Lid Raad van Toezicht (financieel/bedrijfskundig profiel)

Reactietermijn gesloten

Over SaKS (Samen Katholieke Scholen)

Een ambitieuze organisatie van vijftien katholieke basisscholen in Alkmaar en Bergen. Schoolteams zetten zich met hart en ziel in om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en om leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Zodat ze zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld staan: bij SaKS kun je worden wie je bent.

SaKS kent een eenhoofdig College van Bestuur (CvB) met een Raad van Toezicht en een compacte staforganisatie: het SaKS-plein.

Koploper en verbinder in onderwijsvernieuwing, regionaal en landelijk. Om onderwijs te bieden dat echt bij het kind aansluit, moet je als school het lef hebben om traditionele paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. SaKS doet dat en stelt de belevingswereld en talenten van de kinderen centraal. De onderwijsinspectie heeft SaKS daarvoor in 2019 maximaal gewaardeerd op alle beoordelingsstandaarden.

Als van oorsprong katholieke organisatie werkt SaKS vanuit een levensbeschouwelijke identiteit. De school heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en wereldbeeld. Dit is een pedagogische taak, waarbij drie kernwaarden richtinggevend zijn, namelijk:

 • Verwondering: Nieuwsgierig blijven, open staan voor nieuwe inzichten
 • Eigenheid: Uniciteit en authenticiteit
 • Ontmoeting: Jezelf leren kennen door de ander

Essentieel in de sturingsfilosofie van SaKS is de overtuiging dat mensen zich vanuit intrinsieke motivatie willen ontwikkelen. Het vakmanschap van de leerkracht krijgt bij SaKS de ruimte die het verdient en er wordt samengewerkt vanuit vertrouwen. Groots denken en klein organiseren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SaKS richt zich primair op:

 • bewaking van de realisatie van de maatschappelijke opgave van SaKS, vertaald in de doelstellingen van de stichting
 • toezicht op de continuïteit van de stichting
 • toezicht op het functioneren van het College van Bestuur van SaKS

Werkwijze van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt integraal. Er zijn geen portefeuilles, wel aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht is een critical friend van het College van Bestuur, volgt de ontwikkeling van de organisatie op gepaste afstand met een positief-kritische houding. De leden van de raad zijn proactief en denken met de bestuurder mee over de gevolgen van externe ontwikkelingen voor de organisatie. Ook helpt de raad de bestuurder bij het maken van lastige afwegingen, zonder de beslissingen over te nemen. In haar handelen ziet de raad zich als strategisch partner van de bestuurder. De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken, is gebaseerd op vertrouwen en biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen.

De Raad van Toezicht functioneert op afstand en biedt een klankbord voor het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde, gevraagd en ongevraagd. De beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken liggen bij het College van Bestuur.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De stichting streeft naar een diverse samenstelling van de raad wat betreft gender en culturele achtergrond, drijfveren en persoonlijkheden. De leden van de raad onderschrijven de kernwaarden, missie en visie van SaKS.

Het werk- en denkniveau van leden van de raad is HBO+. Leden van de Raad van Toezicht hebben een ondernemende, innovatieve persoonlijkheid met nuchtere zakelijkheid en professionaliteit, die ondernemerschap koppelt aan maatschappelijke betrokkenheid en de publieke zaak. Die besluitvaardig is, hart heeft voor onderwijs, integer, verantwoordelijk en onafhankelijk is en over voldoende tijd beschikt om de functie adequaat te kunnen vervullen.

De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld, dat:

 • kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap;
 • kennis van en affiniteit met (landelijke) ontwikkelingen in het onderwijs aanwezig zijn
 • de raad beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en een relevant en functioneel netwerk;
 • ontwikkelingen op maatschappelijk of onderwijskundig gebied kunnen worden vertaald naar het beleid van de stichting;
 • kennis aanwezig is op onderwijskundig gebied, personeelsmanagement en organisatieontwikkeling, financieel-economische vraagstukken, juridische zaken, digitalisering, innovatie en governance, en belangstelling voor identiteit of levensbeschouwing binnen het onderwijs;
 • de leden van de raad ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur kritisch en onafhankelijk opereren, hetgeen onder meer betekent dat een lid in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze direct of indirect belang heeft bij de stichting;
 • er voldoende lokale en regionale binding is.

Lid Raad van Toezicht met financieel / bedrijfskundig profiel

Door het aftreden van de voorzitter van de Raad van Toezicht is er een vacature ontstaan voor een lid. De raad heeft inmiddels uit haar midden een nieuwe voorzitter gekozen.

Om de diverse samenstelling van het team te bewaken is de raad op zoek naar een lid met een financieel / bedrijfskundig profiel. Naast eerder genoemde algemene profielkenmerken heeft het nieuwe lid:

 • brede kennis en ervaring op bedrijfskundig gebied (financiën, risicomanagement en bedrijfsvoering)
 • ervaring met het gemakkelijk leggen van verbanden tussen het financiële beleid en de strategische koers van de organisatie
 • bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten
 • tijd en bereidheid om zitting te nemen in de auditcommissie van de raad
 • affiniteit met (onderwijs-) vernieuwing en anders organiseren

Regionale gebondenheid is voor deze specifieke vacature geen vereiste. De raad wil graag een afspiegeling zijn van de cultureel diverse context waarin SaKs opereert. Kandidaten met een andere culturele achtergrond worden daarom uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

SaKS stuurt op vakmanschap en professionaliteit. Daarbij hoort ook een professionele vergoeding overeenkomstig de richtlijnen van de Vereniging voor toezichthouders (VTOI-NVTK).

Wil je meer weten over SaKS? Kijk dan op www.saks.nl

Procedure

SaKS laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Melek Usta van Colourful People op 06-20424347 of mailen naar m.usta@colourfulpeople.nl.

Je kunt reageren tot en met 3 februari 2020 via de website van Colourful People. De selectiegesprekken zijn gepland op 25 februari vanaf 19.00u.

Locatie

Alkmaar

Publicatie datum:

08 Jan 2020

Opdrachtgever:

Samen Katholieke Scholen (SaKS)

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement