele context. Daar is in toenemende mate aandacht voor nodig, evenals voor het welzijn van onze studenten.

De HU heeft een solide (financiële) uitgangspositie, maar de benodigde transities zullen de komende jaren veel vragen van de organisatie. De HU zal zich moeten omvormen naar een netwerkorganisatie met hechte in- en externe verbindingen, tussen en over vakgebieden heen. De HU zal nog meer gebruik maken van digitalisering en data, voor vernieuwing, verbetering en flexibilisering met aandacht voor mens en cultuur. Dat vraagt een groot adaptief vermogen en leiderschap van iedereen. Waarbij wij blijven streven naar hoge kwaliteit. We willen dat het belang van kwaliteit in de gehele organisatie wordt geïnternaliseerd, gevoeld en uitgedragen.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de HU houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit acht leden, waarvan één vacature. De Raad van Toezicht van de HU voert zijn functie uit vanuit een sterke betrokkenheid bij de HU. De visie op toezicht (https://www.hu.nl/governance) is het kompas voor het eigen leren.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht HU

 • Heeft hart voor het specifieke karakter en de maatschappelijke opdracht van de HU en onderschrijft de strategische richting van de HU zoals beschreven in het ambitieplan HU 2026.
 • Is in staat en bereid om actief de dialoog aan te gaan en een autonoom oordeel te vormen over (maatschappelijke) vraagstukken, teneinde hierop kritisch te bevragen en hierover te adviseren.
 • Weet als adviseur voor het bestuur de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie.
 • Vind het juiste evenwicht tussen het bewaken van de continuïteit en het wendbaar zijn in het denken; is in staat bestaande gewoonten los te laten als de situatie daarom vraagt.
 • Focust bij het invullen van de toezichthoudende rol niet alleen op wat achter ons ligt, maar meer en meer op het lerende in de toekomst. Is daarbij proportioneel in het willen beschikken over informatie; maakt onderscheid tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’.
 • Opereert vanuit waarden en is bereid hier open verantwoording over af te leggen.
 • Is een teamspeler, die samenwerking zoekt binnen de gemeenschap van de HU en open relaties met elkaar en met anderen aangaat. Is zich bewust van het belang van vertrouwen als basis voor deze samenwerking.
 • Is bereid opvattingen te toetsen aan die van anderen. Investeert in ontwikkeling en zelfreflectie.

Profiel lid van de Raad van Toezicht, financieel profiel, lid Auditcommissie

 • Is een breed georiënteerde RA of een ervaren financieel deskundige met (bestuurlijke) ervaring in complexe organisaties; kennis van en ervaring met integraal veiligheidsbeleid/ICT/cybersecurity is een pré.
 • Weet goed de balans te bewaren tussen het managen van risico’s en het meedenken in ambities en opgaven die behoren bij een netwerkorganisatie.
 • Is in staat moderne, actuele, toekomstbestendige afwegingen te maken met betrekking tot (cruciale) ontwikkelingen, uitdagingen en kansen.
 • Herkent de complexe problemen die dit met zich meebrengt en dat scherpt de rol als sparring partner van het College van Bestuur aan.
 • Is een prettige, stevige professional die op basis van relevante, doorleefde ervaring in staat is het perspectief vanuit de nieuwe generaties in te brengen.
 • Heeft voldoende senioriteit om (financiële) risico’s en uitdagingen overtuigend voor het voetlicht te brengen en de Raad van Toezicht uit te nodigen tot integrale afwegingen en besluiten te komen.
 • Heeft aantoonbaar het vermogen zich in te leven in de verschillende stakeholders, waaronder studenten, medewerkers, de medezeggenschap en het College van Bestuur.
 • Is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en verwelkomt en entameert discussies gebaseerd op verschillende inzichten en blijft bij verschil van mening in verbinding.
 • Bij het selecteren van kandidaten voor deze positie streeft de Raad van Toezicht nadrukkelijk naar een vergroting van de culturele diversiteit binnen de raad.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging en onkostenvergoeding van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector en de Branchecode in acht genomen. Voor leden Raad van Toezicht geldt een bezoldiging van € 18.640 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Procedure
De Raad van Toezicht de HU laat zich bij de werving en selectie van het lid Raad van Toezicht ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de HU, de Raad van Toezicht en de RvT-positie kunt u via de app contact opnemen met Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People (06 4074 4074). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV (PDF) in te sturen via de 'solliciteer' knop op deze pagina. De deadline voor reacties is 21 februari 2024. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 28 februari in Utrecht.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

08 Feb 2024

Opdrachtgever:

Hogeschool Utrecht

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People